МВР

 

Правила за подготовка и възлагане на експертизи по веществени доказателства и доказателствени средства в лабораториите на Центъра за експертни криминалистични изследвания при Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР

Правила за подготовка и възлагане на експертизи по веществени доказателства и доказателствени средства в лабораториите на Центъра за експертни криминалистични изследвания при Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР

Настоящите правила се въвеждат във връзка с разработената и внедрена в Центъра за експертни криминалистични изследвания (ЦЕКИ) при Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (НИКК) Система за управление (СУ) по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006, по който криминалистичните лаборатории на института се акредитират. Той определя общите изисквания, отнасящи се до компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Акредитирането се налага от членството на НИКК-МВР в европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI), която провежда активна и задължителна политика в тази насока за всички свои членове. Съгласно т. 5.8.1. от стандарта, акредитираните лабораториите трябва да имат “ процедури за транспортирането, приемането, манипулирането, предпазването, складирането, съхраняването и/или отстраняването на обекти за изпитване и/или калибриране, включително всички предписания за запазване целостта на обекта за изпитване или калибриране и на интересите на лабораторията и клиента”.

Практиката показва, че въвеждането на подобни правила е от взаимен интерес на всички страни, включени в процеса на събирането и използването на веществените доказателства и доказателствени средства. Чрез тях се гарантира автентичност, запазването на следите и веществените доказателства във вида и състоянието, при което са открити и иззети до предоставянето им за лабораторни изследвания. Въвеждането на такъв ред повишава доверието на обществото и гражданите в правораздавателната система.

В изпълнение на горните изисквания и по предписание на акредитиращите органи се налага промяна в политиката на ЦЕКИ-НИКК-МВР в тази област. Обекти следва да се приемат за изследване, само когато отговарят на правилата за опаковане, запечатване, надписване, транспортиране и представяне в лабораториите, а изключения да се допускат само при писмено настояване от страна на възложителите.

Редът за работата с веществените доказателства и доказателствени средства в рамките на самите лаборатории се определя с утвърдени от Директора на НИКК-МВР Указания за движението, съхранението и изследването на веществените доказателства в експертно-криминалистичните лабораториите на НИКК, ОЕКД-СДП, БНТЛ, НТЛ при ОД и РПУ-МВР.

С цел оказване на съдействие от страна на ЦЕКИ-НИКК-МВР на възложителите на експертни изследвания и тяхното подпомагане за постепенното привеждане на действащата практика в съответствие с международните стандарти, в края на този документ прилагаме телефоните за контакт по направления на дейност.

Компетентност за извършване на криминалистични изследвания

НИКК-МВР е единственият институт от национален мащаб, който е специализиран в извършването на криминалистични изследвания. В това си качество той решава задачи, поставени от органите на досъдебното и съдебното производство. Изследвания се извършват в около 20 основни направления на криминалистичната техника и естествените науки, като във всяко от тях работят от по няколко специалисти. Едновременно с това, съгласно произтичащите от Закона за МВР задължения, този състав извършва научноизследователска и организационно-методическа дейност. В изпълнения на чл. 149 от НПК, специалистите от центъра са длъжни да спазват поставените от възложителите срокове и да се явяват в съда за даване на заключение по поставените въпроси. Броят на такива призовавания ежегодно надхвърля 5000. Очевидно е, че със съществуващия щат и с тези си задължения, Центърът не е в състояние да поеме извършването на всички криминалистични изследвания на територията на цялата страна.

С оглед на горното, в СДП и ОД са създадени и действат научно-технически лаборатории, които притежават компетенции в областта на криминалистичната техника (дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и документни изследвания и химия). Част от тях (10 базови лаборатории) разполагат със специалисти и в областта на биологичните изследвания. Всички те притежават капацитет да поемат голяма част от задачите, които не изискват особено техническо оборудване и уникални технологии. Препоръчително е органите на досъдебното производство и съдилища да използват този капацитет и да възлагат задачи на НИКК само, когато те имат комплексен характер и не могат да бъдат реализирани на областно равнище. В случаите, когато се констатира, че тази възможност не е използвана, възложителите ще бъдат уведомявани и с тяхно съгласие задачите ще бъдат пренасочвани към съответните лаборатории по компетентност. Такава децентрализирана организация на изследванията е възприета и от европейските институти с подобна структура и тя се приема за нормална практика, тъй като позволява на централните лаборатории да поемат най-сложните по характер задачи и своевременно да изготвят възложените експертизи.

