МВР

 

За нас

Научноизследователският институт по криминалистика и криминология (НИКК), понастоящем Национален институт по криминалистика (НИК), е създаден на 11.03. 1968 г. с Разпореждане № 89 на Министерския съвет като научно-приложен център за извършване на експертна и изследователска дейност. Основното структурно звено, върху което се изгражда Институтът, е бившият научно-технически отдел при Дирекция на Националната полиция.

Прерастването на този отдел в Институт е било продиктувано от обективните потребности на оперативната полицейска практика и изискванията на органите на предварителното следствие и съда за точна и всеобхватна оценка на всички доказателства, събрани по конкретните наказателни и граждански дела.

На второ място, особено значение за работата на органите на полицията е имало доброто познаване на състоянието, структурата и динамиката на престъпността, както и тенденциите на нейното проявяване в сферата на обществените отношения. Така тези две обективни предпоставки определят и двете основни направления в работата на НИКК - криминалистика и криминология. Разбира се, главната и основна дейност на института е била криминалистическата експертиза, тъй като тя в своята сложност и многообразност е изисквала определена централизация и специализация, придала по-късно на НИКК облика на национален център за сложни и комплексни криминалистически изследвания.

Макар и условно, в историческото развитие на Института могат да се очертаят три периода, през които в различен аспект са внедрявани отделните направления от неговата дейност. Първият - от 1968 г. до 1975 г., се характеризира със създаване и укрепване на кадровия научен потенциал, както и закупуване на технически средства в секторите по прилагане на методи на класическата криминалистика. Обобщените данни за този период показват разширение диапазона на някои криминалистически изследвания, осигуряващи по-rоляма обективност и прецизност на получената експертно-оперативна информация. С усъвършенстването на методите на криминалистическата експертиза се отделя и по-rолямо внимание на разработките, свързани с приложението на нови инструментални методи за изследване и анализ на микросреди от неограничен, произход. Резултатите от тези изследвания дават възможност за охарактеризиране на различни вещества, които до този момент не са били обекти на криминалистическата идентификация. Важна страна на този процес е обективизирането на сравнителния анализ с внедряването на автоматизирани и полуавтоматизирани информационно търсещи системни. В тази област е и разработената дактилоскопна система за работа със следи и отпечатъци на престъпници - рецидивисти. По същото време са направени и първите експерименти за използване на кохерентната оптика при изследване на следи от взлом, Режещи инструменти, транспортни средства и др. чрез подобряване на техните качества и пригодност за разпознаване и сравнение. Разработен и внедрен в практиката е фотографски метод за филтрация чрез проявяване на детайлите при работа със слабовидими криминалистически обекти. Проведени са първите криминологически изследвания по проблемите на рецидивната престъпност, противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, подкупите и други престъпления и антиобществени прояви.

Вторият период е от 1976 до 1985 г. и е свързан със сериозни научни изследвания, подготовка и защита на кандидатски дисертации, хабилитиране на част от научните сътрудници. През този период е закупена и внедрена в експертната практика нова съвременна физико-химическа апаратура, видео-фото- и звукоанализираща техника, специализирани персонални компютри и много други.

Голямо внимание е отделено на изучаване вида и механизма на образуване на различни видове следи и веществени доказателства. За целите на съдебномедицинските и криминалистическите изследвания са разработени специфични методи, съобразно с изискванията на оперативната практика за експресност и недеструктивност. Внедрени са серия от електронномикроскопски методики за изследване на косми, сперма, механоскопни следи от различни инструменти и много други. Постигнато е двукратно намаляване количеството и влиянието на външните фактори при анализ на суха човешка кръв и определяне на груповата принадлежност на следи от нея. Положени са основите на ботаническата експертиза на растителни обекти, иззети от местопроизшествия, от дрехите на потърпевши и заподозрени лица, както и на лекарствени средства и дроги, изготвени от самозвани лечители.

