МВР

 

Правила за обмен на ДНК и дактилоскопни данни, както и предоставяне на допълнителни лични данни и друга информация в случай на съвпадение в базите данни на държавите – членки на ЕС във връзка с изпълнение на разпоредбите на Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета

Правила за обмен на ДНК и дактилоскопни данни, както и предоставяне на допълнителни лични данни и друга информация в случай на съвпадение в базите данни на държавите – членки на ЕС във връзка с изпълнение на разпоредбите на Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета

Утвърдени от министъра на вътрешните работи със заповед I з- 1871 от 17.08.2010 г.

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тези Правила установяват необходимите административни и технически разпоредби за изпълнение на Договора от Прюм и Решение 2008/615/ПВР на Съвета, по отношение на автоматизирания обмен на ДНК и дактилоскопни данни, установени в глава 2 от посоченото решение, както и предоставяне на допълнителни лични данни и друга информация в случай на съвпадение в базите данни на държавите членки на ЕС.

Определения

Чл. 2 За целите на настоящите правила:

а) „търсене“ и „сравняване“ съгласно посоченото в членове 3, 4 и 9 от Решение 2008/615/ПВР означават процедури, чрез които се установява дали има съвпадение съответно между ДНК или дактилоскопни данни, предадени от една държава членка с ДНК или дактилоскопни данни, съхранявани в националната база данни на една, няколко или всички държави - членки на ЕС;

б) „автоматизирано търсене“ съгласно посоченото в член 12 от Решение 2008/615/ПВР означава процедура за онлайн-достъп за справка в базите данни на една, няколко или всички държави - членки;

в) „ДНК профил“ означава буква или числов код, който представлява набор от идентификационни характеристики на некодиращата част на анализирана проба човешка ДНК, т.е. определена молекулярна структура в различните части на ДНК (локуси);

г) „некодираща част от ДНК“ означава хромозомни сектори, които нямат генетичен израз, т.е. за тях не е известно да осигуряват функционални свойства на даден организъм;

д) „референтни ДНК данни“ означава ДНК профил и референтен номер;

е) „референтен ДНК профил“ означава ДНК профил на идентифицирано лице;

ж) „неидентифициран ДНК профил“ означава ДНК профил, получен от обекти, събрани по време на разследване на престъпления и принадлежащи на лице, което все още не е идентифицирано;

з) „забележка“ означава маркиране на ДНК профил от държава-членка в нейната национална база данни, посочващо, че вече е имало съвпадение на този ДНК профил при търсене или сравняване от друга държава-членка;

и) „дактилоскопни данни“ означава образи на пръстови отпечатъци, следи от пръсти, отпечатъци от длани, следи от длани, както и техните признаци, когато те се съхраняват и обработват чрез автоматизирани системи;

й) „компетентни органи” са органи на държавата-членка, които отговарят за предотвратяването, разкриването или разследването на престъпления;

к) „отделен случай“, както е посочено в член 3, параграф 1, второ изречение и член 9, параграф 1, второ изречение от Решение 2008/615/ ПВР, означава отделен запис въведен и съхраняван в националните ДНК и дактилоскопни база данни съгласно действащото национално законодателство.

Общи разпоредби за обмен на данни

Чл. 3 Република България спазва общите технически спецификации свързани с търсене и сравняване на ДНК профили и дактилоскопни данни. Тези технически спецификации са посочени в приложението към Решение 2008/616/ПВР на Съвета.

Чл. 4 Електронният обмен на ДНК данни и дактилоскопни данни между държавите-членки се осъществява чрез използване на комуникационната мрежа за трансевропейски телематични услуги между администрациите (TESTA).

Чл. 5 (1) Република България взема всички необходими мерки, за да гарантира, че автоматизираното търсене или сравняване на ДНК данни и дактилоскопни данни е възможно 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. В случай на техническа неизправност незабавно информира националните точки за контакт на държавите-членки и се договаря за временни алтернативни механизми за информационен обмен в съответствие с приложимите законови разпоредби. Автоматизираният обмен на данни се възстановява възможно най-бързо.

(2) Търсенията на ДНК и дактилоскопни данни се извършват по реда на постъпване на исканията. Исканията се обработват в рамките на 24 часа чрез напълно автоматизирана процедура. Ако поради непреодолима сила срокът не може да бъде спазен, сравняването се извършва незабавно след отстраняване на пречките.