Компетенциите на криминалистичните лаборатории на МВР обхващат част от експертизите, посочени в Приложение 1 на Наредба 1/16.01.2008 г. на ВСС. Това са всички експертизи от клас “ Съдебно-криминалистични експертизи”, експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек от клас “ Съдебно медицински експертизи” и част от експертизите в клас “Съдебни експертизи на материали, вещества и изделия”. Извършваните изследвания по направления са в областта на дактилоскопията, трасологията, балистиката, почерковите и документни изследвания, видеоанализа, изследването на човешки глас, физикохимията, серология (биология), ДНК-анализа, наркотиците, лицевата идентификация, одорологията и някои други. Лабораториите не изследват електронни, комуникационни и компютърни устройства и носители на информация с изключение на видео- и аудиозаписи. Експертизи не се извършват на взривни устройства и боеприпаси, които не са предназначените за ръчно огнестрелно оръжие. Извън обхвата на лабораториите са съдебно-икономическите експертизи, голямата част от съдебно-медицинските, инженерно-техническите, съдебно-биологическите (ботаническа, зоологическа, ентомологична и микробиологична) пожаротехническите и селскостопанските експертизи.

Поради институционалният и йерархичен характер на МВР и централизма в неговото управление (чл. 2 от ЗМВР), респ. и на структурните звена в него, всички възложени експертизи, предназначени за НИКК, следва да се адресират до директора на НИКК-МВР , в чиято структура се намира ЦЕКИ.

Всички съвременни методи за криминалистични изследвания са свързани с използването на стационарна апаратура и технически средства, което изисква обектите, подлежащи на изследване, независимо от техния характер, да бъдат изпращани от възложителите в лабораториите на НИКК-МВР по начините, описани в т. 8 от настоящия документ.


2. Мерки за безопасност при боравене с веществени доказателства

В голяма част от случаите събираните от местопроизшествията веществени доказателства крият в себе си потенциални опасности за здравето на хората, имащи контакт с тях или намиращи се в близост до тях. Важна част от мерките за предпазване от тези опасности са свързани с правилния подбор на опаковките, подходящия начин на фиксиране на обектите в опаковките, правилното им затваряне, запечатване и надписването със сигнални надписи, подбора на подходящи условия за транспортиране и предаването на доказателствата в лабораториите.

2.1. Потенциални опасности за здравето могат да се създадат от:

 • Биологични материали (течни проби от кръв, изпражнения и телесни течности, зацапани предмети с такива вещества, опаразитени предмети, вещи и др.);
 • Токсични вещества (твърди и течни проби, замърсени храни и предмети с отровни вещества и др.);
 • Наркотици в прахообразно състояние и такива извадени от тялото на преносители (мулета);
 • Взривни вещества и устройства, запалителни материали, пиротехнически смеси и средства;
 • Огнестрелни оръжия и боеприпаси;
 • Режещи предмети или такива с остри ръбове и върхове, които могат да причинят наранявания;
 • Радиоактивни вещества и радиоактивно заразени предмети.

2.2. Най-съществени мерки за защита на здравето:

