МВР

ОД Монтана

 

НОВО! При придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие

09 мар 2011

 Гражданите са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ “Полиция” по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
 Когато лицата са придобили неогнестрелното оръжие в друга държава-членка на ЕС , те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването, да уведомят началника на РУ “Полиция” по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие) до влизането в сила на Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (17.09.2010 г.) , ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила ( до 17.09.2010 г.).
Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.
Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ “Полиция”  по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
 Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

 

 

 08 февруари 2018 | 15:20