МВР

ОД Пазарджик

 

Често задавани въпроси във връзка с дейността, осъществявана от РУ при ОДМВР – Пазарджик по КОС и спазване на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

 

- Срока на разрешението за съхранение, носене и употреба  на оръжия и боеприпаси ми изтича в условията на обявеното извънредно положение от Правителството на Република България. Какво да правя?

Съгласно ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., доп. ДВ. бр.38 от 24 Април 2020г.

§ 40. Сроковете на разрешенията за извършване на дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на този закон, се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение.

 

- Какъв е срока за уведомление при придобиване на предупредително и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие?

С изменението на чл. 54. (1) от ЗОБВВПИ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на предупредително и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

Чл. 55. от ЗОБВВПИ (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него предупредително и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.

 

- Какво трябва да направя, ако намеря взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия?

Съгласно чл.59 (3) от ЗОБВВПИ Който намери взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, незабавно уведомява органите на МВР, без да нарушава месторазположението им.

 

- Къде може да се съхраняват огнестрелните оръжие и боеприпасите за тях?

С изменението на чл. 98. (1) от ЗОБВВПИ (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства - за физическите лица на постоянния им адрес или настоящ адрес, за който е издадено удостоверение от съответната община. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес, физическите лица подават заявление за уведомяване до съответния началник на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.