 • При изземане, опаковане, транспортиране, предаване и приемане на предметите и пробите е необходимо те да се докосват, колкото е възможно по-малко;
 • Всички проби, съдържащи телесни течности (кръв, слюнка, сперма, лимфа и др.) и органни части, да се считат за потенциално опасни за заразяване и да се предприемат особени предпазни мерки при манипулациите с тях;
 • Ако е известно или има подозрения, че конкретни проби или вътрешни органи произхождат от лице, страдало от която и да е форма на хепатит, туберкулоза или СПИН и др. заразни болести, лабораторията трябва да бъде уведомена при приемането на пробите, а върху опаковките да се нанесе сигнален надпис за потенциалната опасност от заразяване;
 • Когато се налага съприкосновение с потенциално опасни за заразяване обекти, то да се извършва задължително с предпазни ръкавици, а при опасност от изпръскване и попадане в очите, следва да се ползват предпазни очила.
 • Ако при транспортирането и предаването на опаковките в лабораторията е установено, че дадена опаковка е нарушена, пробата е протекла и има опасност от зараза, приемащият служител следва да бъде задължително уведомен;
 • За дезинфекция на случайно разсипан или разлят биологичен материал може да се използва белина, в концентрация, предлагана в търговската мрежа (концентрирана). За целта замърсеният участък се полива и след известно време се измива обилно с вода и се подсушава;
 • Взривоопасни обекти и вещества се представят в лабораториите само ако след предварително съгласуване (по телефона) се уточни, че задачите са от компетенциите на ЦЕКИ, в противен случаи следва да се потърси консултация от ДОТИ-МВР;


3.
Опаковане на обектите за изследване

3.1. С опаковането на веществените доказателства се цели:

 • защита от частична или пълната им загуба;
 • предпазването им от замърсяване;
 • запазването на целостта и началния им вид;
 • предпазването им от разложителни процеси;
 • елиминирането на опасностите, създавани за човешкото здраве – травмиране (порязване, обождане), биологично заразяване (хепатит, спин, опаразитяване и др.), отравяне (с химикали), изгаряне, прострелване, взривяване и др.

3.2. При събирането и опаковането на веществени доказателства следва да се спазват следните принципни изисквания:

 • всички иззети обекти се опаковат в самостоятелни опаковки, които да ги защитават от външно въздействие и взаимното им влияние при транспортирането им.
 • иззети твърди наркотични вещества, растения и прекурсори да се представят за експертно изследване в сухо състояние, опаковани в количества, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с ПМС№ 28/2006 г. и на Наредбата за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, приета с ПМС№ 142/2000 г.;
 • всички проби с телесни течности и органи трябва да се опаковат в непропускливи пластмасови съдове, които се парафинират и от своя страна се поставят в достатъчно количество абсорбиращ материал (напр. марля, хартиени салфетки и др.). Той е предназначен да попие цялото съдържание от съда, в случай на изтичане или счупването му. Съдовете заедно с абсорбиращият материал трябва да се опаковат в непропусклива вторична опаковка - полиетиленов плик, на който да е нанесен сигнален надпис за опасност от заразяване. Препоръчителна е и трета опаковка, която е предназначена за транспортиране и върху нея се поставят надписите. За такъв вид обекти не се допуска използването на стъклени съдове.
 • мокрите и влажни предмети
 • трябва да се изсушават при стайна температура, без пряка слънчева светлина и в чиста атмосфера, преди опаковането им. Ако мокри с биологичен материал обекти се транспортират веднага, те се опаковат аналогично на съдовете с телесните течности – с тройна опаковка;
 • изсушените обекти и такива зацапани с изсъхнали телесни течности
 • , се опаковат в книжни пликове;
 • тампони и натривки
 • с телесни течности се поставят изсушени в оригиналните им опаковки, с които са доставени, а след това се поставят във втора полиетиленова опаковка с надпис върху нея за биологична опасност;
 • течните проби от небиологичен характер се поставят в непропускливи съдове (метални кутии, туби и др.)
 • . Не се допуска такива проби за изследване на лесно летливи вещества да се опаковат директно в полиетиленови пликове. Течни проби, намиращи се в ампули, спринцовки и др., задължително се опаковат заедно с уплътняваща материя (памук, лигнин и др.) във друга опаковка, която не позволява тяхното счупване и изливане. Проби от реакционни смеси, иззети от инсталации за незаконно производство на наркотици и прекурсори се опаковат херметично първо в реакционни колби, а след това - по описания по-горе начин;
 • Всички обекти и материали, които ще се изследват чрез методите на ДНК-анализа, трябва да се събират и опаковат с използването на защитни средства – шапка, маска, специално облекло, ръкавици и добре почистен инструментариум. В близост до такива обекти не се допуска говорене, кашляне, кихане и др. човешки дейности, които биха замърсили доказателствата с пръски, косми и микрочастици от друг биологичен материал;
 • Обектите, изпращани за доказване на следови количества от вещества се опаковат по начин, изключващ всякакво съприкосновение помежду им и с други вещества (чл. 11, т.1 на Наредба за експертни изследвания на наркотични вещества);
 • Остри предмети, които могат да предизвикат травматични наранявания (убождане, порязване и др.), се опаковат в непробиваеми опаковки, върху които се нанасят ясни сигнални надписи за съществуващата опасност, а приемащите служители от лабораториите се предупреждават за това;
 • Огнестрелно оръжие се опакова от специалисти само в разснарядено и обезопасено състояние;
 • Обекти, предназначени за одорологични изследвания, се поставят и съхраняват в стерилизирани за целта буркани. При липса на такива се използват полиетиленови пликове (в двойна опаковка), чиито отворен край се усуква, прегъва обратно и завързва здраво. Така опаковани, обектите се представят одорологичната лаборатория веднага за поставянето им в буркани;
 • Сравнителен материал се опакова отделно от инкриминираните обекти и не бива да се допуска директен или индиректен контакт между тях чрез използване на едни и същи помощни инструменти, ръкавици и предпазно облекло. С особена сила това се отнася до биологични и одорологични обекти, микроследите и др.;
 • Не се допуска специалисти, които са били в контакт с огнестрелни оръжия, боеприпаси, стреляни гилзи или изстреляни куршуми, да събират и опаковат обекти за търсене на следи от изстрел или да вземат проби от заподозрени лица. Компромисът в случая може да доведе до замърсяване на пробите и обектите с частици от собственото тяло и дрехи.

