МВР

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НИК-МВР

НИК-МВР работи по следните международни проекти:1. Одобрен е проект: „Надграждане и разширяване на капацитета на националната АДИС ЕВРОДАК“, по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", по проектно предложение  BG65AMNP001-1.010 - „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила, финансиран от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Период на проекта: От 22.12.2020 г. до 22.12.2022 г.

Стойност на проекта: 1 212 596,00 лева

С този проект се цели:

- Надграждане на националната система ЕВРОДАК с нови функционалности, свързани с предаването, обработката и проверката на биометрични данни (дактилоскопни отпечатъци и портретни снимки), допълнителни демографски данни, лицева идентификация;

- Усъвършенстване на алгоритъма на търсене, модификация и добавяне на нови работни потоци и категории лица свързани с Регламента за презаселването.

По проекта се предвижда закупуването на 22 биометрични станции, 11 от тях са закупени през 2008 г., което налага подмяната им. Оборудват се и 11 нови регионалните звена миграция при ОДМВР, които не разполагат с биометрични станции. Снемането на биометрични данни на лица от шестгодишна възраст нагоре, налага подмяната на устройствата за сканиране на отпечатъци на закупените през 2017 г. 14 биометрични станции, разположени в дирекция Миграция-МВР и регионалните структури Миграция.

Предвиденото за доставяне по проекта оборудване и надграждане на националната АДИС ЕВРОДАК с нови функционалности е свързано с решаване на основни задачи и цели на МВР свързани с убежището и миграцията, което е гаранция за неговото функциониране и активно използване в дълъг период след приключването на проекта. Проекта съдейства за постигане на оперативните цели на програмата - подобряване развитието на всички аспекти на Общата европейска система за убежище и привеждане на националната АДИС ЕВРОДАК в съответствие с предложените изменения в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013.

Очаквани резултати:

- надградена Национална система ЕВРОДАК

- разработени и обновени функционалности на Националната система ЕВРОДАК;

- изградена нова база данни за лицево разпознаване и документи за самоличност;

- разширен капацитет на Националната система ЕВРОДАК;

- модернизирани регионални звена миграция при ОДМВР;

- приведена в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година Национална система ЕВРОДАК.

 
текущ проект.
2. Норвежки финансов механизъм - 2014-2021 г.

NFM

 
текущ проект.


3. „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК-МВР и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”, в рамките на програмата „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм  (НФМ) 2014-2021 г.

         В присъствието на зам.-министър Милко Бернер, директора на НИК-МВР Добринка Маркова, представители на партньорите от Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос), дирекциите „Международни проекти“ и „Публично управление на бюджета“, директора на ОДМВР-Варна и представители на базовите научно-технически лаборатории при областните дирекции в Бургас, Плевен, Пловдив и СДВР беше даден старт на проекта „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”. Проектът ще се изпълнява в продължение на 36 месеца, а общият му бюджет е в размер на 1 973 220 евро.  От тях, 1 272 644 евро са за инвестиции в техническо оборудване, а с помощта на останалите средства от бюджета на проекта в размер на 700 576 евро ще бъде закупен софтуер. В рамките на проекта се предвижда да се обнови и разшири оборудването на  четири регионални криминалистични лаборатории в ОДМВР Пловдив, Бургас, Варна и Плевен, и в СДВР. Целта е да се  унифицира техниката, което ще доведе както до по-високо качество, така и до уеднаквяване на показателите при изготвяните в тези лаборатории изследвания. Предвидени са специализирани обучения на експерти в Норвегия и България, и провеждането на научна конференция. Заложено е разработването и издаването на Практическо ръководство по криминалистика.. 
       С реализирането на настоящия проект очакваме повишаване на възможностите на сравнителните анализи на доказателствата, събирани по досъдебните производства, за синтетични наркотици, и изследване на цифрови и документни доказателства, отбеляза зам.-министър Милко Бернер. По думите му по този начин натоварването върху НИК ще се  разпредели между петте регионални лаборатории в страната и като цяло процесът ще се ускори. Новото техническо оборудване ще приближи криминалистичните служби на България и Норвегия, а това безспорно ще усили и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, допълниха представителите на Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос). Те изразиха готовност да споделят експертния си опит в различни криминалстични дисциплини с иначе отлично работещите български колеги. Директорът на Научноизследователския институт по криминалистика Добринка Маркова благодари за подкрепата на ръководството на министерството и усърдния труд на колегите си за свършеното до тук и пожела успешна и ползотворна работа занапред.

текущ проект.


4. Проект: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” - Фонд "Вътрешна сигурност".

