МВР

ОД Монтана

 

12 януари 2021

1 372 произшествия са посетени от екипите на РДПБЗН Монтана през 2020 г.

5-ма души са загинали, 4-ма са пострадалите при пожари през изминалата 2020 г.

   През 2020 г. звената на РДПБЗН Монтана са реагирали на 1 372 произшествия, от които 18 (1,31%) са лъжливи.
  Ликвидирани са 853 пожара (62,17 % от всички произшествия), от които 169 са с нанесени преки материални щети и 684 пожара са без нанесени преки материални щети. За сравнение през 2019 г. са възникнали общо 1 575 пожара /228 с преки материални щети и 1 347 без нанесени преки материални щети/. През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция на броя на регистрираните пожари, като най-големият брой е отчетен през 2019 г. (1 147 бр. през 2016 г., 1 357 бр. през 2017 г., 926 бр. през 2018 г., 1 575 бр. през 2019 г. и 853 бр. през 2020 г). 
  Намаленият брой пожари се дължи както на метеорологичната обстановка, така и на епидемиологичните мерки за спиране на заразата от COVID-19. Голяма част от фирмите не са работели през изминалата година, както и всички дейности от обществения и битовия живот са ограничени от мерките за социална изолация.
   От всичките 169 пожара със загуби през 2020 г. най-много са възникнали в обекти на жилищно стопанство, дейности и домакинства – 89, което представлява 52,66% от всички пожари с материални щети (процента се запазва в сравнение с предходните години). На второ място по брой са пожарите в транспорта, складирането и пощите – 36 (21,30%), а 22 пожара са възникнали в обекти на селското и рибно стопанство (13,02%). 1 бр. пожар през 2020 г. е имало в обекти за търговия и ремонт (0,59%), 3 бр. в обекти на преработващата промишленост (1,78%), 3 в обекти за хотелиерство и ресторантьорство (1,78%), 5 пожара в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (2,96%), 4 пожара в обекти на енергетиката (2,37%), както и по 1 пожар в обекти на административни и спомагателни дейности, други дейности, както и отрасъл издателство, медии и далекосъобщения (по 0,59% от всички пожари).
  Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините.
  Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2020 г. са късо съединение – 46 (27,22%) и небрежност при боравене с открит огън - 32 (18,94%). В процес на установяване са причините за 32 пожара (18,94%). При техническа неизправност са възникнали 21 пожара (12,43%), от неправилно ползване на отоплителни уреди - 17 пожара (10,06%), след самозапалване - 9 пожара (5,33%). При неправилно ползване на нагревателни уреди са получени сигнали за 5 пожара (2,96%), а при строителна неизправност - 4 пожара (2,37%). През 2020 г. по 1 пожар е възникнал след огневи работи, детска игра и други причини (по 0,59%). Запазва се големият брой пожари вследствие на късо съединение и небрежност при боравене с открит огън.
  За 2020 г. са извършени 123 спасителни дейности (8,97% от всички произшествия), за 2019 г. те са били 81, за 2018 г.– 93 бр., за 2017 г. – 99 и за 2016 г. - 111. През 2020 г. са извършени и 393 дейности по оказване на техническа помощ, като за 2019 г. те са били 435, за 2018 г. те са били 652, за 2017 г. – 528, и през 2016 г. – 498. През 2020 г. са осъществени 3 дежурства с пожарна и спасителна техника, за 2019 г. те също са 3, за 2018 г. те са били 16, за 2017 г. – 7 и за 2016 г. – 17 .
  При пожари през 2020 г. са загинали 5 души, през 2019 г. също са загинали 5 души, през 2018 г. те са били 2-ма, през 2017 година 2-ма и за 2016 г. са загинали 4-ма души. Няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години, като въпреки проведените разяснителни процедури преди и по време на отоплителния сезон продължават да се пренебрегват мерките за пожарна безопасност по домовете. Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението. Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар.
 Пострадали при пожари през 2020 г. са 4 души, за 2019 г. отново са 4 души и през 2018 г. броят им отново е 4. За 2017 г. пострадалите са 5, а за 2016 г. са 13. Причините са главно като при загиналите, с тази разлика, че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.
 Интензивността на произшествията през изминалите пет години е както следва: 3,76 за 2020 г.; 6,12 за 2019 г.; 4,83 за 2018 г.; 5,52 за 2017 г. и 4,95 за 2016 г. Постепенно се увеличава интензивността в РДПБЗН Монтана, като освен големият брой произшествия е на лице и увеличение в мащабите на произшествията. През 2020 г. интензивността е намаляла поради пандемията от COVID-19 и наложената карантина, както и ограниченията в работата на обществени заведения и фирми.
 В помощ на екипите от РДПБЗН Монтана са сформирани и доброволни формирования в общините Монтана, Вълчедръм, Вършец, Чипровци, Георги Дамяново, Медковец, Берковица, Брусарци, Бойчиновци и Якимово. С помощта на безвъзмездно предоставената техника от страна на ГДПБЗН-МВР, както и проведеното обучение в сектор ЦПК на РДПБЗН Монтана, част от доброволните формирования в област Монтана са подготвени и участват в самостоятелни действия по ликвидиране на възникнали произшествия. През 2020 г. бе извършено онлайн обучение на 25 доброволци от ДФ „Огоста” към Община Монтана. Броят на самостоятелните участия на доброволните формирования в дейности по защита на населението е 6, а на съвместните им участия с екипи на ПБЗН е 5 бр.
 По-сериозни произшествия през 2020 г. са свързани с гасене на пожари в жилищни сгради със загинали и пострадали граждани, както и оказване съдействие на РЗИ и ЦСМП при ограничаване разпространението и последиците от COVID-19.
 Екипите на РСПБЗН и сектор СОД към РДПБЗН Монтана са реагирали на множество сигнали за пътнотранспортни произшествия, при които се е наложило намесата на екипите за освобождаване на хора от автомобилите, както и за техническа помощ и съдействие на органите на КАТ по отстраняване на опасни предмети от пътното платно за движение. В сравнение с предходни години те не са толкова много, поради намаления трафик породен от ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19. За сметка на това обаче, работата при ПТП е допълнително усложнена, поради необходимостта от вземане на превантивни мерки за предпазване от заразяване с COVID-19 от евентуално заразени участници в ПТП.
През годината водолазният екип на сектор СОД към РДПБЗН Монтана бе комндирован на територията на Община Дупница за оказване съдействие на следствените органи, като се включиха в издирвателни дейности във воден басейн.
 През 2020 г. няма пострадали служители при трудови злополуки в следствие на изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция в сравнение с 2018 г., когато е регистриран един случай.

Изображения

 12 януари 2021 | 17:21