МВР

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НИК-МВР

 

На 21.01.2015 г. успешно приключи проект „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за оглед на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия, водещ партньор е Националният криминалистично–технически център към Дирекцията на полицията на Република Сърбия, а НИКК–МВР е кобенефициент. В рамките на проекта на обща стойност 989 890 евро, от които 470 000 евро са за българската страна, е закупена автоматизирана система за генетичен анализ, валидирана за човешка идентификация (ДНК секвенатор), която е разпределена за ДНК лабораторията на НИКК–МВР. Закупено е и специализирано оборудване за оглед на местопроизшествие и криминалистичен лабораторен анализ. В рамките на шест семинара е проведено специализирано обучение за служителите от правоохранителните органи в пограничните региони на двете държави.

 

Успешно приключи и проект „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС, чрез въвеждане на инструментите „Prum” и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”, по който НИКК–МВР е в партньорство с Националния институт по криминалистика на румънската полиция. Бюджетът на проекта е 662 595 евро. Проведени са осем петдневни семинара с участието на 160 български специалисти.

 

Към настоящия момент НИК-МВР работи по следните международни проекти:

  

1.„Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика” – Тематичен фонд „Сигурност” на българо-швейцарската програма за сътрудничество с партньори АМВР, НИКК-МВР, Школа по криминалистика към Университета на Лозана, Швейцария. По проекта за нуждите на НИКК се предвижда закупуване на система за количествен анализ на ДНК чрез PRS в реално време, специализирани сравнителни микроскопи и стереомикроскоп за балистични и трасологични изследвания, оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи, система за анализ на документи с Full–HD резолюция, както и осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон. Бюджетът на проекта възлиза на 1 176 400 швейцарски франка.


2.Проект OLAF/2015/D1/038 „Повишаване капацитета на досъдебното разследване и свързаните с него експертно-криминалистични дейности в областта на анализа и изследването на цифрови доказателства” по Програма „Херкулес III”. Програмата е насочена към предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, като средствата се отпускат по линия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Стойността на проекта възлиза на 355 552,00 евро. Той стартира на 21.05.2015 г. и ще приключи на 29.10.2016 г. Предвижда се да се закупи софтуер и хардуер за видео анализ, за аудио анализ, за анализ на носители на цифрова информация, за анализ на интернет комуникации, декриптиращ софтуер, софтуер и хардуер за анализ на мобилни телефони за нуждите на секторите „Идентификационни изследвания”, „Компютърни системи и мрежови устройства” и „Изследване на комуникационни устройства” към НИКК, както и провеждане на специализирано обучение за експертите, които ще работят с хардуера и софтуера.


3.Проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7148 „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на Република България, Република Словакия и Република Унгария, с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и Договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма”, като НИКК е водещата структура, а партньори в реализирането на проекта са Институтът по криминалистика към Министерството на вътрешните работи на Република Словакия и Институтът по криминалистика към Националната полиция на Република Унгария. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” 2014 по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество и управлението на кризи. Той стартира на 18.01.2016 г. и ще приключи на 17.07.2018 г. Общата му стойност е 479 935 евро без ДДС, като бюджетът само за НИКК е 362 935 евро.

edited1 3


4.„Повишаване на капацитета на досъдебното полицейско разследване и свързаните с него експертно-криминалистични изследвания, чрез обновяване, доставяне и поддръжка на ново техническо оборудване за откриване, фиксиране, изземване и лабораторен анализ на веществени доказателства”, с продължителност на проекта 54 месеца, юли 2016 г. – декември 2020 г., и бюджет 3 500 000 евро. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” от Национална програма на България за подпомагане за периода 2014–2020.


5.„Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)” с продължителност на проекта 24 месеца, 2016 – 2018 г., и бюджет 1 153 437 евро. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” от Национална програма на България за подпомагане за периода 2014–2020.

ipa

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

Проект: „Укрепване на криминалистичния капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици”

Проект: „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за огледи на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”

bgs

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ISEC 2011

Проект: „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС, чрез въвеждане на инструментите Prüm и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”

EC

ISFP 2014

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