текущ проект.
5. BG65/SNP001-2.012-0001-C01 "Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в регламента "Евродак"" и "Обновяване на оборудването за технически изследвания на документи в НИК-МВР" - два проекта.

Със заповеди № 812нт-620/08.10.2020 г. и № 812нт-621/08.10.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стартираха два проекта, по които Националният институт по криминалистика е бенефициент: „Обновяване на оборудването за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ и „Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента „ЕВРОДАК“.

Проектите са финансирани от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020. Общият бюджет на първия проект е 821 448 лева с ДДС, а на втория – 445 365 лева с ДДС.

Периодът на изпълнение и на двата проекта е 24 месеца.

Проектите целят подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Европейския Съюз.  Необходимо е чрез обмен на информация между държавите членки и между държавите членки и агенцията „Фронтекс“, да се осигури, от една страна, еднаква и висока степен на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници, в съответствие с достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъп до международна закрила на лицата, които се нуждаят от такава, в съответствие с договорените от държавите членки задължения в областта на правата на човека, включително принципа на забраната за връщане, съгласно чл. 3, т. 2, буква „б“ на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 515/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година.

По проект „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ ще бъде закупена нова специализирана апаратура за детайлно техническо изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще бъде подобрен техническият капацитет при извършване на експертизи на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще се разширят възможностите за по-пълноценно и всеобхватно изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани, като същевременно ще бъдат осигурени по-голяма обективност и по-високо качество на изготвените експертизи. Ще се поддържа висок стандарт на изследванията и изготвяните експертизи, в съответствие със стандарта EN ISO/IEC 17025:2018, като по този начин ще се постигне подобряване на възможностите на разследващите и правоприлагащите органи за разкриване и осъждане на извършителите на документни престъпления при преминаване на границите, както и   по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително справяне с незаконната имиграция.

В хода на изпълнението на проекта се предвижда доставка на технически средства и програмни продукти, които са необходими за повишаване на изследователския капацитет и поддържане на съвременно и адекватно ниво на обезпеченост за техническо изследване на документи в сектор „Документни изследвания” при НИК-МВР.

Към настоящия момент  Лабораторията по техническо изследване на документи в Института разполага с две видеоспектрални системи (VSC-2000 и VSC-5000), произведени от Foster & Freeman – Великобритания, съответно през 1999 г. и 2005 г., като тези системи се използват за установяване автентичността на документи, предназначени за пътувания.

Те обаче, както се вижда и от споменатите по-горе години на производството им, са морално остарели, амортизирани и с почти излезли от употреба операционни системи на управляващия софтуер.

Не са налични и множество инструменти, които са инсталирани в по-новите модели видеоспектрални системи.

Системите не притежават ресурс и възможности за непосредствено използване на бази данни с образци на документи за пътуване и сравнение на изследваните обекти с тях, а това често не позволява да се обосновават категорични изводи или създава затруднения при сроковете за изследване, особено при бързи производства и консултации на документи, постъпващи от граничните пунктове.

Закупуването в рамките на проекта на ново, съвременно оборудване, със своите множество нови функции и възможности, до голяма степен ще надгради системите за изследване и ще компенсира посочените затруднения, като ще постави дейността на Лабораторията по техническо изследване на документи в НИК-МВР на съвременно европейско и световно равнище.

По проект Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента ЕВРОДАКсе предвижда обновяване на специализирани биометрични станции на система „ЕВРОДАК“, разположени в структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“. Ще се повиши капацитетът на служителите от структурите на тази дирекция за работа със системата „ЕВРОДАК“. Чрез използване развитието на биометричните технологии и в частност - включването на лицевата идентификация при проверката на лица - нарушители на граничния режим на Република България, ще се постигне подобрена идентификация на лицата, особено в случаите на липсващи или умишлено увредени пръсти, както и по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително пресичане на незаконната имиграция. Обновяването на специализираните биометрични станции включва цялостна подмяна на 27 специализирани биометрични станции и закупуване на 4 допълнителни, както и обновяване и допълване  оборудването на 33 специализирани биометрични станции с допълнително оборудване (скенери за пръстови отпечатъци и документи), с оглед измененията в Регламента за Евродак. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на този регламент, ще се повиши капацитетът за работа със системата. Промяната във функционалностите на специализираните биометрични станции, с оглед изискванията на Регламента, налага и провеждането на обучение на служителите, работещи със системата. За повишаване на капацитета на служителите от структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“ се предвижда провеждане на 8 специализирани курсове с обучители - служители на НИК-МВР.

Предвижда се и създаване на Национален единен потребителски интерфейс за управление на границите, а с обновяването на оборудването ще се постигне повишен технически капацитет и пълна съвместимост с изискванията на Регламента “Евродак”.

