МВР

ОД Монтана

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА МПС - ПП

21 сеп 2007

1. Необходими документи за промяна на регистрацията на ППС


       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Квитанция за платена такса МПС;
       Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация.
       Документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските 
       субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
       Свидетелството за регистрация;
       Документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата
       (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);
       документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол 
       за ПТП;
       При възстановяване на прекратена регистрация - протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5 от наредба І-45/2000 година на МВР;
       При изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - удостоверение за 
изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП от  
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 

       Забележка:
       Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.
       Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на регистрационна табела същата/те/ се обявява за издирване от РУ на МВР.
       Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят задължително.

2. Необходими документи за прекратяване на регистрацията  на МПС

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация.
       Документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
      Към горепосочените документи се прилага и един от следните документи:
1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета;
2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната;
3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;
4. декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот;
5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие;
6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;
7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.

3. Необходими документи за издаване на дубликат но свидетелство за регистрация на МПС

       Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
       Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство.
       Квитанция за платена такса МПС;
       Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските 
       субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
       МПС се представя за идентификация при издаване на дубликат на свидетелство за регистрация част Първа, на дубликат на двете части на свидетелство за регистрация (част Първа и част Втора) и на свидетелството за регистрация стар образец състоящо се от една част. 

3. Необходими документи за първоначална регистрация на МПС

За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:
1.писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3.за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
4.за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6.документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
7.документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
8.митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
10.изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
8. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
9. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
10. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(2) Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.

За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:
1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
3. за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
4. за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;
5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
7. чуждестранните регистрационни документи;
8. митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
9. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
10. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
12. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП.

4. Необходими документи за издаване на транзитни регистрационни табели

        Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път,
        Документ за собственост за придобиване на ППС в ЕС или чужбина
        Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в ЕС или чужбина.
        Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";
       Документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските 
       субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
        МПС не се представя за идентификация при издаване на първи транзитни табели.
        Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни.

 

 30 март 2019 | 07:33