МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение по ЗДвП

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш).
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.
2. Точен размер на глобата.
3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша.