МВР

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРАВИЛА НА АВТОМАТИЗИРАНА ДАКТИЛОСКОПНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА СИСТЕМА „AFIS"

 утвърдени със Заповед №8121з - 583/08.06.2016 на министъра на вътрешните работи

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията и технологията на работа с автоматизираната дактилоскопна идентификационна система (AFIS) и определят:

1. реда за обработване на дактилоскопна информация за лица и дактилоскопни следи;

2. основните функции и задачи на служителите, работещи с AFIS.

Чл. 2. В автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS се събират и обработват:

1. данни за лица, български и чужди граждани, за които има данни, че са извършили умишлени престъпления от общ характер.

2. данни за лица, български и чужди граждани, извършили нарушения на граничния режим на Република България или с наложени принудителни административни мерки;

3. дактилоскопни следи от пръсти и длани, иззети при извършване на действия по разследване или при обработка на веществени доказателства в лабораторни условия;

4. данни за лица, обявени за издирване.

Чл. 3. (1) Чрез AFIS се осъществяват автоматизирани проверки на:

1. новопостъпващи дактилоскопни карти с пръстови и дланови отпечатъци на лица по чл. 2, т. 1 и 2 със съхраняваните в системата дактилоскопни отпечатъци и дактилоскопни следи от неразкрити престъпления;

2. новопостъпващи дактилоскопни следи (пръстови и дланови) със съхраняваните в системата дактилоскопни отпечатъци на лица и дактилоскопни следи от неразкрити престъпления.

(2) В AFIS могат да се извършват проверки на дактилоскопни отпечатъци и следи без да се записват данните за тях в системата.

(3) Чрез AFIS се извършва в реално време (он-лайн) идентификация на лица, чрез сравняване на снетите с помощта на сканиращи устройства показалци на двете ръце със съхраняваните в базата данни дактилоскопни отпечатъци.

Чл. 4. Функциите на AFIS са осигурени с технически възможности за съхраняване на данни за:

1. признаците, характеризиращи пръстовите и дланови отпечатъци, дигитализираните им изображения, фотоснимка и лични данни на лицата, информационни обекти на тази система;

2. признаците, характеризиращи дактилоскопните следи от неразкрити престъпления, дигитализираните им изображения и идентификационни данни за местопроизшествията.

Чл. 5. (1) Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS е изградена като централизирана автоматизирана система, разположена в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) -МВР.

(2) Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS се състои от две подсистеми:

1. криминална (AFIS-BG) - за обработка и съхранение на изображения на отпечатъците от десетте пръста и дланите на лица обект на системата, както и дактилоскопните следи от неразкрити престъпления;

2. гранична (AFIS-BD) - за обработка и съхранение на изображения на отпечатъците от двата показалеца на лица обект на системата;

(3) Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS ползва следните самостоятелни изчислителни ресурси:

1. сървъри за централните бази данни на двете подсистеми и

2. автоматизирани работна места.

Чл. 6. (1) Дейностите по поддържане и обработване на информацията в AFIS се осъществяват от администратори и оператори на системата от автоматизирани работна места (АРМ), разположени в:

1. сектор "Дактилоскопия" на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) - МВР;

2. отдел експертно - криминалистическа дейност (ОЕКД) на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), базовите научнотехнически лаборатории (БНТЛ), научнотехническите лаборатории (НТЛ) на Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи (ОДМВР), Дирекция международно оперативно сътрудничество (ДМОС) и Военна полиция към Министерство на отбраната;

3. дирекция „Миграция“, сектори и групи „Миграция“ в СДВР и ОД на МВР;

4. териториални звена на главна дирекция гранична полиция (ГДГП).

(2) Автоматизираните работни места са предназначени за дактилоскопна идентификация на лицата по чл. 2, т. 1 и 2, с цел установяване на тяхната самоличност и идентификация на следи по чл. 2, т. 3 с цел установяване на самоличността на лицата, които са ги оставили.

(3) Обменът на информация между централната и териториалните компоненти на системата се осъществява по мрежата за пренос на данни в МВР.

(4) Техническото сервизно обслужване на компютърните, комуникационните и спомагателните технически средства, използвани от AFIS се организира от компетентните специализирани дирекции на МВР.

