МВР

ОД Пазарджик

 

Ред за достъп до обществена информация в ОДМВР-Пазарджик

20 мар 2013

Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация.

Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти.

По реда на ЗДОИ и утвърдени правила от министъра на вътрешните работи ОДМВР – Пазарджик предоставя достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в дирекцията. Когато исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна, в случаите предвидени в закон, не се предоставя достъп. Достъпът може да бъде ограничен при условията на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Законът не се прилага за достъп до лични данни.

Редът за получаване на достъп е следният:

- заинтересованите лица подават писмено заявление: - в деловодството на ОДМВР – Пазарджик или чрез писмо на адреса на дирекцията – 4400 Пазарджик , пл.”Съединение” №3, тел. 034434434; - по електронен път на имейл [email protected] или отправят устно запитване в ОДМВР – Пазарджик. Реквизитите на заявлението са посочени в чл. 25, ал. 1, т. 1-4 от ЗДОИ. Ако заявлението не съдържа реквизитите по чл. 25, ал.1, т.1, 2 и 4, се оставя без разглеждане. За постъпило устно запитване в ОДМВР се съставя протокол от длъжностно лице, приело запитването;

- постъпилите заявления или протоколи за устно запитване се регистрират в деловодството на ОДМВР;

- по постъпилите заявления или устни запитвания директорът се произнася с решение. За изготвените решения, заинтересованите се уведомяват по предвидения в закона ред;

- срокът за произнасяне по искания достъп е 14 дни след датата на регистрирането. Когато поради обема на изискваната информация е необходимо допълнително време, срокът за предоставянето може да бъде удължен до 10 дена, в случаите, когато се отнася до 3-то лице и е необходимо неговото съгласие, удължаването е до 14 дни;

- разходите по предоставянето на достъп до обществена информация  се заплащат, съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите, по банков път или в брой – в касата на ОДМВР – Пазарджик. Банковата сметка на ОДМВР е: IBAN BG19UNCR76303100112720, BIC – UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД – клон Пазарджик.

Работното време на деловодството на ОДМВР - Пазарджик е от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък.

 23 май 2017 | 16:47