4. Запечатване на обектите за изследване

Основните цели на запечатването са:

 • обезпечаване на сигурност и автентичност на обекта;
 • елиминиране на условията за умишлена подмяна;
 • елиминиране на условията за случайна загуба на част/частици или целия обект през недобре затворени при опаковането ръбове на опаковката.
 • 4.2. Средства за запечатване:

  За запечатване се използват традиционните средства – червен восък, пластилин и обемни печати, залепване на ръбовете с добре залепващо лепило и поставяне на подпис/печат върху тях, облепване на запечатаните и маркирани ръбове с леплива лента, завързване на усукания край на полиетиленови пликове, последвано от запечатване краищата на връвта с обемен печат или пломби и др. За предпочитане са по-съвременни средства за запечатване – самуразрушаващи се при опит за отваряне опаковки и лепенки, холограмни стикери, специални залепващи ленти за доказателства, силикон и обемен печат, съвременни образци пластмасови пломби и др.

  Червен восък не бива да се използва за запечатване на температурно чувствителни обекти (биологични, хранителни и др.). Телбод да се избягва, когато има опасност от нараняване на обекта и промяна в неговите характеристики и структура (косми, чупливи и трошливи вещества и др.).


  5. Надписване на обектите за изследване

  5.1 Надписването на обектите следва да осигури информация за:

  • вида, характера на намиращия се в опаковката обект;
  • датата, часа, мястото и повода на неговото изземане;
  • кратко описание на идентификационните характеристики (номер, цвят, размер, тегло, особености и др.);
  • сигнални надписи за съществуващи опасности и рискове при пренасяне, отваряне и манипулиране с обекта;
  • някои други необходими указания (условия за съхранение, ориентиране на опаковката при пренасяне, неотложност за представяне в лабораторията и др.);
  • имената и подписите на лицето иззело обекта и поемните лица;

  5.2. Изисквания при надписването:

  • надписите да се нанасят върху етикетите с трайни пишещи средства, преди те да бъдат залепени върху опаковката. Така се елиминират условията за деформиране, разрушаване на обектите или образуване на допълнителни следи върху тях;
  • да не се използват пишещи средства, чиито вещество може да проникне в дълбочина и да промени първоначалното състояние на обекта.
  • в зависимост от опасността, върху опаковките се поставят ясно видими и четливи предупреждаващи надписи или общоприети знаци - “Биологично опасно”, “Отровно”, “Запалително”, ‘Избухливо”, “Чупливо”, “Корозивно”, ‘Разяждащо” , “Пази от удар”и т.н.