Чл. 7. (1) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология - МВР:

1. поддържа централните бази данни на AFIS – (въвежда, обработва, актуализира, архивира, съхранява и заличава записи от базите данни), администрира системния и приложен софтуер на системата;

2. предоставя за ползване информация от системата - на преките и непреки потребители;

3. въвежда и обработва информация на СДВР, ОДМВР, дирекция „Миграция“, сектори и групи „Миграция“ в СДВР и ОД на МВР и териториални звена на ГДГП в случай на технически повреди в някои от АРМ;

4. обучава и методически ръководи експерт-криминалистите и другите длъжностни лица, непосредствено работещи с отдалечените автоматизирани работни места (АРМ) на системата.

5. предоставя автоматизиран достъп до данните в AFIS на националните звена за контакт на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) съгласно чл. 9 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (обн. OB, L 210 от 06.08.2008г);

5. предоставя на националните звена за контакт на държавите-членки на ЕС, допълнителни лични данни и друга информация в случай на съвпадение при автоматизираното търсене, съгласно чл. 10 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета;

6. предоставя автоматизиран достъп до данните в AFIS на националните точки за контакт на САЩ съгласно чл. 4 на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност (Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 30 януари 2013 г. – ДВ, бр. 14 от 2013 г.) ;

7. предоставя на националните точки за контакт на САЩ, допълнителни лични данни и друга информация в случай на съвпадение при автоматизираното търсене, съгласно чл. 5 от Споразумението;

(2) Специалистите от НИКК-МВР извършват автоматизирано търсене на дактилоскопни отпечатъци и следи в автоматизираните системи на страните-членки на Европейския съюз, съгласно Решение 2008/615/ПВР на Съвета.

(3) Специалистите от НИКК-МВР извършват автоматизирано търсене на дактилоскопни отпечатъци и следи в автоматизираните системи на ФБР и Вътрешна сигурност на САЩ съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност;

(4) Специалисти от НИКК-МВР, определени със заповед на директора, осъществяват функции на администратори на базите данни на AFIS, като:

1. поддържат, актуализират и архивират въвежданата в системата информация;

2. възстановяват информацията след технически повреди;

3. изготвят статистически отчети за състоянието на базите данни;

4. маркират или заличават информация съгласно нормативните разпоредби;

5. обучават операторите и контролират работата им при въвеждане и актуализиране на информацията в системата.

Чл. 8. (1) Специалистите от звената по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 изпълняват и функционални задължения на оператори на системата, като:

1. въвеждат, обработват и проверяват в криминалната подсистема (AFIS-BG) дактилоскопни отпечатъци и следи;

2. изследват визуално резултатите от автоматичните проверки и отразяват резултатите в съответните официални документи – дактилоскопни експертизи или експертни справки;

3. периодично подават информация за заличаване от базите данни на разкрити следи, или на такива с изтекъл срок за съхранение;

4. изготвят ежемесечни статистически отчети за работата на съответната автоматизирана работна станция;

5. сигнализират незабавно администраторите в НИКК-МВР за възникнали проблеми или установени неточности в базите данни.

(2) Структурните звена на МВР, посочени в чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 предоставят от информационните фондове лични данни и информация свързана с полицейската регистрация на лицата, необходима за функционирането на системата.

Чл. 9. Длъжностните лица (оператори) от териториалните звена на ГДГП, определени със заповед на директора на ГДГП, по предложение на ръководителите на съответната териториална структура:

1. извършват проверки в реално време на лица нарушители на граничния режим на Република България или с наложени принудителни административни мерки;

2. въвеждат в граничната подсистемата (AFIS-BD) отпечатъци от показалците, фотоснимки и лични данни на проверяваните лица;

3. изземват дактилоскопни отпечатъци на проверяваното лице на дактилоскопна карта в случай на техническа неизправност на АРМ, при невъзможност да бъдат въведени дактилоскопните отпечатъци със сканиращото устройство или при липса на показалците на двете ръце;

4. изготвят необходимите официални документи за проверките.

