МВР

ОД Монтана

 

Такси - КОС

09 мар 2011

 ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА
ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и
документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия се събират следните такси:
1. за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия - 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия - 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия - 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия - 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на
взривни вещества за граждански цели - 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия - 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия - 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия - 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие на културата - 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие на културата - 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
13. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица - 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица - 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически
лица - 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически
лица - 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица - 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица - 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях - 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях - 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси
за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на
Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества и
пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и
взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и
взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически лица - 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански
цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански
цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на Република България за
транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз - 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка - 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
41. за издаване на писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране - 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на огнестрелни
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица - 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен превоз на огнестрелни оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци - 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 30 лв.
(2) За извършване на следните дейности от Министерството на вътрешните работи се събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека
и гилзотека - 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за
употреба на огнестрелно оръжие - 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на
огнестрелно оръжие - 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 92 лв., и за
всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса - 22 лв.
(3) При издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие за
служебни цели на служители на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, с предмет на дейност охрана, или при промяна на издадено разрешение се събират съответните такси по ал. 1, т. 29 или 30.
(4) За подновяване на разрешение, удостоверение или документ за извършване на
дейности по този раздел се събират съответните такси, предвидени за първоначалното им
издаване.
(5) За издаване на дубликат на разрешения, документи и удостоверения по ал. 1 се
заплаща такса в размер 5 лв.

 23 май 2017 | 16:45