  • 6. Съхранение на обектите за изследване

   Условията за съхранение трябва да гарантират запазването на обектите във вида и състоянието, в които са намерени. Винаги следва да се помни, че факторът време е пагубен за голяма част от следите, които са иззети от местопроизшествието или могат да бъдат открити върху изследваните обекти и особено важно това е за дактилоскопни, одорологични, биологични, капсулни, микроследи и обекти с леснолетливи течности. Това налага такива обекти да се изпращат незабавно в лабораториите.

   По-продължително съхранение търпят обекти, чиито признаци са трайни и непроменливи с времето – следи върху гилзи, куршуми, трасологични следи върху различни обекти, подправени документи, банкноти и др.

   Проби от телесни течности, вътрешни органи и др. биологични материали следва да се съхраняват в хладилник, а някои от тях, по изрични указания на специалисти-биолози, и във фризер.

   Условията и изискванията за съхранение на обектите след връщането им от лабораториите за изследване трябва да са същите, както и преди това. По този начин се запазва тяхната доказателствена стойност и възможностите за допълнителни изследвания, ако такива се наложат в бъдеще.


   7. Придружаващи документи

   В лабораториите се приемат обекти за изследване с придружително писмо с изходящ номер на възложителя и Акт за назначаване на експертизата (постановление или определение) три екземпляра. Единият, подписан от приемащия служител на лабораторията, веднага след получаване на обектите се връща на възложителя като потвърждение за получаване на задачата. Вторият, се подписва от вещите лица след завършване на експертизата, се връща заедно нея на възложителя и третият - остава в архива на НИКК. При липса на придружително писмо, актът за назначаване на експеризата трябва да е изведен с изходящ номер на възложителя.

   Описанието на предоставените за изследването материали в акта за назначаване на експертиза следва да съдържа идентификационните им характеристики и начинът на запечатване. Тези данни служат на вещите лица за установяване автентичността на обектите за изследване. При подбора на задачите за решаване от експертизата трябва да се има предвид, че поставянето на всички възможни теоретично съществуващи въпроси води до затрудняване на експертизата, до излишен разход на време, труд и финансови средства, както и до излишно деструктивно въздействие върху обектите. За постигане на висока ефективност от експертизата е препоръчително да се търси предварителна консултация със специалисти от лабораториите.

   Някои видове изследвания са несъвместими помежду си (напр. ДНК-анализ и методи за дактилоскопно проявяване). В такъв случай правото да вземе решение, кое изследване да се извърши и кое не, е на възложителя. Този избор може да бъде компетентно подпомогнат от съответната лаборатория. По подобен начин стои проблемът с деструктивния характер на някои от методите, след прилагането на които изследваният обект се подлага на частично или пълно разрушение, както и на изразходване в процеса на изследването. В резултат на това след изследването такива обекти не могат да бъдат използвани по предназначение (пари, документи, дрехи и др.) или не могат да бъдат предявявани на по-късен етап като доказателства (биологични тъкани, наркотици, микроколичества от различни течности, субстанции и др.).


   8. Начини за представяне на обектите в лабораториите

   Обектите могат да достигнат до лабораториите на ЦЕКИ по два начина – по пощата и чрез куриер. По пощенския канал могат да бъдат изпратени обекти, за които не съществува никаква опасност от нарушаване на първоначалното им състояние (разрушаване, замърсяване, частична загуба или изтичане и др.), които не създават опасност за здравето на хората, извършващи пощенските услуги, не застрашават околните или не са на строг режим на разпространение и съхранение. Всички обекти, описани в т.2.1. на настоящия документ, съгласно чл. 90 на Закона за пощенските услуги в Р България, са забранени за пренасяне по пощенските канали. При нарушаването на тази забрана, пощите имат правото, с разрешението на получателя, да отварят пратките, което създава предпоставки за нарушаване целостта и замърсяване на обектите. Това налага всички тези обекти се доставят в лабораториите чрез куриер. Ролята на куриер може да бъде изпълнявана от самия възложител или упълномощено от него лице. Това лице следва да се инструктирано предварително за начина на транспортиране, възможните рискове и неотложните мерки, които трябва да вземе за предпазване на себе си, околните и за преустановяване на вредното въздействие от обектите в аварийни ситуации.