През тези години се извършват и най-значимите разработки в областта на оперативно издирвателната работа, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

Третият период е след 1986 година, когато Институтът има вече богат изследователски и практически опит, както и многократно увеличен обем на експертната работа. С ускорени темпове се усвояват съвременни серологични, цитологични и електрофоретични методи на криминалистическата експертна практика. Лабораторията по токсикохимически изследвания успешно внедрява и прилага методите за откриване, качествено и количествено определяне на отровни и силнодействащи упойващи вещества, изследване на вътрешни органни части на хора и животни, доказване на несвойствени примеси, умишлено внесени в храни. хранителни продукти, напитки и други. Повишени са възможностите за анализ на лекарствени средства и пестициди чрез прилагане на пълни системни ходове. Положително е развитието на почерковата и техническата експертиза на документи. Разширени са съществуващите и са въведени нови методи за идентифициране автора на анонимен текст, успешно се разработиха методики за установяване на фалшиви банкноти и ценни книжа, позволяващи комплексен анализ на багрилните и безцветните компоненти на пишещите средства. Като ново направление се утвърждава криминалистическата фоноскопия. Разработените програми за анализ на звукозаписи са наше собствено постижение в идентификацията на човек по говорен сигнал.

С по-голяма практическа насоченост са изследванията на научните сектори на НИКК- МВР. Разработени са конкретни теми, свързани с наркоманията и наркотрафика в България, изготвянето на психологически профили при издирване на извършители на тежки престъпления, ПТП с деца и юноши и други. Последните години на този период са свързани и с разкриване на някои нови направления за работа със следи и веществени доказателства –течна хроматогpафия, денситометрия, лазерна техника, ДНК анализ, идентификация по словесни описания и други. Разработени са проблемите на организираната престъпност, спекулата, корупцията, охраната на обектите в условията на приватизацията.

Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, като централно поделение в структурата на Министерството на вътрешните работи, носи определена отговорност и за състоянието на работата на регионалните научно-технически лаборатории (НТЛ). Резултатите от работата на тези лаборатории са тясно свързана с цялостната експертна и организационно - методическа дейност на Института, която включва обучение на експертите-криминалисти, осигуряване на специална техника за оглед на местопроизшествия и изследване на следи и веществени доказателства, конкретна помощ за разкриване на тежки криминални и крупни икономически престъпления.

Много съществен момент в работата на НИКК е неговата публицистична дейност. През целия период от създаването на Института до днес са отпечатани над 100 монографии и студии в областта на криминалистиката, криминологията, оперативноиздирвателната работа, охраната на обществения ред и безопасността на движението. Основно научно издание на НИКК са неговите "Трудове", които съдържат както научни публикации, така и съществени експертни методики с подчертан научно-приложен характер. Изключително полезна информация за работата на нашите и чуждестранните полицейски органи във всички аспекти на тяхната дейност е систематизирана в повече от 100 броя Информационни бюлетини, които са едно от най-често използваните издания на Института. Безспорните успехи на НИКК при МВР до голяма степен се дължат и на международните контакти на неговите сътрудници. Оценките, които дават гостуващите у нас специалисти, са положителни. Широките познания и опит в различни области на науката и техниката са основа за бързо и успешно усвояване на някои нови методи за анализ на наркотици, лекарствени препарати, неизвестни вещества и биологични продукти. Особено важни са тези криминалистически изследвания, които.имат идентификационно значение и които най-добре биха подпомогнали оперативните и следствените служби за издигане и проверка на онези версии, които доближават бързо органите на разследването до предполагаемите извършители на престъпления.

 

50 години НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 50 ГОДИНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА-МВР – РАЗВИТИЕ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ

       На 30 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала ,,Европа“ на парк-хотел ,,Москва“ се проведе юбилейна научна конференция на тема „Криминалистиката в България“ и честване на 50-годишнината от основаването на Научноизследователски институт по криминалистика-МВР (НИК-МВР).

      На конференцията присъстваха министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов, зам-министрите на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, г-н Милко Бернер и г-н Красимир Ципов, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ г-н Христо Терзийски, зам.-главният прокурор и директор на НСл.С г-н Борислав Сарафов, други представители на съдебната власт, ръководители и служители от главни и специализирани дирекции на МВР, ръководители и служители от областни дирекции на МВР, ръководни служители от МВР на Република Македония, целият състав на НИК-МВР, ръководители и служители от агенции, пенсионирани служители от НИК-МВР и др.