Чл. 10. Длъжностните лица (оператори) от дирекция „Миграция“, сектори и групи „Миграция“ в СДВР и ОД на МВР, определени със заповед на съответния директор:

1. извършват проверки в реално време на лица с цел установяване на самоличност или наложени принудителни административни мерки;

2. въвеждат в граничната подсистемата (AFIS-BD) отпечатъци от показалците, фотоснимки и лични данни на проверяваните лица;

3. изземват дактилоскопни отпечатъци на проверяваното лице на дактилоскопна карта в случай на техническа неизправност на АРМ, при невъзможност да бъдат въведени дактилоскопните отпечатъци със сканиращото устройство или при липса на показалците на двете ръце;

4. изготвят необходимите официални документи за проверките.

Чл. 11. Дирекция "МОС" предава в НИКК-МВР за обработка материали с дактилоскопни отпечатъци и дактилоскопни следи по искане на Международната организация на криминалните полиции (МОКП) "Интерпол".

Чл. 12.(1) Лица, информационни обекти на AFIS, са:

1. лицата, на които е извършена полицейска регистрация по смисъла на чл. 68 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);

2. лицата, обявени от МОКП „Интерпол" за опасни престъпници (терористи, наркотрафиканти, контрабандисти и др.);

3. други лица, обект на дейност на Дирекция "МОС"

4. лица, издирвани на територията на Република България;

5. лица и трупове с неустановена самоличност;

6. лица, чужди граждани, с наложени принудителни административни мерки „отнемане правото на пребиваване в Република България" и „принудително отвеждане до границата";

7. лица, български граждани и чужденци, които са принудително изведени или експулсирани от други държави за нарушения на паспортно-визовия им режим;

8. лица, за които има данни, че са извършили нарушения на граничния режим на ГКПП или престъпления, в зоната на отговорност на граничните полицейски управления (ГПУ);

9. лица, за които има данни, че са извършили престъпления от общ характер и във връзка, с което органите на МВР са извършили действия по смисъла на ЗМВР, като:

а) проверки за установяване на самоличност на лице;

б) действия по идентификация на лица;

в) задържане;

г) личен обиск и/или проверка на лични вещи;

д) прилагане на физическа сила и помощни средства и използване на оръжие;

(2) За всяко конкретно лице предварително се определя дали информацията да се съхранява временно само за справка или за продължителен период в съответната подсистема на AFIS.

Чл. 13. (1) Информацията в криминалната подсистема (AFIS-BG) се въвежда от следните входни документи:

1. Европейска дактилоскопна карта на лице;

2. Карта за полицейска регистрация;

3. Карта за дактилоскопни следи (пръстови и дланови):

4. Съобщение за актуализация на данни в AFIS-BG;

5. Заповед за снемане на полицейска регистрация на лице;

6. Искане от звената, посочени в чл. 6, ал. 1 за въвеждане, актуализиране и унищожаване на информация в AFIS;

7. Оригинали или фотокопия на дактилоскопни следи и веществени доказателства с дактилоскопни следи;

8. Решение на министъра на вътрешните работи в качеството му на администратор на лични данни.

(2) Входните документи за криминалната подсистема AFIS-BG се попълват по установения ред в следните случаи:

1. извършване на полицейска регистрация на лице по смисъла на чл. 68 ЗМВР;

2. снемане на полицейска регистрация на лица, за които са отпаднали основанията или са настъпили други събития, изискващи заличаване на данните на лицата;

3. обявяване и снемане на лица от национално издирване и установяване на лица или трупове с неустановена самоличност;

4. получаване на искания по линия на Дирекция "МОС" за въвеждане и проверка на лица в AFIS;

5. извършване на действия посочени в чл. 12, ал. 1, т. 9;

6. оглед на местопроизшествие и изземване на годни дактилоскопни следи;

7. изземване на дактилоскопни следи при изследване на веществени доказателства в лабораторни условия;

8. възникване на необходимост в звената, посочени в чл. 6, ал. 1 от проверки, въвеждане или унищожаване в AFIS на данни за конкретни лица или дактилоскопни следи;

9. установяване на грешки или непълноти във въведените в AFIS лични данни на лицата или данни за престъпления и/или местопроизшествия;

10. извършване на други действия по разследването, при които се изземват дактилоскопни отпечатъци и следи или са събрани допълнителни данни;

11. искания от проверяваните лица за унищожаване на информацията от проверките по чл. 70 ЗМВР при отпадане на основанията;

12. искания за предоставяне на лични данни в случай на съвпадение при автоматизираната проверка на дактилоскопни следи и отпечатъци, съгласно чл. 9 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета

13. искания за предоставяне на лични данни в случай на съвпадение при автоматизираната проверка на дактилоскопни следи и отпечатъци, съгласно чл.4 на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност;

14. постъпили искания на лица, чиито лични данни се обработват в AFIS.

