МВР

ОД Перник

 

Административно-наказателна дейност

28 сеп 2010

 

 

Точкова система
(съгласно Наредба № І-139 от  16.09.2002  г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат)

Максимален брой точки - 39

Кога се отнемат точки?

 

Чл. 3. (1) За нарушения на правилата за движение по пътищата от водач на моторно превозно средство съгласно Закона за движението по пътищата (ЗДвП) от максималния размер се отнемат точки, както следва:

 

1. за управление на моторно превозно средство, спряно от движение, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 к.т.;

 

2. за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство (чл. 179, ал. 1, т. 1, предл. 1 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

3. за разхвърляне, разпиляване или оставяне на пътя на предмети и вещества, които създават опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 2 ЗДвП) - 5 к.т.;

 

4. за управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване (чл. 179, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 к.т.;

 

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за неспазване сигналите на пътните светофари (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 1; чл. 183, ал. 4, т. 3 ЗДвП) - 10 к.т.;

 

6. за неспазване предписанията на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 2, 3 и 4; чл. 183, ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 4 к.т.;

 

7. за неспазване правилата за предимство, разминаване, изпреварване и заобикаляне (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5, 6, 7 и 8; чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 4 и 5, ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

8. когато не се осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков или светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства (чл. 179, ал. 1, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

9. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой, паркиране или за използване на пътното платно (чл. 180, ал. 1, т. 1, предл. 1, 2, 3 и 4 ЗДвП) - 5 к.т.;

 

10. за неправилно движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 1 ЗДвП) - 4 к.т.;

 

11. за превишаване на разрешената максимална скорост:

 

а) от 20 до 30 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП) - 2 к.т.;

 

б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) от 30 до 40 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) от 40 до 50 км/ч. включително (чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 12 к.т.;

 

г) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) над 50 км/ч. (чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП) - 16 к.т.;

 

12. за нарушаване правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение (чл. 183, ал. 2, т. 2 ЗДвП) - 3 к.т.;

 

13. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 ЗДвП) - 7 к.т.;

 

14. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми (чл. 183, ал. 4, т. 5 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

15. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за неправилно преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус (чл. 183, ал. 4, т. 2 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

16. за неправилен превоз на товари (чл. 183, ал. 2, т. 6 и 8 ЗДвП) - 3 к.т.;

 

17. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за неизпълняване задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 10 к.т.;

 

18. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.)

 

19. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 4, т. 1 ЗДвП) - 10 к.т.;

 

20. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.) за ползване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;

 

21. за неправилен превоз на хора (чл. 185 ЗДвП) - 3 к.т;

 

22. (нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.)за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8) - 3 к.т.;

 

23. (нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 29.10.2004 г.)за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9) - 4 к.т.

 

(2) За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие, вследствие на посочените нарушения, допълнително се отнемат - 3 к.т.

 

 

 

 

Чл. 4. Отнемането на контролни точки се извършва въз основа на влязло в сила наказателно постановление.

 

 

 

 

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на моторно превозно средство се водят на отчет от службата за отчет на водачите на моторни превозни средства при областните дирекции "Полиция".

 

(2) При налагане на наказания за нарушения, посочени в чл. 3, в наказателното постановление се отбелязва броят на отнетите контролни точки.

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При отнемане на повече от 2/3 от контролните точки службата за отчет на водачите на моторни превозни средства при областните дирекции "Полиция" изпраща на водача писмено съобщение.

 

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушенията, посочени в чл. 3.

 

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) При навършване на двегодишен стаж водачите автоматично придобиват право на максималния размер от 39 контролни точки. Броят на отнетите към тази дата точки се запазва.

 

 

 

 

Чл. 6. При обжалване на наказателно постановление се възстановяват служебно контролните точки само за отмененото от съда наказание.

 

 

 

         
          Възстановяване на точки
- Всеки водач веднъж годишно има право да възстанови 1/3 от първоначалния брой точки, след като премине допълнително обучение.
- Водачът може да възстанови и максималния размер на точките, ако в продължение на 2 години не е наказван за нарушение, за което да са му отнемани точки.

          Загуба на всички точки
В случай, че водачът е загубил всичките си контролни точки, той губи и правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Ако той не го върне, то ще му бъде иззето принудително.

          Възстановяване на правоспособността
- Водач, на когото са отнети всички контролни точки и вследствие на това е загубил правоспособността си, има право да се яви на изпит за получаване на правоспособност не по-рано от 6 месеца след датата, на която е върнал свидетелството си за управление. Изпитът не може да се проведе без водачът предварително да е се е явил на тест за психологическа годност.

         

 

Начини на плащане на таксите за издаване на СУМПС

 

Плащане по банков път

Сектор „ Пътна полиция‘‘ при ОДМВР Перник Ви уведомява, че е възможно да заплатите наложените глоби по фиш или с наказателно постановление чрез банкови карти и на ПОС терминални устойства на гишетата за обскужване на гражданите и по  банков път.

.

 

Плащане чрез ОББ

Таксата за издаване на свидетелство за управление на МПС и контролен талон към същото може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по сметката на  ОДМВР – Перник /ОББ - клон Перник, BG60 UBBS 8002 3106 0904 01/. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Издаване на свидетелство за управление на МПС след картово разплащане

Издаване на свидетелство за управление на МПС и контролен талон към същото може да бъде платена и чрез картово разплащане и такси по Тарифа № 4 на МВР .

 

Банкова сметка на ОДМВР – Перник: ОББ - клон Перник, BIC код :UBBSBGSF,                           IBAN :BG22 UBBS 8888 3122 9441 01

 

ЕЛЕКТОРННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИПРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ  АДМ. УСЛУГИ НА МВР

ИНТЕРНЕТ АДРЕС:
e-uslugi.mvr.bg

Портала предоставя информация за издаване на СУМПС , издаване удостоверения за нарушения и наказания на водачи на МПС, проверка за задължения - глоби по ЗДвП , наложени с фиш или наказателни постановления


Свидетелство за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.

(2) Когато заявлението за подмяна на свидетелство за управление на МПС е прието в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни.
(3) Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

 

 

 

 14 ноември 2018 | 11:37