МВР

ОД Монтана

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - МОНТАНА

30 мар 2019

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

1776 Монтаж на регистрационни табели

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента

2677 Промяна в регистрацията на МПС

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство


ВОДАЧИ НА МПС

229 Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление

448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

2678 Издаване на контролен талон

2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

6282 Подмяна на свидетелство за управление на МПС издадено от друга държаваДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата

2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229 Issuing of duplicate of driving license control coupon_fixed

230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants_fixed

393 Termination of vehicle registration upon written application of owner_fixed

448 Issuing of driving license_fixed

454 Recovery of vehicle identification number_fixed

859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration_fixed

863 Issuing of international driving license_fixed

1204 Issuing of duplicate of driving license_fixed

1239 Initial Registration of vehicle_fixed

1300 Issuing of summarized references about the number of vehicles_fixed

1301 Issuing of transit registration number of vehicle_fixed

1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed

1528 Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity_fixed_ep

1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep

1776 Mounting registration plates on another MoI territory

2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization_fixed_ep

2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo_fixed_ep

2290 Authorization to conduct additional training for drivers_fixed_ep

2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep

2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep

2677 Change in the registration_fixed_ep

2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep

2679 Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep

2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep

2681 Replacing a driving license_fixed_ep

2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed

2683 Providing a third registration plate_ep

 22 януари 2020 | 17:12