(3) Операторите на АРМ в звената, посочени в чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, обработват получените входни документи в следната последователност:

1. сверяват личните данни на лицата с данните им от информационната система за българските документи за самоличност и въвеждат информацията в централната база данни на криминалната подсистема AFIS-BG;

2. записват „AFIS номерата" в съответните документи по ал. 1, т. 1 – 3 и ги предават за прилагане към съответните документални информационни фондове;

3. докладват на началника на съответното експертно звено или на началника на сектор „Дактилоскопия" към НИКК-МВР входните документи, които не са въведени поради непълноти, неточности и/или противоречия в данните.

(4) Получените входни документи по ал. 1, т. 4 - 6 се съхраняват една година след изтичане на текущата.

Чл. 14. (1) Информацията в граничната подсистемата (AFIS-BD) се въвежда без входни документи от:

1. Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - МВР, който осигурява автоматично прехвърляне на информация за лица от криминалната подсистема AFIS-BG в базата данни на граничната подсистема AFIS-BD, съгласно предварително определени и заложени в системата критерии или в изпълнение на писмено искане от структурите на МВР с полицейски правомощия;

2. Дирекция „Миграция“, сектори и групи „Миграция“ в СДВР и ОД на МВР, които въвеждат заявки за проверки в AFIS-BD, изготвени автоматично чрез специализирани скенери и фотокамери, непосредствено от подлежащите на проверка лица за установяване на самоличност или наложени принудителни административни мерки;

3. Териториални звена на ГДГП, които въвеждат заявки за проверки в AFIS-BD, изготвени автоматично чрез специализирани скенери и фотокамери, непосредствено от подлежащите на проверка лица, преминаващи през държавната граница;

4. Териториални звена на ГДГП, които въвеждат в базата данни на AFIS-BD служебна информация и изображенията на двата показалеца, личните данни и фотоснимки на:

а) проверени в AFIS-BD лица, след преценка на правното основание от упълномощени от директора на ГДГП длъжностни лица;

б) лицата по чл. 12, ал. 1, т. 6 - 8 при първото им преминаване през съответното териториално звено .

(2) При възникване на необходимост, директорът на ГДГП прави заявки за изменение на критериите за автоматичното захранване на AFIS-BD.

Промените се извършват чрез НИКК-МВР, който изготвя задания до авторите на системата.

Чл. 15. (1) Актуализация на по-рано въведени лични данни на лица или данни за неразкрити престъпления се извършва само от НИКК-МВР на основание входен документ съгласно чл. 13, ал. 1, т.1, т.6 и т.7.

(2) В системата се извършва автоматична актуализация при въвеждане на информация за конкретно лице от входен документ по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1, в случай че в централните бази на система AFIS вече има запис за това лице.

(3) В случаите по ал. 2 не се изисква намеса на операторите на АРМ.

(4) В AFIS не се съхранява история на заменените данни.

(5) Заличаване и унищожаване на информация в централните бази данни се извършва само от НИКК-МВР при спазване на нормативната уредба за реда за извършване на полицейска регистрация, Закона за защита на личните данни, Закона за Министерството на вътрешните работи и настоящите правила.

Чл. 16. (1) В AFIS се съхранява:

1. временно в автоматизираните работни станции посочени в чл. 6, ал. 1:

а) информацията от извършваните проверки (справки) в системата – до 5 денонощия след обработка на резултатите от търсенията, като този срок може да бъде променен според потребностите на потребителите за всяка подсистема;

б) резултатите от автоматичните сравнения по смисъла на чл. 3 - докато експерт-криминалист или друго упълномощено длъжностно лице от звената по чл. 6, ал. 1 извърши визуално сравнение и потвърждение на съвпаденията;

2. за продължителен период - в централните бази данни:

а) информация за лицата, информационни обекти на криминалната подсистема AFIS-BG - при въвеждане на информацията системата автоматично определя срок за съхранение равен на давностния срок за конкретното престъпление;

б) информация за лицата, информационни обекти на граничната подсистема AFIS- BD - предварително не се определят срокове за съхранение;

в) информация за лицата, информационни обекти на криминалната подсистема AFIS-BG, основанието за въвеждането на които е извършена полицейска регистрация по смисъла на чл. 68 ЗМВР – информацията свързана с полицейската регистрация се заличава след издаване на заповед за снемане на регистрацията им, независимо от определените срокове за съхранение;

г) информация за дактилоскопните следи от неразкрити престъпления, която се съхранява в криминалната подсистема AFIS-BG - заличава се след изтичане на давностния срок на престъплението или след разкриване му.

