МВР

ОД Пазарджик

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПАЗАРДЖИК

Утвърдена със заповед № 312з-1605/29.08.2017   

ХАРТА НА КЛИЕНТА

     Областна дирекция на МВР – Пазарджик (ОДМВР) е структура на Министерство на вътрешните работи и осъществява своята дейност съгласно Закона за МВР, Правилника за устройството и дейността на МВР, законите и подзаконовите нормативни актове в Република България.

   ОДМВР - Пазарджик е юридическо лице с адрес на управление град Пазарджик, площад „Съединение“ № 3.  Структурата на областната дирекция на МВР – Пазарджик включва отдели, районни управления, сектори и групи.

    Хартата на клиента запознава гражданите с принципите и стандартите за предоставяне административни услуги от Областна дирекция на МВР - Пазарджик и писмено изразява волята и желанието за сътрудничество с всички клиенти. Информира Ви за нивото на обслужване, на което може да разчитате от страна на нашите служители, какво очакваме от Вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте удовлетворени от обслужването.

I.ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

    1.  Информиране своевременно за всички административни услуги, които предоставя ОДМВР – Пазарджик, чрез поддържане в актуален вид интернет страницата ни и информационните табла в ОДМВР – Пазарджик и в структурните звена.

    2. Постигане на прозрачност и отзивчивост по време на целия процес на административното обслужване.

    3. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в ОДМВР - Пазарджик.

     4. Елиминиране възможностите за корупция, включително чрез недопускане на пряк контакт между търсещия услугата и служителят, реално работещ по административната услуга – предмет на предоставяне.

    5. Създаване на любезна и делова обстановка за потребителите на административни услуги.

      6. Обслужване на всички потребители без дискриминация, произтичаща от раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност.

     7. Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация.

    8. Осигуряване конфиденциалност на информацията, придобита от служителите при или по повод извършване на административни услуги.

     9. Осигуряване на надеждна обратна връзка.

II.СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Ä С ФОКУС КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

   1.                    Информираност за структурата, функциите и координатите на администрацията, за работното време, за предоставяните административни услуги, необходимите документи, за сроковете и таксите.

      2.                    Равнопоставеност при достъпа до услугите, които предлагаме, независимо от вашия пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, семейно положение, имуществено състояние и др.

    3.                    Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги.

   4.                   Проява на внимание и загриженост към Вашите проблеми, свързани с предоставяните административни услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване.

   5.                    Запазване конфиденциалност по отношение на информацията, която ни предоставяте.

Ä ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

    1.      При изпълнение на служебните си задължения, всеки служител носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното към което принадлежи.

   2.      Осигуряване на актуална, точна и достъпна информация във връзка с предоставяне на административните услуги.

    3.      Осигуряване на подходящи условия и достъпност до служебните помещения за предоставяне на административни услуги.

4.      Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия.

5.      Недопускане предпоставки за конфликтни ситуации, а при възникването им - запазване на спокойствие, вежлив тон  и прилагане на умения за преодоляването им.

6.      Спазване на времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване – не повече от 20 минути.

Ä ИНФОРМИРАНОСТ

1.      Осигуряване на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме.

2.      Представяне на информация, относно предоставяните административни услуги по следния начин:

·             на място в сградата на ОДМВР – Пазарджик, пл. ”Съединение” № 3   от 08.30 ч. до 17.30 ч.; в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пазарджик с адрес гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 84; както и в районните управления към ОДМВР – Пазарджик в градовете Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември.

·             на интернет страница (  https://mvr.bg/pazardjik ).

3.                  Спазване на установените срокове за предоставяне на административни услуги:

-         За отговор по постъпили запитвания – до 7 дни, в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

-         За препращане на постъпили запитвания до компетентен орган – до 7 дни.

-         За разглеждане на постъпили предложения и сигнали – до 2 месеца

-         За разглеждане на заявления за достъп до обществена информация – до 14 дни.

Внимание: Подаването на заявление за достъп до обществена информация се осъществява по реда на Вътрешните правила за организация на работата в МВР по постъпили заявления по закона за достъп до обществена информация.

4.     Актуализиране периодично информацията във връзка с нашата дейност и предоставяните административни услуги на интернет страницата и на информационните табла.

III.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.     Право на точна информация.

2.     Право на навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове.

3.     Право на учтиво и вежливо обслужване.

4.     Право на изискване на идентификация от обслужващия служител.

5.     Право на конфиденциалност на информацията.

IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В качеството Ви на потребител на административни услуги от вас очакваме:

1.     Да се отнасяте учтиво и с уважение към служителите и да не проявявате агресивно поведение спрямо тях.

2.     Да се въздържате от търсене на преференциално отношение.

3.     Да съобщавате за всяка корупционна практика.

4.     Да предоставяте пълна, ясна, точна и навременна информация в съответствие с изискуемите от закона или от други нормативни актове, документи.

5.     Да информирате в регламентираните срокове за всяка промяна в заявените и декларирани от Вас обстоятелствата, свързана с исканата административна услуга.

6.     Да посочвате точния си адрес, телефон и e-mail адрес за връзка с Вас.

7.     Да изразявате Вашето мнение и да отправяте Вашите предложения и сигнали за подобряване на качеството на предоставяните административни услуги..

V.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА СЪС СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

1.     Моля, информирайте ни, в случай че не сте доволни:

¨                       от действията на служител на нашия екип, който предоставя невярна информация или се отнася с Вас непрофесионално;

¨                       от изпълнението на стандартите за обслужване;

¨                       от решение, което сме взели или

¨                       от който и да е аспект на нашата работа.

2.     Изпратете Вашето предложение или сигнал срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на наши служители на адреса на администрацията. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено.

Ä ОБРАТНА ВРЪЗКА

1.      Задължаваме се да усъвършенстваме условията за подаване на Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания, което може да правите, като използвате нашата интернет страница или чрез кутия за мнения и коментари, телефон или лично.

2.      Задължаваме се да анализираме Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в нашата компетенция.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАРТАТА

                                 Хартата се издава на основание чл. 21 от Наредбата за административното обслужване. Същата не е нормативен акт и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира всички служители на ОДМВР – Пазарджик да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа за Вас.

                                Хартата на клиента може да намерите на информационните табла във всяко структурно звено на ОДМВР – Пазарджик и на интернет страницата на ОДМВР – Пазарджик