   9. Транспортиране на обектите

   • Условията за транспортиране на обектите трябва да изключват всички възможни предпоставки за нарушаване на тяхната цялост, на тяхното състояние, за загубването им или за възникване на аварийни ситуации, при които могат да пострадат хора или да се предизвика нанасянето на различни видове щети.
   • Транспортирането на общоопасни средства следва да е съобразено с нормативната база в страната за този вид дейности.
  • При транспортирането на телесни течности и човешки органи с автомобил, в една обща опаковка не бива да се събират проби от телесни течности и органи с общ обем по-голям от 500 ml.
  • Когато се използва автомобилен транспорт,
  • и се превозват биологични течности и тъкани, е препоръчително пробите да бъдат поставени в дълбоки пластмасови съдове с капаци, уплътнени отвътре с абсорбиращо вещество, което е в състояние да попие разлят материал.
  • За проби, чувствителни на околната температура,
  • е необходимо охлаждане по време на транспортирането.

   10. Предаване на обектите в лабораториите на ЦЕКИ

   В съответствие с изискванията на стандарт БДСEN ISO/IEC 17025, с цел осигуряване на конфиденциалност, защита на изследваните обекти от случайни замърсявания и нерегламентиран контакт с тях, достъпът в лабораториите на НИКК е ограничен и е регулиран с магнитни карти. Предаването на обектите се извършва на определените за целта места – приемно помещение на партерния етаж или деловодството на първия етаж. Съдействие за осъществяване на директен контакт със специалисти от съответната област на ЦЕКИ, може да се потърси от дежурните служителите на пропуски.

   При нарушаване на опаковките и установяване на различия между обектите и тяхното описание, материалите се връщат на куриера или се съставя незабавно констативен протокол, ако обектите са пристигнали по ппощата, и възложителят се уведомява за да уведоми писмено дали изследването да продължи или преписката с обектите да му бъде върната обратно. За по-голяма оперативност в случая за писмен контакт може да се използва посочения в края на настоящия документ факс на ЦЕКИ.


   11. Получаване на готовите експертизи и изследваните обекти

   Експертизите се предават/изпращат на възложителите заедно с изследваните обекти. При изразходването на обектите или при регламентирано унищожаване на проби от човешки течности и тъкани, тези факти задължително се описват в документите от изследването. За получаването на обектите на ръка от ННИКК е необходимо плучателят да представи документ за самоличност, удостоверяващ документ за куриерски функции или писмо от възложителя за получаване на материалите.

   С оглед запазване доказателствената стойност на изследваните обекти и в бъдеще, възложителите или упълномощените от тях лица следва да не приемат от лабораториите неопаковани и незапечатани веществени доказателства..


   12. Отваряне на опаковани и запечатани веществени доказателства

   При отварянето на опаковките с веществените доказателства за целите на досъдебното и съдебното производство, преди или след изследването, следва да се спазват изискванията за предпазване на обектите от всички възможни неблагоприятни последици – разрушаване, замърсяване, частична или пълна загуба, неволна или умишлена подмяна. В такива случаи е желателно да се ползва квалифицирана помощ на компетентни специалисти. След постигане целта на отварянето, веществените доказателства се запечатват отново. Старата опаковка, заедно с обектите се опаковат в нова и се запечатват. Върху нея се пренася съдържанието на записа от оригиналната опаковка и се добавя информация за датата, часа и повода на отварянето и имената на този, който го е извършил.

   Познаването и изпълнението на настоящите Правила е в интерес на всички длъжностни лица от системата на МВР и съдебната власт, които възлагат експертни криминалистични изследвания на веществени доказателства и доказателствени средства, както и тези, чийто задължения включват тяхното откриване , изземване, опаковане, запечатване, надписване, транспортиране и предаване за изследване.