(2) С цел спазване на сроковете за съхранение:

1. операторите и администраторите следят и предоставят информация за изтичането на сроковете за съхранение съгласно ал. 1;

2. ГДНП изпраща своевременно в НИКК-МВР издадена заповед за снемане на полицейска регистрация на лице;

3. администраторите от НИКК-МВР изтриват записите на починали лица или заличават информацията от полицейската регистрация съгласно нормативната уредба за реда за извършване на полицейска регистрация от централните бази на AFIS;

4. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология-МВР, предоставя при поискване от съответните служби списъци на лицата, въведени по тяхна инициатива в граничната подсистема AFIS-BD, съхранявани повече от една година, за определяне кои от тях да бъдат заличени;

5. началниците на оперативните направления или сектори в ГДНП и ГДБОП и ръководителите на териториални звена към ГДГП определят кога да бъдат изтрити въведените от тях данни в граничната подсистема AFIS-BD и уведомяват писмено за това НИКК- МВР;

6. Столичната дирекция на вътрешните работи и ОДМВР уведомяват писмено НИКК-МВР при разкриване на престъпление, за което са въведени дактилоскопни следи в AFIS.

Чл. 17. (1) За архивиране и възстановяване на базите данни на AFIS се използват средствата на системата за управление на бази данни и специализирана програмна система за управление на архивирането.

(2) Създават се минимум три броя резервни копия на базите данни върху касети с магнитни ленти.

(3) Периодично се създават допълнителни резервни копия.

(4) Поне едно от резервните копия се съхранява извън сградата на НИКК-МВР.

Чл. 18. (1) Достъпът до информацията в автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS е възможен само от автоматизираните работни места на тази система и се осигурява чрез личните пароли на оторизираните длъжностни лица.

(2) Разрешение за достъп (лични пароли) за работа с AFIS се дава от администраторите в НИКК-МВР на основание писмено искане от съответния ръководител на структурните звена, които имат автоматизирани работни места, след проведено обучение от специалисти на НИКК.

(3) Дефинирането на потребителите в система AFIS и техните права за достъп се осъществява чрез приложение за управление на потребителите, като администраторите на системата извършват регистрацията, поддръжката и изтриването на всеки от потребителите. Правата за достъп на потребителя се дефинират като индивидуален вход, който съдържа информация, чрез която той се идентифицира. В системата се извършва запис на всички действия, изпълнявани от съответния потребител.

(4) Правата за достъп на всеки от потребителите се определят чрез включването му в състава на съответна група потребители, като за всеки потребител на системата се определят индивидуални права за достъп на следните нива:

1. на ниво операционна система;

2. на ниво приложна система.

(5) Системата изисква периодична смяна на паролата за достъп до данните на системата. След пет неуспешни опита за регистрация в системата, потребителският вход към AFIS се заключва.

Отключването на достъпа до системата се извършва от администратора по искане на прекия ръководител.

Чл. 19. (1) Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS предоставя информация на преки и косвени потребители.

(2) Преки потребители на AFIS са администраторите на системата, операторите, националните звена за контакт на държавите-членки на ЕС съгласно чл. 9 и чл. 10 на Решение 2008/615/ПВР на Съвета и националните точки за контакт на САЩ съгласно чл. 6 на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност.

(3) Косвени потребители на AFIS са потребители, които заявяват и получават информация чрез преките потребители, а именно:

а) службите на МВР, които правят искания за справки чрез експертните звена на СДВР или ОДМВР или директно в НИКК-МВР;

б) органите на съдебната власт;

в) митническите органи, които проверяват лица в граничната подсистема AFIS-BD, чрез съответните териториални звена на ГДГП;

г) полицейски органи на други държави, в рамките на осъществяване на международно полицейско сътрудничество.

