МВР

ОД Перник

 

Отчет на водачите

28 сеп 2010

В СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- ОДМВР – ПЕРНИК СЕ ИЗДАВАТ СУМПС САМО НА ВОДАЧИ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЕ НАМИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС
 
1. Подаването на документи за издаване на СУМПС става лично.
 
    Лицето може да не се яви лично когато:
    - няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
    - когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;
    - когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице;
    - когато искането е направено чрез упълномощено лице, декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално заверена;

АКО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС СА ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАНЕТО НА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ СТАВА ЛИЧНО;
НЕ СЕ ИЗДАВА СУМПС ИЛИ НЕГОВ ДУБЛИКАТ, КАКТО И ОТНЕТО СУМПС НЕ СЕ ВРЪЩА ДО ЗАПЛАЩАНЕ ИЗЦЯЛО НА ДЪЛЖИМИ ОТ ЛИЦЕТО ГЛОБИ;
 
2. За издаване на СУМПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:
    - документ за самоличност по ЗБЛД; 
    - документ за платени такси;
    - карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или протокол от ТЦЛЕК;
    - за категория А, В, В+Е, М и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.
    - за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и хирург/.    
    - старо свидетелство за управление на МПС;
 
3. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:
    - документ за самоличност по ЗБЛД ;
    - документ за платени такси;
    - карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*
    - удостоверение за завършен курс за водач на МПС, теория и практика;
    - удостоверение за психологическа годност за категория /С, Д, Ттм, и Ттб/;
    - Диплома за завършено основно или средно или висше образование / оригинал и копие /;
    - Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ / БЧК /;
 
4. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:
    - документ за самоличност по ЗБЛД ;
    - документ за платени такси;
    - карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК
    - удостоверение за психологическа годност за категория /С, Д, Ттм, и Ттб/;
    - диплома за завършено основно или средно или висше образование / оригинал и копие /;
    - старото свидетелство за управление на МПС;
 
5. За издаване на дубликат на СУМПС / при повреждане, загубване или кражба на оригинала/
    - документ за самоличност по ЗБЛД ;
    - документ за платени такси;
    - декларация по образец;
    - служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи;
    - при загубване на СУМПС от новия образец, водачът подлежи на санкция съгласно ЗБЛД;
    - При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде заявление по постоянен адрес в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР за промяна на местоотчета на водача.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС ЗА ЧАСТИЧНО  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ Е НЕОБХОДИМО:
 
1. Да са заплатени дължимите глоби по наказателните постановления;
2. Да са представени в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР по местоотчет квитанциите за платените глоби;
3. При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водачът трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение;
4.  Ако не е минала една година от последното преминато допълнително обучение за частично възстановяване на отнети контролни точки, водачът не се допуска до нов курс на обучение.
5. За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след  заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 на Закона за държавните такси;
 
 
ВРЪЧВАНЕТО НА ГОТОВИ СУМПС СТАВА В СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”
          
ТАКСИ ЗА СУМПС СЪГЛАСНО ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ  В СИСТЕМАТА НА МВР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
 
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА ДО 30 ДНИ
- Издаване на СУМПС на лица до 58г.                                 – 25 лв.;
- Издаване на СУМПС на лица  от 58 до 70г.                        – 11 лв.;
- Издаване на СУМПС на лица  с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и
над 50 на сто                                                                       –  3 лв.;
- Издаване на СУМПС на лица над 70г.                          – Без такса;
- Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС      – 1 лв.;
 
БЪРЗА УСЛУГА  ДО  10 ДНИ    – ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА С УВЕЛИЧЕНИЕ ДВА ПЪТИ.
 
Таксите за издаване на СУМПС се заплащат по банков път, по сметка на ОДМВР – Перник:

BG 22 UBBS 8002 3300 1284 30
BIC: UBBSBGSF, банка ОББ, клон Перник

 

 

 

 

 23 май 2017 | 16:49