Обучението на служителите от регионалните звена на Главна дирекция „Гранична полиция“ за работа с новите функционалности на система Евродак ще позволи пълноценно използване на доставеното по проекта оборудване. 

Презентация по първия проект :
Презентация техн. изсл. на документи

Презентация по втория проект
ПРОЕКТ BG65ISNP001-2.012-0001-C01_redact


текущи проекти.6. Развитие на Националната ДНК база данни и интегрирането й със полицейските системи.
Период на проекта : От 24.11.2020 г. до 24.11.2022 г.
Прогнозна стойност на проекта 643078.86 лв.

С изпълнение на проектното предложение се цели да се повиши обема на информационния обмен с държавите членки на ЕС и неговата сигурност, както и ще бъдат включени нови държави-членки на ЕС. Ще бъде подобрена възможността за работа в условията на отдалечен достъп до Националната ДНК база данни на сектор „ДНК анализи“ при БНТЛ към ОДМВР – Бургас, както и евентуално новосъздадени ДНК лаборатории към ОДМВР – Варна, Плевен и Пловдив. Дейностите по конкретния проект включват доставка на хардуерно оборудване и ъпгрейд на съществуващия управляващ софтуер, включително и интегрирането му към полицейските системи, и закупуване на консумативи за профилиране на 14 000 лица с криминална регистрация. Проектът ще се реализира на територията на НИК-МВР. Доставените консумативи, технически средства и програмни продукти ще се ползват от експерти в сектор „ДНК анализи” при НИК и БНТЛ към ОДМВР – Бургас.

текущ проект.


 

7. Проект: „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)” - Фонд "Вътрешна сигурност". 

Final-presentation-proekt-abis-dna-afis 03

p1300763 p1300786 p1300771 p1300743-1
p1300792 p1300743

приключил проект.
8. „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика” – Тематичен фонд „Сигурност” на българо-швейцарската програма за сътрудничество с партньори АМВР, НИКК-МВР, Школа по криминалистика към Университета на Лозана, Швейцария. По проекта за нуждите на НИКК се предвижда закупуване на система за количествен анализ на ДНК чрез PRS в реално време, специализирани сравнителни микроскопи и стереомикроскоп за балистични и трасологични изследвания, оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи, система за анализ на документи с Full–HD резолюция, както и осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон. Бюджетът на проекта възлиза на 1 176 400 швейцарски франка.

приключил проект.


9. Проект OLAF/2015/D1/038 „Повишаване капацитета на досъдебното разследване и свързаните с него експертно-криминалистични дейности в областта на анализа и изследването на цифрови доказателства” по Програма „Херкулес III”. Програмата е насочена към предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, като средствата се отпускат по линия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Стойността на проекта възлиза на 355 552,00 евро. Той стартира на 21.05.2015 г. и ще приключи на 29.10.2016 г. Предвижда се да се закупи софтуер и хардуер за видео анализ, за аудио анализ, за анализ на носители на цифрова информация, за анализ на интернет комуникации, декриптиращ софтуер, софтуер и хардуер за анализ на мобилни телефони за нуждите на секторите „Идентификационни изследвания”, „Компютърни системи и мрежови устройства” и „Изследване на комуникационни устройства” към НИКК, както и провеждане на специализирано обучение за експертите, които ще работят с хардуера и софтуера.

приключил проект.
10. Проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7148 „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на Република България, Република Словакия и Република Унгария, с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и Договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма”, като НИКК е водещата структура, а партньори в реализирането на проекта са Институтът по криминалистика към Министерството на вътрешните работи на Република Словакия и Институтът по криминалистика към Националната полиция на Република Унгария. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” 2014 по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество и управлението на кризи. Той стартира на 18.01.2016 г. и ще приключи на 17.07.2018 г. Общата му стойност е 479 935 евро без ДДС, като бюджетът само за НИКК е 362 935 евро.

edited1 3

приключил проект.

ipa

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

 

11. Проект: „Укрепване на криминалистичния капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици”

приключил проект.12. Проект: „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за огледи на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”.

приключил проект.bgs

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ISEC 2011

14. Проект: „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС, чрез въвеждане на инструментите Prüm и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”.

приключил проект.
EC

ISFP 2014

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

 

16. Проект: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания”

текущ проект.17. Проект: „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)”.

приключил проект.
18. Приключи проект BG/ISF – SO5-NO2-A26 „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националните ДНК и АФИС бази данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)”, съфинансиран от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”  2014 – 2020

DSC_0053DSC_0062DSCN9880DSCN9881DSCN9883DSCN9887DSCN9888DSCN9889DSCN9890DSCN9898DSCN9906DSCN9903