Чл. 6 Референтните номера, посочени в членове 2 и 8 от Решение 2008/615/ПВР, представляват комбинация от следното:

а) код, позволяващ, в случай на съвпадение, да се извличат лични данни и друга информация от базите данни за да могат да бъдат предоставят на една, няколко или всички държави-членки в съответствие с член 5 или 10 от Решение 2008/615/ПВР;

б) код за обозначаване на националния произход на ДНК профила или дактилоскопните данни; и

в) по отношение на ДНК данните, код за обозначаване на типа на ДНК профила.

Чл. 7 Национални точки за контакт в съответствие с член 6, 11 от Решение 2008/615/ПВР е Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) – МВР и Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество” (ДМОПС) – МВР.

Чл. 8 Република България използва кодове за държава-членка в съответствие със стандарта ISO 3166-1 alpha-2.

 

Раздел II

ДНК ДАННИ

Принципи на обмен на ДНК данни

Чл. 9 (1) Република България използва съществуващите стандарти за обмен на ДНК данни, ESS (европейския стандартен набор) и ISSOL (стандартен набор на Интерпол за справка по локуси).

(2) Автоматизирано търсене и сравняване на ДНК профили се извършва децентрализирано в националните ДНК база данни на държавите-членки на ЕС.

(3) За да се гарантират поверителността и целостта на изпратените в други държави-членки данни, се вземат подходящи мерки, включително тяхното криптиране.

(4) Република България взема необходимите мерки, за да гарантират целостта на ДНК профилите, до които е даден достъп или които са изпратени на другите държави-членки за сравняване, а също и да гарантират, че тези мерки съответстват на международните стандарти.

Правила за искания и отговори във връзка с автоматизирано търсене на неидентифицирани и референтни ДНК профили от България към националните ДНК база данни на държавите членки на ЕС

Чл. 10 (1) Ако при искане от страна на компетентните органи за търсене на неидентифициран ДНК профил в националната база данни не се установи съвпадение с референтен ДНК профил, неидентифицираният ДНК профил в впоследствие се изпраща за проверка към националните ДНК база данни на държавите-членки на ЕС.

(2) Ако при търсене на неидентифициран ДНК профил в базите данни на други държави-членки се установи съвпадение, НИКК – МВР маркира това съвпадение в националната си база данни.

Чл. 11(1) Търсене на референтен ДНК профил в националните ДНК база данни на държавите-членки на ЕС, се извършва след писмено искане на компетентните органи.

(2) Искането следва да съдържа информация за:

а) име на службата и заявителя;

б) номер на производството;

в) основание за искането;

д) трите имена на лицето, ЕГН и място на раждане ако лицето е въведено в националната базата данни или ДНК профил на лицето за което се иска информация, иззет по надлежен начин.

Чл. 12(1) Отговорът за резултата от търсенето в националните ДНК база данни на държавите-членки на ЕС се изпраща писмено до компетентните органи изпратили искането, с копие до ДМОПС - МВР.

(2) Отговорът на искането, посочено в Чл. 10 и 11, съдържа следната информация:

а) означение дали има едно или повече съвпадения или няма съвпадения;

б) дата и индикационен номер на искането;

в) дата и индикационен номер на отговора;

г) държави–членки, до които е отправено искането;

д) типа на предаваните ДНК профили (неидентифицирани ДНК профили или референтни ДНК профили);

е) в случай на съвпадение - референтните номера на ДНК данните на държавите-членки, до които е отправено искането;

ж) лаборатория извършила изследването;

з) име на специалиста извършил проверката.

Раздел III

ДАКТИЛОСКОПНИ ДАННИ

Принципи при обмена на дактилоскопни данни

Чл. 13 (1) Дигитализацията на дактилоскопни данни и тяхното предаване на другите държави-членки се осъществяват в съответствие с единния формат за дактилоскопни данни, ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, Version 4.22b), определен в глава 2 от приложението към Решение 2008/616/ПВР.

(2) Автоматизираното търсене на дактилоскопни данни се извършва децентрализирано в националните дактилоскопни база данни на държавите- членки на ЕС.

