МВР

ОД Пазарджик

 
 

Предоставяне на административни услуги и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите по прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия в РУ при ОДМВР – Пазарджик

Режим 671 Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Режим 1307 Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Режим 1893 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Режим 1539 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Режим 1067 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Режим 240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Режим 777 Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Режим 867 Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Режим 1678 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Режим 1318 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Режим 993 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Режим 241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Режим 774 Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Режим 1784 Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Режим 1319 Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Режим 994 Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Режим 1068 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Режим 675 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Режим 942 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Режим 1540 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Режим 231 Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Режим 1320 Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Режим 1321 Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Режим 242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

Режим 1302 Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Режим 678 Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Услуга 232 Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека

Услуга 2788 Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие

Услуга 2824 Приемане на уведомление за транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

1. Документи се приемат в съответното входящо деловодство на РУ при ОДМВР – Пазарджик в приемните дни на служба „Контрол на общоопасните средства“, съгласно Разпореждане с рег. № 312р-1925/24.01.2018г. на директор ОДМВР – Пазарджик, както следва:

РУ-Пазарджик – вторник и четвъртък от 09.00 до 12.00 часа, сл. тел. 034-434-408

РУ-Пещера – понеделник от 09.00 до 12.00 часа и сряда от 14.00 до 16.00 часа, сл. тел. 034-434-540

РУ-Септември – вторник и четвъртък от 09.00 до 12.00 часа, сл. тел. 034-434-627

РУ-Велинград – вторник от 09.-00 до 12.00 часа и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа, сл. тел. 034-434-708

РУ-Панагюрище - вторник от 09.-00 до 12.00 часа и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, сл. тел. 034-434-808

2. Разрешенията за различните дейности по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) се издават, съответно се отказва издаването им от началника на РУ при ОДМВР – по постоянния адрес за физическите лица и по адреса на обекта за съхранение на ОБВВПИ за юридическите лица.

3. На видно място в РУ са поставени списъци с необходимите документи за издаване на разрешения по ЗОБВВПИ

4. На място в РУ има папка с образци на формуляри, които се попълват от гражданите за предоставяне на административната услуга

5. Плащането на дължимите такси по Тарифа № 4 за издаване на разрешения по ЗОБВВПИ се извършва по банков път. Като сумите се превеждат по сметка на ОДМВР – Пазарджик. В РУ-Пазарджик има възможност за плащане и чрез пост-терминално устройство.

Предоставяне на административни услуги и уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите по прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия в ОДМВР – Пазарджик

Режим 1078 Издаване на дубликати на разрешения, документи и удостоверения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Документи се приемат във входящо деловодство на ОДМВР – Пазарджик и в приемния ден на ПИ по КОС в отдел „Охранителна полиция“, съгласно Разпореждане с рег. № 312р-1925/24.01.2018г. на директор ОДМВР – Пазарджик, както следва:

ОДМВР – Пазарджик – вторник от 15.00 до 17.00 часа

Плащането на дължимите такси по Тарифа № 4 за издаване на удостоверителен документ по ЗОБВВПИ се извършва по банков път. Като сумите се превеждат по сметка на ОДМВР – Пазарджик.