МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ електронен фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение на ЗДвП и КЗ

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление:

1. Номер на НП и дата на съставянето му. За НП, издадени след 2014 г., от особена важност е изписването на тиретата в номера (например, 00-0000-000000)

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА в НП.

Образец на платежно нареждане за НП по ЗДвП
Образец на платежно нареждане за НП по КЗ

Най-често допускани грешки при плащане на НП:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. по фиш/електронен фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Нарушенията на различни закони изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е глоби по ЗДвП и по КЗ да се плащат по една и съща банкова сметка. Различните банкови сметки имат различни администратори.

2. Вместо номера на НП се попълва бланкетният номер на документа.

3. Номерът на НП (издадено след 2014 г.) се изписва без тирета (слято) или вместо тиретата се поставят други, произволни препинателни знаци. Това превръща номера на НП в друг номер на документ и не може да бъде разпознат от системата.

4. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата (с отстъпка в 70% от размера се заплаща САМО ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му).

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице по електронния фиш (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЗАДЪЛЖЕНОТО лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като СМЕТКАТА е тази, ПОСОЧЕНА във фиша/електронния фиш.

ОБРАЗЕЦ на платежно нареждане за фиш по ЗДвП
 
OБРАЗЕЦ на платежно нареждане за електронен фиш (физическо лице)

ОБРАЗЕЦ на платежно нареждане за електронен фиш (юридическо лице и физическо лице (ЕТ)

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове, електронни фишове и НП се погасяват по различни банкови сметки. Ако се платят по една банкова сметка, е невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша или електронния фиш в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша/електронния фиш се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер на фиша се попълва номерът на нарушението.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ.

Указания за попълване на платежни документи:
Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш - физическо лице

Указание за попълване на платежно нареждане за ЕЛЕКТРОНЕН фиш - юридическо лице и физическо лице (ЕТ)

Указание за попълване на платежно нареждане за НП по КЗ

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

Актуална информация за банковите сметки, по които се плащат глобите:

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление: 
Считано от 02 юли 2018 г. е открита сметка за плащане на глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

Към момента глобите по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и по сметката, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", както следва:  

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01

BIC код: BUIBBGSF

За електронен фиш серия "К":
BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР)
.
Сметката е открита в БНБ.


За нарушения на Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":


Считано от 01 август 2018 г. е открита нова сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд;
BIC код: UBBSBGSF.
Сметката е открита в ОББ.

Към момента глобите по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, може да се плащат и по сметка: 

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00
BIC код: BUIBBGSF