МВР

ОД Монтана

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВОДАЧИ

21 сеп 2007

 

1. За издаване на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

       Документ за самоличност по ЗБДС;
       Документ за платена такса ;
       Карта за оценка на физическата годност, издадена от общопрактикуващия лекар за МПС от категории  
       "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";, от ДКЦ за категории  "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е",  
       "DЕ", "Ттм" и "Ттб", от Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)* или от Транспортната 
        централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК)*;
       Старото свидетелство за управление на МПС.

2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

       Документ за самоличност по ЗБДС;
       Документ за платена такса;
       Карта за оценка на физическата годност, издадена от общопрактикуващия лекар за МПС от категории  
       "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";, от ДКЦ за категории  "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е",  
       "DЕ", "Ттм" и "Ттб", от Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)* или от Транспортната 
       централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК)*;
       Удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
       Свидетелство за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено
        в чужда държава - удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено от 
        инспектората по образованието към МОН.

3.  За издаване на свидетелство на МПС при придобита нова категория:
       Документ за самоличност по ЗБДС;
       Документ за платена такса;
       Карта за оценка на физическата годност, издадена от общопрактикуващия лекар за МПС от категории  
       "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";, от ДКЦ за категории  "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е",  
       "DЕ", "Ттм" и "Ттб", от Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)* или от Транспортната 
       централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК)*;
      Удостоверение за психологическа годност /за категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
      Старото свидетелство за управление на МПС.
      Свидетелство за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в 
      чужда държава - удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено от
      инспектората по образованието към МОН.

4. За издаване на дубликат на свидетелство за  управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на оригинала/

       Документ за самоличност по ЗБДС;
       Документ за платена такса;
       Декларация по образец;
       Удостоверителен документ от МВР - в установените от ЗБДС случаи.
  /при загубване на свидетелство за управление водача подлежи на санкция съгласно ЗБДС/ 

5. За признаване и подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС:

       Документ за самоличност по ЗБДС;
       Документ за платена такса;
       Чуждестранното свидетелство за управление на МПС;
       Карта за оценка на физическата годност, издадена от общопрактикуващия лекар за МПС от категории  
       "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";, от ДКЦ за категории  "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е",  
       "DЕ", "Ттм" и "Ттб", от Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)* или от Транспортната 
       централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК)*;
      Удостоверение за психологическа годност /за категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
      Свидетелство за завършено най-малко основно образование, а в случай че образованието е завършено в 
      чужда държава - удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено от
      инспектората по образованието към МОН (Не се изисква, когато представеното за подмяна СУМПС е от държава членка на ЕС).

Забележка:
       В сектор "Пътна полиция" при – ОД на МВР гр. Монтана се издават свидетелства за управление само на водачи, чиито постоянен адрес се намира на територията на област Монтана.
       Свидетелство за управление се получава лично от водача или упълномощено от него лице.
       При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон.
  * - Изисква се в случаите , когато лицето попада в изброените заболявания на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

 

 30 март 2019 | 07:31