      Госпожа Добринка Маркова, директор на НИК-МВР, откри конференцията с приветствено слово. Тя подчерта, че от самото му създаване през 1968 г., до момента Институтът е претърпял много промени, но мисията на всички служители е да гарантират качество на експертните изследвания, като същевременно предоставят и научни знания в областта на криминалистиката. По повод на честването на 50-годишнината на Института се издава и сборник от научни статии, където авторите са се постарали да обхванат цялостната му дейност и развитие до момента.

      Директорът на Института представи накратко историческото му развитие. С течение на времето, Научноизследователският институт по криминалистика се развива в четири основни периода, като всеки от тях има своето значение за утвърждаване на авторитета и името на структурата, която постига изключително добри резултати в решаването на различни, много често, сложни случаи от оперативната и следствената практика в полицейската дейност, чрез разширяване  приложението на съвременни инструментални методи. С натрупването на изследователски и професионален опит са повишени многократно възможностите за анализ на материални следи и други доказателствени субстанции, които постъпват в лабораториите, дори и в нищожни количества – като микроследи. Специалисти от различни направления разработват нови методи и методики, защитават дисертации и се хабилитират, участват в дейността на полицията за разкриване на тежки престъпления, често с голям обществен отзвук.

      Първият период е от основаването на Инситута през 1968 г. до 1975 г. – основно тук се е създавал и затвърждавал кадровият и научен потенциал. Била е закупена  специализирана апаратура, която е дала възможност за прилагане на методи на изследване, залегнали в класическата криминалистика. Този период може да се характеризира с извършване на някои криминалистични изследвания, които са давали по-голяма обективност и прецизност на получената по експертен път информация. С усъвършенстването на методите в криминалистичната дейност е започнало да се отделя и по-голямо внимание на някои научни разработки, свързани с прилагане на нови иструментални методи за изследване и анализ на микроследи с неорганичен произход. Резултатите от тези изследвания са дали възможност да се опишат и класифицират различни вещества, които дотогава не са били обекти на криминалистична идентификация. Важна част от този процес е обективизирането на сравнителния анализ, намаляване на влиянието на човешкия фактор чрез въвеждане на автоматизирани и полуавтоматизирани информационни системи за търсене и сравняване в бази данни. Към това направление може да се присъедини и тогавашната Дактилоскопна система за работа със следи и отпечатъци на престъпници-рецидивисти. По това време са извършени и първите експерименти за използване на кохерентна оптика за изследване на следи от режещи инструменти, транспортни и др. средства, използвани за извършване на различни престъпления. Разработен и внедрен в практиката е фотографски метод за филтрация чрез появяване на детайлите при работа със слабо видими криминалистични обекти. В този период са проведени и първите криминологични изследвания, касаещи проблемите на рецидивната престъпност, противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, вземането на подкупи и други престъпления.

      Вторият период е от 1976 до 1985 година. Характеризира се със сериозни научни изследвания – по това време се подготвят и се защитават дисертации, част от научните сътрудници се хабилитират. Тогава е закупена и внедрена в практиката съвременна физико-химична апаратура, техника за видео и фотозаснемане, техника за звуков анализ, първите персонални компютри, както и друго техническо оборудване. Голямо внимание се отделя на процеса на следообразуване: какви са видът и механизмът на образуване на различни видове следи и веществени доказателства. За изследванията в областта на съдебната медицина и криминалистиката се разработват някои специфични методи, съобразени с изискванията на оперативната практика, от една страна – изследванията да бъдат извършвани в спешен порядък за по-бързото установяване на извършителите, и от друга – да не бъдат деструктивни, да не водят до унищожаване на обектите на анализ. Внедряват се поредица от електронномикроскопски методики за изследване на косми, семенна течност, механоскопни следи от различни инструменти и т.н. Постига се двукратно намаляване на количеството и влиянието на външните фактори при анализ на суха човешка кръв и определяне на кръвногрупова принадлежност в следи от кръв. Този период се характеризира с извършване на най-важните теоретични разработки в областта на оперативно-издирвателната дейност, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

