МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 24 календарни месеца"

28 апр 2020

АОП 974369

     ОДМВР - Монтана обявява обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 24 календарни месеца"

- Решение за откриване на процедура № 301000-7945/28.04.2020 г. (№ АОП 974367);

- Обявление за поръчка № 301000-7946/28.04.2020 г. (№ АОП 974369);

- Документация с УРИ 301р-9437/21.04.2020 г.;

- Образец - опис на документите в офертата;

- Образец - предложение за изпълнение на поръчката - техническо предложение;

- Образец - ценово предложение;

- Образец - декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;

- Образец - декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

- Образец - декларация във връзка с обработване на лични данни;

- Проект на договор;

- ЕЕДОП в електронен вид;

- Указание ЕЕДОП.

Протокол УРИ 301р-12239/27.05.2020 г. - 6 /шест/ листа

Решение за определяне на изпълнител УРИ 301р-12457/29.05.2020 г. 1 /един/ лист

- Договор с УРИ 301р-13413/10.06.2020 г.;

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Ценово предложение.

Обявление за възложена поръчка в PDF формат с УРИ № 301р-14442/23.06.2020 - 7 листа


Извършени плащания на 15.10.2020 г.

Извършени плащания на 09.11.2020 г.

Извършени плащания на 25.11.2020 г.

Извършени плащания на 18.12.2020 г.

Извършени плащания на 18.12.2020 г.

Извършени плащания на 18.12.2020 г.

Извършени плащания на 18.12.2020 г.

Извършени плащания на 18.12.2020 г.

Извършени плащания на 22.12.2020 г.

Извършени плащания на 29.12.2020 г.


 29 декември 2020 | 17:01