(3) За да се гарантират поверителността и целостта на изпращаните към други държави–членки дактилоскопни данни, се вземат подходящи мерки, включително криптирането им.

Правила за искания и отговори във връзка с автоматизирана проверката на дактилоскопни данни в националните дактилоскопни база данни на държавите членки на ЕС

Чл. 14 (1) Искане за търсене в националните дактилоскопни база данни на държавите членки на ЕС се осъществява след постъпило писмено искане от компетентните органи до НИКК - МВР.

(2) Искането следва да съдържа информация за:

а) име на службата и заявителя;

б) номер на производството;

в) основание за искането;

г) при искане за проверка на дактилоскопни следи: номер на дактилоскопната следа (и) (ако са въведени в AFIS), оригинал или фотокопие на дактилоскопните следи фотографирани в мащаб 1:1 ( ако следите не са въведени в AFIS );

д) при искания за проверка на дактилоскопни отпечатъци: трите имена на лицето, ЕГН, място на раждане (ако лицето е въведено в AFIS) и дактилоскопна формула (ако лицето има полицейска регистрация) или дактилоскопни отпечатъци на лицето за което се иска проверка, иззети по надлежен ред на стандартна дактилоскопна карта (в случай че лицето не е въведено в AFIS и няма полицейска регистрация)

Чл. 15 (1) Отговорът за резултата от търсенето в националните дактилоскопни база данни на държавите-членки на ЕС се изпраща писмено до компетентните органи изпратили искането, с копие до ДМОПС - МВР.

(2) Отговорът на искането, посочено в чл. 14, съдържа следната информация:

а) означение дали има едно или повече съвпадения или няма съвпадения;

б) дата и индикационен номер на искането;

в) дата и индикационен номер на отговора;

г) държави-членки, до които е отправено искането;

д) типа на предаваните дактилоскопни данни (дактилоскопни отпечатъци или дактилоскопни следи);

е) в случай на съвпадение - референтните номера на дактилоскопните данните на държавите-членки;

ж) лаборатория извършила изследването;

з) име на специалиста извършил проверката.

 

 

Раздел IV

Процедура за предоставяне на допълнителни лични данни и друга информация при съвпадение в националните базите данни на държавите членки на ЕС

Чл. 16 Когато процедурата, посочена в член 3, 4 и 9 на Решение 2008/615/ПВР, покаже съвпадение между ДНК профили или дактилоскопни данни, предоставянето на всякакви допълнителни налични лични данни и друга информация, става след писмено искане от компетентните органи до ДМОПС - МВР. ДМОПС изпраща до съответната държава-членка, където е установено съвпадението, искане за предоставяне на допълнителна информация от компетентните органи.

Чл. 17 (1) Искането на компетентния орган за предоставяне на лични данни и друга информация при съвпадение на ДНК профили, следва да съдържа:

а) име на службата заявител;

б) държавата (ите) – членка (и), до които е отправено искането;

в) основанието за искането;

г) дата и индикационен номер на искането;

д) референтните номера на ДНК данните на държавата-членка, от която е получена информация за съвпадение;

е) информация за неидентифицирани ДНК профили

- номер на вещественото доказателство (или бар код);

- ДНК носител;

- дата на извършване;

- населено място;

- адрес;

- вид на произшествието;

- дата на регистрация;

- дознание, следствено дело, прокурорска преписка и наказателно дело;

- лаборатория извършила изследването;

- ДНК профил на ВД;

или

ж) лични данни и допълнителна информация за референти ДНК профили

- ДНК индикационен номер на лицето;

- фамилия, име на лицето;

- пол;

- дата на раждане;

- държава;

- месторождение;

- дата на регистрацията;

- полицейска (криминалистическа) и съдебна регистрация;

- лаборатория извършила изследването;

- ДНК профил на лицето;

з) допълнителна налична информация (полицеейска и съдебна);

и) длъжност, име и фамилия на лицето искащо информацията.

(2) След получаване на отговор, ДМОПС уведомява компетентните органи.