       Третият период от развитието на Института започва след 1986 година, когато структурата вече има богат научноизследователски и практически опит. Експертната дейност се увеличава многократно, бързо се усвояват най-модерните серологични, цитологични и електрофоретични методи в криминалистичната експертна практика. Лабораторията по токсикохимия успешно внедрява и прилага методите за откриване и качествено и количествено определяне на отровни и силно действащи упойващи вещества, изследване на вътрешни органи от хора и животни в търсене на отрови и някои несвойствени примеси, умишлено поставени в хранителни продукти инапитки. През този период възможностите за анализиране на лекарствени средства и пестициди чрез прилагане на пълни системни ходове са повишени. Значително се развиват почерковите и техническите експертизи на документи, разширяват се съществуващите методи в тази насока, като същевременно се въвеждат и нови методи за идентифициране автора на анонимен текст. Успешно се разработват и методики за анализ на фалшиви банкноти и ценни книжа, които дават възможност за комплексно изследване на цветни и безцветни съставки в пишещи средства. Нова област, която се внедрява, развива и утвърждава през този период, е криминалистичният гласов анализ.  Експерти от Института разработват програми за анализ на звукозаписи, даващи възможност за идентификация на лице по неговия говор.

       През този период са извършени съществени криминологични изследвания и такива с практическа насоченост. Разработени са конкретни теми, свързани с наркоманията, наркотрафика и организираната наркопрестъпност в България, изготвянето на психологически профили при издирване на извършители на тежки престъпления, пътнотранспортни произшествия с жертви деца и подрастващи и други.

      Последните години от този период се характеризират с разкриване на някои нови направления за работа със следи и веществени доказателства, течна хроматография, денситометрия, лазерна техника, ДНК анализ, идентификация по словесно описание на жертва или свидетел на престъпление.  Разработени са и проблемите на борбата с корупцията, охраната на обществения ред и някои престъпления, свързани с условията на приватизацията.

      Четвъртият период от развитието на  НИК-МВР през последните няколко години се характеризира с важни структурни промени. През 2014 г. части от два института на МВР – Институт за специална техника и Институт по компютърни технологии, се присъединиха към състава на НИК, след закриването на тези две структури. В рамките на Института се създаде изцяло нов отдел – Цифрови и комуникационни технологии, с четири сектора. Сектор „Идентификационни изследвания“, в който обединихме съществуващите до този момент в НИК лаборатория за видеоанализ и лицева идентификация и лабораторията по фоноскопия. Създадохме три изцяло нови сектора - сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“, сектор „Изследване на комуникационни устройства“ и сектор „Изследване на електронни устройства“, където се извършват анализи на компютърни системи и мрежови устройства, изследват се разнообразни видове комуникационни устройства, най-вече мобилни телефони, анализират се и се изследват различни електронни устройства. Всичко това значително разшири диапазона на експертните изследвания, извършвани в НИК-МВР и подобри взаимодействието при извършването на различни видове изследвания върху един обект.

      Госпожа Добринка Маркова отбеляза, че Научноизследователският институт по криминалистика е централно поделение в структурата на Министерството на вътрешните работи и поради това той упражнява методически контрол и носи отговорност за състоянието на работата на регионалните криминалистични лаборатории и базовите научно-технически лаборатории към областните дирекции на министерството. Постигнатите в работата на тези лаборатории резултати са тясно свързани с цялостната експертна и организационно-методическа дейност на Института, която включва обучение на експерт-криминалистите, осигуряване на специална техника за оглед на местопроизшествие и изследване на следи и веществени доказателства, оказване на конкретна помощ за разкриване на тежки криминални престъпления.

      Много съществена част от работата на Института е неговата публицистична дейност. През целия период от създаването му досега са отпечатани над 100 монографии, студии и научни статии в областта на криминалистиката, криминологията, оперативно-издирвателната дейност, охраната на обществения ред и безопасността на движението. Изключително полезна информация за работата на български и чуждестранни полицейски служби, във всички аспекти от тяхната дейност, е систематизирана в повече от 120 броя информационни бюлетини, които много често се използват в оперативната полицейска практика.

      Директорът посочи, че през 2009 г. Институтът е получил първата си акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в областта на дактилоскопията и техническото изследване на документи. През 2015 г. акредитацията е разширена и в областта на ДНК изследванията. С настоящия обхват на акредитацията Институтът е в съответствие с изискванията на Рамково решение 905 на Съвета на Европа от 2009 г. През май 2019 г. предстои преакредитация и преход към новата версия на стандарта от 2018 г.

