МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

14 яну 2020

АОП-953942

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

- Решение за откриване на процедура с УРИ № 301000-656/14.01.2020 г. (АОП-953942);

- Списък на обекти на ОДМВР - Монтана;

- Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

- Договор УРИ 301р-5478/02.03.2020 г. с "ЧЕЗ Електро България" АД;

- Обявление за възложена поръчка с УРИ 301000-4679/06.03.2020 г. (№ АОП 963527)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с УРИ № 301000-5734/19.03.2020 г. (№ АОП 966475)

 23 март 2020 | 12:31