МВР

ОД Пазарджик

 

ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за краткосрочни пътувания на чужденци в Република България се подава от:

физическо лице - за частно посещение; (Бланка)

физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон (ТЗ) - за бизнес пътуване; (Бланка)

юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ) - за бизнес пътуване; (Бланка)

представителство на чуждестранно юридичес-ко лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - за бизнес пътуване (ЗНИ) (Бланка)

        Поканата-декларация, изготвена от физическо лице за частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим НУРИВОВР, заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

        -декларация за имотно състояние на канещото лице; (Бланка)

       - удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице (за последните 12 месеца), или копие от данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите. (Бланка)

        Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение №4 подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

        - удостоверение за актуално състояние на юридическото/физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);

       - копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

        Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНСЦ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение №5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

       - актуално състояние от Търговския регистър;

       - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице.

        Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регис-трирано по чл.24 от ЗНИ, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения се изготвя по образец съгласно приложение №6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

       - сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валид-ност до 3 месеца);

       - копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

Поканите-декларации се заверяват до 7 (седем) работни дни.

       Поканите-декларации се попълват в 2 екзем-пляра и се подават и получават лично от канещото лице.

        За заверка на поканите-декларации се заплаща такса съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.