      Госпожа Маркова подчерта, че с помощта на дирекция „Международни проекти” – МВР, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” – МВР и дирекция „Планиране и управление на бюджета”, Институтът успешно приключи работа по пет международни проекта в рамките на програми за трансгранично сътрудничество, българо-швейцарска програма за сътрудничество и Програма „Херкулес III” на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. 

      На 07.02.2013 г. завърши изпълнението на проект „Укрепване на криминалистичния капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици”, съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България–Сърбия. Бюджетът на проекта е на обща стойност 582 283,78 евро, като сумата за нашата страна е 273 778,94 евро. Водещ партньор по проекта е Националният криминалистичнo-технически център при Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия. 

      На 21.01.2015 г. успешно приключи проект „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за оглед на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия, водещ партньор е Националният криминалистично-технически център към Дирекцията на полицията на Република Сърбия, а НИК-МВР е кобенефициент. В рамките на проекта на обща стойност 989 890 евро, от които 470 000 евро са за българската страна, е закупена автоматизирана система за генетичен анализ, валидирана за човешка идентификация (ДНК секвенатор), която е разпределена за ДНК лабораторията на Института. Закупено е и специализирано оборудване за оглед на местопроизшествие и криминалистичен лабораторен анализ. В рамките на шест семинара е проведено специализирано обучение за служителите от правоохранителните органи в пограничните региони на двете държави.

      Успешно приключи и проект „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС чрез въвеждане на инструментите „Prum” и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”, по който НИК-МВР е в партньорство с Националния институт по криминалистика на румънската полиция. Бюджетът на проекта е 662 595 евро. Проведени са осем петдневни семинара  с    участието    на   160 български специалисти. 

      В рамките на проект „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика” – Тематичен фонд „Сигурност” на българо-швейцарската програма за сътрудничество, с партньори АМВР, НИК-МВР и Школа по криминалистика към Университета на Лозана, Швейцария, за нуждите на Института бяха закупени система за количествен анализ на ДНК чрез PRS в реално време, специализирани сравнителни микроскопи и стереомикроскоп за балистични и трасологични изследвания, оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи, система за анализ на документи с Full–HD резолюция, както и осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон. Бяха осъществени посещения на експерти от българска и швейцарска страна съответно в двете държави. Бе издаден наръчник за обучение на експерт-криминалисти.   Бюджетът на проекта възлиза на 1 176 400 швейцарски франка. 

      Успешно са изпълнени дейностите и по проект OLAF/2015/D1/038 „Повишаване капацитета на досъдебното разследване и свързаните с него експертно-криминалистични дейности в областта на анализа и изследването на цифрови доказателства” по Програма „Херкулес III”. Програмата е насочена към предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, като средствата се отпускат по линия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Стойността на проекта възлиза на 355 552,00 евро. Той стартира на 21.05.2015 г. и ще приключи на 29.10.2016 г. Предвижда се да се закупи софтуер и хардуер за видео анализ, за аудио анализ, за анализ на носители на цифрова информация, за анализ на интернет комуникации, декриптиращ софтуер, софтуер и хардуер за анализ на мобилни телефони за нуждите на секторите „Идентификационни изследвания”, „Компютърни системи и мрежови устройства” и „Изследване на комуникационни устройства” към НИКК, както и провеждане на специализирано обучение за експертите, които ще работят с хардуера и софтуера. 

      Директорът на НИК отбеляза, че към момента продължава усилената работа по следните три проекта:

      1. Сключен договор за бъзвъзмездна финансова помощ BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014–2020, на стойност 3 500 000,00 евро;

      2. Договор BG/ISF – SO5-NO2-A26 „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)“ по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014–2020, на стойност 1 150 000,00 евро;

     3. Проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/ 7148 „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на България, Словакия и Унгария с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма” по фонд „Вътрешна сигурност” 2014, на стойност 480 000 евро.

