МВР

ОД Монтана

 

Транзитна сметка на ОДМВР - Монтана

В изпълнение на разпоредбите на параграф 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона на публичните финанси всички постъпления и плащания /такси по Тарифа №  /, внасяни по сметката за чужди средства по параграф 28 от ПЗР на ЗИД на Закона за българските документи за самоличност, както и всички останали такси по Тарифа № 4, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Те се внасят по транзитната сметка на ОДМВР - Монтана:

№ BG82UBBS80023106151600
банков код: UBBSBGSF
банка ОББ
или на гише, чрез  ПОС терминал.