МВР

ОД Монтана

 
Excel To HTML using codebeautify.org

Документи за самоличност

Услуги - БДС

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
. Издаване и подмяна на лични карти на български граждани;
. Издаване и подмяна на паспорти на български граждани;
. Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци – бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище;
. Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на български лични документи.
ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА ЛИЧНА КАРТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Всеки български гражданин, който живее на територията на страната е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издването на лична карта.
Личните карти се издават и подменят от органите на МВР по постоянния адрес на лицето.
Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни /до 18 години/ и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на единия родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.
При подаване на заявление за издаване на първа лична карта към заявлението се представя:
- акт за раждане /оригинал и фотокопие/
- удостоверение за постоянен адрес от съответната общинска администрация /само при липса или промяна на постоянния адрес/
- документ за самоличност, удостоверяващ самоличността на родителя.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя съдебно решение за настаняване извън семейството, копие от което се прилага и положително становище на дирекция “Социално подпомагане”.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимито като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.

Личната карта се подменя в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност.
В 30-дневен срок се подава заявление за издаване на нова лична карта, когато старата е повредена, унищожена, изгубена или открадната, както и в случаите, когато лицата са променили имената, постоянния адрес, ЕГН, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.

При неспазване на тези срокове се налага глоба от 20 до 150 лв.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до 3 дни да декларира товав най-близкото структурно звено на МВР или в дипломатическите или консулските представителства на РБългария в чужбина.

При неспазване на този срок се заплаща глоба от 30 до 200 лв.

При подаване на заявление за издаване на нова лична карта, когато старата е изгубена или открадната се представя удостоверителен документ за раждане.

ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА ПАСПОРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Лицата са длъжни да върнат паспортите си и заместващите ги документи на органа, който ги е издал, в тримесечен срок след изтичане на тяхната валидност. При неспазване на този срок ще им бъде наложена глоба, която е в размер  от 20 до 150 лв.

Лице, което има необходимост  от предоставяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в по-горе указания срок на органа, който го е издал и подаде искане в съответното звено. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.
Заявление за издаване на паспорт на лица ненавършили 18 години, както и на лица поставени под запрещение се подава задължително от техните родители, настойници или попечители, които полагат подпис за съгласие за издаване на паспорт в заявлението пред длъжностното лице на гишето. Детето или поставеното под запрещение лице задължително присъстват при подаване на заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрична пълномощно, или се представят някои от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на на единия родител от родителски права;
3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспeкти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25.10.1980 г., ратифицирана със Закон на 21.02.2003 г. или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20.05.1980 г., ратифицирана със Закон на 26.02.2003 г., в сила от 01.10.2003 г. след съгласуване с Министерство на правосъдието.
4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспeкти на международното отвличане на деца или Европийската конвенция за признаване и изпълнение на решения за възстановяване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Към заявлението се прилагат :
- документ за платена държавна такса;
- удостоверение за раждане за лица под 18 години;
- предишни паспорти.

Персонализираният документ за самоличност на български граждани се получава лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя при подаването му. 

Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на документ за самоличност, е основание за отказ за издаване на документ са самоличност с бърза или експресна услуга.

ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ  НА ЧУЖДЕНЦИ – БЕЖАНЦИ, ЧУЖДЕНЦИ С ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ И ЧУЖДЕНЦИ, ПОЛУЧИЛИ УБЕЖИЩЕ

На всеки чужденец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут при условията и по реда на Закона за убежището и бежанците, се издава български документ за самоличност.
 Всяко лице е длъжно след навършване на 14-годишна възраст в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на документ за самоличност, като приложи:
- копие на редовен документ за задгранично пътуване;
- копие на издаван предходен документ за пребиваване;
- документ за платена държавна такса;
- удостоверение за вписване в регистрите на населението и удостоверение за постоянен адрес.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Гражданите, притежаващи български документи за самоличност, могат да получат информация, свързана с издаваните на тяхно име документи и/или задгранични пътувания след подаване на писмено заявление и заплащане на такса по Тарифа №4.
 Гражданите имат право да получат информация отнасяща се до трети лица, само на основание на закон или с акт на съдебната власт. Писмено заявление за издаване на удостоверение може да бъде подадено и от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно. Заявлението се подава в група „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Монтана с приложена квитанция за платена държавна такса в размер на 7 лв. за всяко лице.

Срокове за издаване на български лични документи
- обикновена услуга – до 30 дни от датата на подаване на заявлението
- бърза услуга – до 3 работни дни от датата на подаване на заявлението
- експресна услуга – до 8 работни часа

 

Лична карта

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първа ЛК на лица

от 14 до 16 г.

Безплатна

Не се издава

Не се издава

Следваща ЛК на лица

от 14 до 16 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 16 до 18 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

ЛК на лица от 18 до 58 г.

18 лв.

36 лв.

90 лв.

ЛК на лица от 58 до 70 г.

11 лв.

22 лв.

55 лв.

ЛК на лица над 70 г.

Безплатна

Безплатна

безплатна

 

Паспорт

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

Не се издава

Не се издава

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица от 14 до 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица от 58г. до 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорт на лица, от които е невъзможно снемането на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност

15 лв.

30 лв.

75 лв.

 

Преференциални такси за граждани, притежаващи валиден ТЕЛК с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 или над 50 на сто.

 

обикновена услуга

бърза услуга

експресна услуга

Лична карта на лица с трайно

намалена работоспособност или

степен на увреждане 50 %

или над 50 %

2 лв.

4 лв.

10 лв.

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 % или над 50 %

3 лв.

6 лв.

15 лв.

 

ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ЗАПЛАЩАТ ТАКСИТЕ ПО ТАРИФА № 4 ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ В ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ТЯХ БАНКИ, ПОСРЕДСТВОМ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД, ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ НА ГИШЕ ИЛИ РАЗПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ РЕY/еBG ПО СМЕТКА :

ОДМВР МОНТАНА
IBAN BG 82 UBBS 8002 3106 1516 00
BIC UBBS BGSF

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГРУПА БДС ПРИ ОДМВР МОНТАНА

от 8.30 ч. до 17.30 ч. – всеки делничен ден

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

096/ 396 355
096/ 396 405
096/ 396 401