МВР

НСМИ

 

Нормативна уредба

Закон за българското гражданство (файл)

Закон за борба с трафика на хора (файл)

Стратегия за борба с трафика на хора (файл)

Закон за чужденците в Република България (файл)

Закон за Министерството на вътрешните работи (файл)

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (файл)

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства (файл)

Закон за закрила на детето (файл)