МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца"

16 апр 2019

АОП 907564

     ОДМВР - Монтана обявява обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца"

Решение за откриване на процедура с УРИ 301000-7644/16.04.2019 г. (№ АОП 907564);

Обявление за поръчка с УРИ 301000-7645/16.04.2019 г. (№ АОП 907565);

Документация с УРИ 301р-7836/11.04.2019 г.;

Проект на договор;

Образец – опис на документите в офертата;

Образец – ЕЕДОП;

Образец – предложение за изпълнение на поръчката;

Образец – декларация за съгласие с клаузите в договора;

Образец – декларация за срок на валидност на офертата;

Образец – декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;

Образец – ценово предложение;

ЕЕДОП в електронен вид;

Указание ЕЕДОП.


Отговор на поставени въпроси

Отговор на поставени въпроси на 23.04.2019 г.

Отговор на поставени въпроси на 24.04.2019 г.


Протокол УРИ № 301р-10390/20.05.2019 г. - шест листа

Решение за определяне на изпълнител УРИ 301р-10494/21.05.2019 г. - 1 лист


Договор с УРИ № 301р-11862/06.06.2019 г.;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Ценово предложение.


Обявление за възложена поръчка в PDF формат с УРИ 301р-13770/02.07.2019 г. - 7 листа


Извършени плащания на 23.07.2019 г.

Извършени плащания на 29.08.2019 г.

Извършени плащания на 11.09.2019 г.

Извършени плащания на 09.10.2019 г.

Извършени плащания на 09.12.2019 г.

Извършени плащания на 22.01.2020 г.

Извършени плащания на 23.01.2020 г.

Извършени плащания на 24.01.2020 г.

Извършени плащания на 26.02.2020 год.

Извършени плащания на 27.03.2020 г.

Извършени плащания - 10.04.2020 г.

Извършени плащания на 11.05.2020 г.

Извършени плащания - 21.05.2020 г. 

Извършени плащания на 12.06.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 301р-14315/22.06.2020 г. - 4 листа, в PDF формат

Извършени плащания на 25.06.2020 г.

Извършени плащания на 09.07.2020 г.

Извършени плащания на 12.08.2020 г.

Извършени плащания на 26.08.2020 г.

Извършени плащания на 11.09.2020 г.


 11 септември 2020 | 14:39