Чл. 18 (1) Искането на компетентния орган за предоставяне на лични данни и друга информация при съвпадение на дактилоскопни отпечатъци и следи, следва да съдържа:

а) име на службата заявител;

б) държава-членка, до която е отправено искането;

в) основание за искането;

г) дата и индикационен номер на искането;

д) референтните номера на дактилоскопните данните на държавата-членка, от която е получена информация за съвпадението;

е) лични данни и допълнителна информация за дактилоскопни отпечатъци:

- идентификационен номер на лицето;

- фамилия, име на лицето;

- дата на раждане;

- държава;

- месторождение;

- дата и номер на регистрацията;

- полицейска (криминалистическа) и съдебна регистрация;

- допълнителна налична информация (полицеейска и съдебна);

- копие на дактилоскопните отпечатъци;

или

ж) информация за дактилоскопни следи:

- идентификационен номер на случая;

- дата;

- населено място;

- адрес и вид на произшествието;

- номер на делото;

з) допълнителна налична информация;

и) длъжност, име и фамилия на лицето искащо информацията.

(2) След получаване на отговор, ДМОПС уведомява компетентните органи.

Процедура за предоставяне на допълнителни лични данни и друга информация при съвпадение в националните базите данни на Република България

Чл. 19 Когато процедурата, посочена в член 3, 4 и 9, покаже съвпадение между ДНК профили или дактилоскопни данни в националните бази данни на Република България, предоставянето на всякакви допълнителни налични лични данни и друга информация, става след отправяне на искане от съответната държава-членка до ДМОПС – МВР. ДМОПС изготвя запитване до НИКК - МВР за налични данни за лицето или следата, а за допълнителна информация се обръща към компетентните органи. След получаване на отговор, ДМОПС информира съответната държавата-членка.

Раздел V

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Чл. 20 По отношение на обработката на лични данни, които се предоставят или са били предоставени в съответствие с настоящите правила, степента на защита на личните данни е равностойна на тази, произтичаща от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на физическите лица при автоматизираната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и допълнителния протокол към нея от 8 ноември 2001 г., като взема предвид Препоръка № R (87) 15 от 17 септември 1987 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки, регламентираща използването на лични данни в полицейския сектор, както и случаите, в които няма автоматизирана обработка на данни.

Чл. 21 Обработката на лични данни се разрешава единствено за целите, за които са предоставени данните, в съответствие с Решение 2008/615/ПВР.

Чл. 22 Обработката на данни, предоставени в съответствие с членове 3, 4 и 9 на Решение 2008/615/ПВР, от страна на търсещата или сравняващата държава-членка, се разрешава единствено, за да се:

а) установи дали има съвпадение между сравняваните ДНК профили или дактилоскопни данни;

б) изготви и подаде полицейско или съдебно искане за правна помощ, в съответствие с националното законодателство, когато тези данни съвпадат;

в) направи запис по смисъла на член 30 на Решение 2008/615/ПВР.

Чл. 23 (1) Компетентните органи осигуряват точността и актуалността на личните данни. Ако стане известно в последствие или от уведомление от субекта на данните, че са предоставени погрешни данни или данни, които не е трябвало да бъдат предоставени, това се съобщава незабавно на получаващата(ите) държава(и)-членка(и).

(2) Предоставените лични данни се коригират, ако се установи, че са погрешни.

(3) Ако получаващият информацията орган има основания да счита, че предоставените данни са погрешни или че трябва да се заличат, предоставящият ги орган следва да бъде уведомен за това.

Чл. 24 Предоставящите и получаващите органи предприемат стъпки, за да осигурят ефективната защита на личните данни от случайно или неразрешено унищожаване, случайна загуба, неразрешен достъп, неразрешено или случайно изменение и неразрешено разкриване.

Чл. 25 Само специално оправомощени служители на националните звена за контакт могат да извършват автоматизирано търсене или сравняване. Списъкът на служителите, оправомощени да извършват автоматизирано търсене или сравняване, се предоставя при поискване на надзорните органи.

Чл. 26 Записаните данни се защитават с подходящи мерки срещу неуместна употреба и други форми на неправилна употреба и се съхраняват в продължение на две години. След изтичането на срока на съхранение записаните данни се заличават незабавно.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилата влизат в сила веднага след решението на Съвета за готовността за редовна експлоатация на системите.

§ 2. Контролът по изпълнение на правилата се възлага на главния секретар на МВР.