      До края на настоящата година предстои да стартира проект „Развитие на експертно-криминалистичните изследвания и дейности в НИК-МВР и техническо обновяване и разширяване на възможностите на пет основни регионални криминалистични лаборатории“, в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014–2021 г. Проектът ще се изпълнява от Института в партньорство с Криминалистичния отдел към Националната служба за разследване на Норвегия – Kripos, Kriminalteknisk avdeling (KTA), който е основно структурно звено в Националната служба за разследване на Норвегия към Национална служба полиция, Министерство на правосъдието и публична сигурност на Норвегия. Бюджетът на проекта е 2 300 000 евро, а срокът му за изпълнение – 36 месеца. Целта на проекта е да се обнови напълно и разшири оборудването на пет от регионалните криминалистични лаборатории – СДВР, ОД МВР Пловдив, ОД МВР Бургас, ОД МВР Варна, ОД МВР Плевен. С обновяването на оборудването ще се постигне унифициране на техниката, което от своя страна ще уеднакви качеството на изготвяните в тези лаборатории изследвания. Ще бъде улеснена и снижена стойността на последващата поддръжка на техниката. Също така ще се създаде възможност за въвеждане на система за управление на качеството, което от своя страна е основната стъпка в процеса на акредитация на отделните методи на изследвания.

      Проблемите, свързани с липсата на консумативи и техника, и с финансовото обезпечаване, които затрудняваха в значителна степен експертната дейност, постепенно се преодоляват със съдействието на ръководството на министерството. Към момента се решава въпросът, свързан със сградата на Института. Изготвено е задание за проектиране на обект „Преустройство на част от сградата на закрития ИСТ за нуждите на НИК-МВР“. Изработена е Пътна карта за преместването на Института в сградата на ИСТ, отпуснати са и необходимите средства за ремонт. 

      Госпожа Маркова акцентира, че с активната работа на голяма част от колегите по международни проекти, в Института се достави изцяло нова апаратура и оборудване на високо европейско и световно ниво. С доставката на новата апаратура се осигури и специализирано обучение на експертите за работа с тази апаратура.

      Постоянно се обменят практики с колегите от Норвегия, Румъния, Сърбия, Македония, Унгария, Словакия и Швейцария. Експертите са обучени на ниво, което може да се конкурира на пазара.

      Приветствено слово към участниците в конференцията произнесе министърът на вътрешните работи господин Младен Маринов.

      Той сподели, че за него е чест да присъства  на това събитие – отбелязването на 50-годишната история на Научноизследователския институт по криминалистика-МВР.

      Министър Маринов предаде на присъстващите поздравления по повод на юбилея от министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов.

      Министърът на вътрешните работи припомни важни исторически факти: на 19.07.1907 г. с Указ № 283 на княз Фердинанд I  се утвърждава  Правилника за антропометрическата служба към Столичното градоначалство, обнародван в ДВ, бр. 154. Този правилник урежда по-широк кръг въпроси, свързани с възможностите за идентифициране на престъпниците, поради което във всички следващи текстове се говори за Бюро идентификация и обособени към него групи по антропометрия, дактилоскопия и фотография. По-късно, през 1925 г., със закон е създаден нов полицейски институт – Дирекция на полицията. В сградата на Лъвов мост, където се е намирала Главната дирекция на полицията, се пренасят всички картотеки, технически средства и пособия от Бюро идентификация при Столичното градоначалство. Новото научно и техническо звено е наречено „Служба идентификация“. До 1939 г. се отделят повече средства за закупуване на технически пособия за химични анализи, изследване на оръжия, идентификация по следи от оръдия за взлом и др. През този период българската полицейска криминалистика бележи едни от най-добрите си успехи в уменията да се откриват и изземват всички следи от престъпленията – както видими, така и невидими. От Австрия, Германия и Унгария пристигат няколко опитни инструктори, които организират курсове за преподготовка на специалисти в областта на дактилоскопията, балистиката и трасологията, както и за начална подготовка по криминалистична химия и съдебна биология.

      Министър Маринов подчерта, че съществен етап от развитието на българската криминалистика е създаването на Научноизследователския институт по криминалистика при МВР. Това става с Разпореждане № 89 от 11.03.1968 г. на Министерски съвет на Република България. Оттогава до днес Институтът подпомага разследването на престъпления и съдопроизводството чрез разработване и развитие на специални научни и технически методи, участие в огледи на местопроизшествия, лабораторен анализ на различни следи и веществени доказателства, изготвяне на криминалистични експертизи и защитата им пред съда.

