МВР

ОД Монтана

 

Услуги, предоставяни от група "Миграция"

Разрешения за пребиваване


Услуга 684 - ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

Режим 238 - РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

Услуга 320 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

Режим 1551 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН СЕМЕЙСТВО НА ГРАЖДАНИ НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС

Услуга 679 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС –УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 9а, ЧЛ. 10, ЧЛ. 16, ЧЛ. 4 И ЧЛ. 19

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 20а

Услуга 870 - ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС

Услуга 1403 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС

Услуга 253 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС ЗА РАЗРЕШЕН СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ Р БЪЛГАРИЯ

Услуга 877 - ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Услуга 864 - РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

Услуга 1077 - РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

Услуга 1324 - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО

Услуга 1544 - ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

Услуга 741- ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ИМАТ ЗАСЛУГИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Услуга 1781 - ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, НЕНАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Услуга 1076 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

Заявление - краткосрочно пребиваване чужди граждани

Заявление - дългосрочно пребиваване чужди граждани

Заявление - продължително пребиваване чужди граждани

Заявление - постоянно пребиваване чужди граждани

Заявление продължително и постоянно пребиваване граждани на Великобритания и Северна Ирландия и членовете на техните семейства----------------------------------------

238 GRANTING PROLONGED RESIDENCETO FOREIGNERS

253 ISSUANCE OF A DOCUMENT CERTIFYING THE AVAILABILITY OF...

320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS

679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS – CERTIFICATE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE

684 ADDRESSREGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS

741 GRANTING OF RESIDENCE RIGHT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

864 GRANTING OF LONG-TERM RESIDENCE TO FOREIGNERS

870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“

877 CERTIFICATION OF AN INVITATION - DECLARATION FOR THE ISSUANCE OF A SHORT-TERM VISA OF A FOREIGNER IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

1076 RE-ACQUISITION OF LONG-TERM RESIDENCE OF FOREIGNERS

1077 GRANTING PERMANENT RESIDENCE TO FOREIGNERS

1323 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER

1324 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS - INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON

1544 ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD

1551 - ISSUANCE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE PERMIT TO AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN

1781- ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO A FOREIGNER UNDER 18 YEARS

For granting a status of long term residence to a foreigner

For granting of a residence status to a foreigner

For granting of a permanent residence status to a foreigner

For granting of a prologed residence status to a foreigner

APPLICATION FOR LONG-TERM RESIDENCE OR PERMANENT RESIDENCE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA FOR NATIONALS OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THEIR FAMILY MEMBERS

Aplication for permdnent residence EU

Aplication for long term residence EU