МВР

НСМИ

 

Документи

Национален механизъм за презаселване

Национален механизъм за релокация

 

 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно програма за миграцията

Регламент (ЕС) №514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд "Убежище, миграция и интеграция" и заизменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмняна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

 

Информация относно обявени покани за подаване на проектни предложения по фонд „Убежище, миграция и интеграция“- дейности на Съюза (Union actions), директно финансирани от Европейската комисия

 

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

 

Миграционна статистика

 

 

Архив