      Господин Маринов смята, че развитието на НИК играе много важна роля в структурата на Министерството на вътрешните работи. Въпреки реформите през годините, условията, в които работят служителите, и напрегнатата работа, те продължават да се борят за добрия имидж на Института. Цялото българско общество вярва, че всеки извършител на престъпление трябва да бъде разобличен и да получи най-справедливо наказание. А всички ние трябва да отговорим на очакванията на обществото  – отбеляза министърът, като допълни, че       вярва и е убеден, че заедно ще възстановим доверието на гражданите. В заключение той се обърна към всички присъстващи:

„УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      Убеден съм, че трудът ви е тежък, изпълнен с рискове и невинаги е оценяван достатъчно. Наясно съм, че се нуждаете от по-добри условия за работа. Ръководството на министерството се стреми да подобри тези условия от материално-битово естество, по всякакъв начин да подпомага вашите ежедневни усилия.

      Гордея се, че съм един от вас – служителите на МВР. Благодаря ви за неуморната работа в тези напрегнати дни. Благодаря ви за съзнателния избор да служите на обществото и държавата. Защото този избор е изпитание за вас и вашите близки.

      Благодаря ви, че с действията си внушавате спокойствие у гражданите, като уважавате тяхното достойнство и чувство за справедливост.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“

      След приветствието на министъра на вътрешните работи господин Младен Маринов директорът на НИК прочете множество поздравителни адреси, изпратени по повод честването на юбилея.

      Приветствено слово към присъстващите на конференцията произнесе г-н Борислав Сарафов, зам.-главен прокурор и директор на НСл.С. Той изтъкна значението на извършваните в НИК-МВР дейности за разследването на тежки престъпления и установяването на извършителите.

      Приветствено слово към присъстващите на конференцията произнесе и г-н Слободан Оклевски, началник на Отдел за криминалистични изследвания и изпитвания към Министерство на вътрешните работи на Република Македония – Скопие. Г-н Оклевски подчерта колко е важно сътрудничеството между полицията и криминалистичните служби на двете държави в борбата с трансграничната престъпност.

      Приветствени думи към участниците в конференцията отправи и дългогодишният бивш директор на НИК-МВР проф. д-р Костадин Бобев, който сподели с аудиторията своя спомен от създаването на Института с Разпореждане № 89 от 11.03.1968 г. на Министерски съвет на Република България.

      По-късно започна научната конференция с презентации на началници на сектори и служители от НИК, както следва:

     1. Презентация на сектор „Дактилоскопия“ – лектор Бисер Димитров

     2. Презентация на сектор „ДНК анализи“ –  лектор Живка Иванова

     3. Презентация на сектор „Компютърни системи и мрежови устройства“ –  лектор Евелина Лазарова

     4. Презентация на сектор  „Наркотици“ –  лектор Любомира Иванова

     Обедната почивка кафе-пауза, се състоя от 12.00 до 13.30 ч., след която презентации изнесоха:

     5. Презентация на сектор „Трасология и балистика“ –  лектор Анатоли Ангелов

     6. Презентация на сектор „Физико-химия“: Изследвания с електронен сканиращ микроскоп – лектор Нели Величкова

     7. Презентация на сектор „Документни изследвания“: Графични изследвания – лектор Детелина Георгиева

     8. Презентация на сектор „Идентификационни изследвания“: Лицева идентификация и видеоанализ – лектор Мирослав Йорданов.

      Юбилейната научна конференция на тема „Криминалистиката в България“ и честването на 50-годишнината на Научноизследователски институт по криминалистика-МВР приключи в 15.00 ч.

      От 18.00 ч. в обект на МВР – Резиденция „Симеоново“, се състоя официален коктейл по повод юбилея.

 
       СНИМКИ

DSC_3998
DSC_4003
DSC_4004
DSC_4007
DSC_4011
DSC_4014
DSC_4015
DSC_4016
DSC_4019
DSC_4022
DSC_4025
DSC_4028
DSC_4036
DSC_4042
DSC_4043
DSC_4052
DSC_4058
DSC_4068
DSC_4069
DSC_4072
DSC_4075
DSC_4077
DSC_4086
DSC_4087
DSC_4093
DSC_4094
DSC_4099

       ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
img001
img002
img003
img004
img005
img006
img007
img008
img009
img010
img011
img012
img013
img014
img015
img016