(4) Справки в AFIS за преки и косвени потребители се правят само при осигурен от тях сравнителен материал - дактилоскопни отпечатъци, следи, файлове съдържащи дактилоскопни отпечатъци или следи, лични данни на лицата или информация за иззети следи от местопроизшествия.

(5) Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS предоставя информация под формата на оперативни справки, технологични справки, дактилоскопни експертизи и статистически отчети:

1. Оперативни справки се извършват по заявка на съответния потребител, както следва:

а) инициаторът (потребителят) на справката осигурява и предава сравнителен материал (дактилоскопни отпечатъци на лица, дактилоскопни следи или файлове съдържащи дактилоскопни отпечатъци или следи) в автоматизираната работна станция на AFIS по своята месторабота;

б) експерт-криминалист или друго обучено длъжностно лице обработва резултатите от сравненията на информацията от заявката с данните от системата, след извършване на сравнителното изследване изготвя официален документ и го предава по установения ред на инициатора на справката;

в) времето за извършване на оперативните справки се съобразява с приоритета им - обикновените за едно денонощие, а бързите - веднага в рамките на технологичното време за обработката им.

2. Технологични справки се извършват без предварителни заявки, в хода на въвеждане на информация в базите данни, като:

а) операторите получават от системата резултатите от автоматичните сравнения на нововъвежданите дактилоскопни отпечатъци на лица или дактилоскопни следи с наличната информация в системата;

б) експерт-криминалист или друго обучено длъжностно лице обработва резултатите от автоматичните сравнения на въвежданата информация с данните от системата, след извършване на сравнителното изследване изготвя документ за извършеното изследване;

в) началникът на сектор „Дактилоскопия" в НИКК-МВР, началниците на експертни звена в СДВР, ОДМВР, началниците на регионалните звена на дирекция „Миграция” и ГДГП или други упълномощени от тях длъжностни лица предават резултатите от технологичните справки по установения ред в МВР.

3. Справки в AFIS, свързани с извършени дактилоскопни експертизи се извършват по заявка на съда или органите на досъдебното производство от експерт-криминалисти и операторите на АРМ в експертните звена в СДВР и ОДМВР и в НИКК-МВР.

4. По заявки на потребителите се изготвят статистически отчети за работата на AFIS от:

а) администраторите в НИКК-МВР - статистически отчети върху информацията от цялата страна;

б) операторите на автоматизирани работни места в експертните звена в СДВР и ОДМВР - статистически отчети върху данните за конкретен регион.

Чл. 20. (1) Директорите на дирекция „Миграция” – МВР, СДВР и ОДМВР и ръководителите на териториалните звена на Главна дирекция "Гранична полиция", осъществяват непосредственото оперативно ръководство на всички длъжностни лица, участващи в експлоатацията на системата в съответната служба.

(2) Ръководителите по ал. 1 отговарят:

1. за това, че данните са точни и актуални;

2. за това, че данните са регистрирани, съхранявани и заличавани законосъобразно;

3. за сигурността на данните.

4. за това, че само оправомощени от тях лица имат достъп до данните в системата.

(3) Ръководителите по ал. 1 предприемат необходимите мерки за:

1. предотвратяване достъпа на всяко лице, което не е упълномощено до помещенията, в които се осъществяват дейности свързани с въвеждане и обработка на данни в системата;

2. предотвратяване четенето, копирането, промяната или изтриването на данни и носители на данни, от лица които не са упълномощени;

3. осигуряване на възможност за контрол и последващо установяване на данните, които са били регистрирани в системата, както кога и от кого;

4. предотвратяване на неупълномощеното регистриране на данни, както и всяка неупълномощена промяна или изтриване на регистрираните в системата данни;

5. осигуряване използването на системата само от упълномощени лица, само в рамките на достъпа, който имат.

(4) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, осъществява методическото ръководство и следи за изпълнението на функционалните задължения на длъжностните лица участващи в експлоатацията на системата.

(5) Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, ежегодно, при възникване на проблеми или при поискване, предоставя на ръководителите на структурите участващи в експлоатацията на система, информация за работата с AFIS, както и за нарушенията на функционалните им задължения по тези правила.

(6) При администрирането на AFIS се спазват принципите и мерките свързани със зашитата на информацията в АИС и мрежи при нейното създаване, обработване, пренасяне и ползване.