МВР

ОД Перник

 

Регистрация и отчет на МПС

28 сеп 2010

 

Дейности, извършвани на пункта за регистрация, намиращ се в гр. Перник, кв. “Васил Левски”

1. Първоначална регистрация на ПС /транзитна и постоянна/, извършва се при:

 • постоянна регистрация – без срок на валидност
  - регистрация на ново ПС;
  - регистрация на ПС, въведено от територията на ЕС или ЕИП;
  - регистрация на ПС, внесено извън територията на ЕС или ЕИП;
 • транзитна регистрация – извършва се за срок от 30 дни;
  - при регистрацията на новозакупено ПС за придвижване от местозакупуването до месторегистрацията;
  - при напускане на страната завинаги, за придвижване от месторегистрацията до страната за която заминава;
  - при придвижване на спрените  от движение до пункта за регистрация;
  - при придвижване на ПС до мястото за отстраняване на повредата (за отстраняване на повреди нямащи пряко отношение към управлението и безопасността на движението);
 • временна регистрация – за срок над три месеца за ПС за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.,за фирми извършващи търговска дейност продажба на ПС за срок от една година /временни номера/.

2. Пререгистрация /промяна в регистрацията на ПС/, извършва се при:
          - промяна в постоянният адрес и имената на собственика;
          - подмяна на основните агрегати /двигател и шаси/ от същата марка и модел;
          - промяна в конструкцията;
          - промяна в цвета;
          - изгубване или кражба на табела с регистрационен номер;
          - промяна на собствеността;

3. Спиране от движение, извършва се при:
         - при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДП;
         - по искане на собственика;

4. Пускане в движение:
        - по желание на собственика;
        - след отстраняване на причините поради които ПС е било спряно;

5. Прекратяване на регистрацията на ПС, извършва се при :
        - бракуване /с писмено заявление, подадено от собственика/;
        - унищожаване в резултат на ПТП или природно бедствие;
        - напускане на страната завинаги;
        - разкомплектоване;
        - при кражба на ПС.
        - по желание на собственика


6. Възстановяване на прекратена регистрация:
        - по желание на собственика.

7. Издаване на удостоверителни документи с данни за превозно средство и собственика.

8. Възстановяване на идентификационен номер на ПС:
- по реда на Наредба 8121з -1/2018 г.

Изискуеми документи по съответните дейности:

 • за първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:
  1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  2. За МПС от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г., Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, Директива 2007/46/ЕО - ОВ, L 263/09.10.2007 г.);
  3. За МПС от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г. и Директива 2002/24/ЕО);
  4. За МПС от категория Т - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г. и Директива 2003/37/ЕО);
  5. Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
  6. Документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за код БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЕИК);
  7. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);
  8. Митнически документ за оформен внос, когато превозното средство е внесено извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);
  9. Табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
  10. Изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
          - За първоначална регистрация на нови превозни средства от категории M, N и О, произвеждани в ЕО малка серия или национална малка серия, или ПС от тези категории, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, се представя съответно ЕО или национален сертификат за съответствие с одобрен тип или за съответствие с временен сертификат за одобряване на тип ПС съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Наредба № 60 от 2009 г. и чл. 20, 22 и 23 от Директива 2007/46/ЕО).
         - Сертификатът за съответствие се издава или се придружава от легализиран превод на български език.
         - Представените табели по  т. 9 се изземват и унищожават.
         - Копия от представените документи по т. 5 и 8 и оригиналните документи по т. 2, 3 или 4 се прилагат към заявлението за регистрация.
         - За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено съгласно Наредба № 60 от 2009 г.
         - Дубликат на ЕО сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя при спазване на изискванията на чл. 46, ал. 1 на Наредба № 60 от 2009 г. Думата "дубликат" трябва да се вижда ясно на лицевата страна на дубликата.


 • за първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС или на ЕИП, собственикът представя:
  1. превозното средство за идентификация;
  2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС или ЕИП;
  4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС или на ЕИП;
  5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
  6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
  7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
  8. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
  9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
  10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
           - В случаите, когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по т. 3, това обстоятелство се удостоверява с официален документ от компетентните структурни звена в държавата членка и оригинален документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.
           - В случаите, когато заявителят не представи документ по т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.
           - Представените табели по  т. 9 се изземват и унищожават.
           - Копия от представените документи по т. 5, свидетелството за регистрация по т. 3 и декларацията по т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

 • За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС или ЕИП собственикът представя:
  1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;
  2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  3. за МПС от категории М1, L и Т - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на ЕИП;
  4. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви и правила на ИКЕ - ООН;
  5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
  6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);
  7. чуждестранните регистрационни документи;
  8. митнически документ за оформен внос;
  9.документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
  10.документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
  11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
  12. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
  -  Когато не може да се представи доказателство по  т. 3 или 4, се представя удостоверение за индивидуално одобряване.
  -  Представените табели по т. 11 се изземват и унищожават.
  - Копия от представените документи по т. 5 и 8, документите по т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

 • за транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:
  1. писмено заявление за транзитна регистрация;
  2. документ за собственост и произход на превозното средство;
  3. документ за самоличност;
  4. карта с идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно документ с ЕИК - за стопански субекти;
  5. застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.
  - За транзитна регистрация по т. 2 на ал. 1от Наредба 8121 з-1/2018 г. се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.
  - След изтичане срока на транзитната регистрация по искане на собственика може да бъдат издадени нови транзитни табели .
  - При транзитна регистрация се издава Разрешение за временно движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.

 • На лица - търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок до една година. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.
  - За получаване на временни табели с регистрационен номер лицата подават заявление (приложение № 7) и необходимите документи до отдел "Пътна полиция" при  ГД "ОП" чрез структурните звена на "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на МВР в страната.

 • При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:
  1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  2. документи за самоличност на собствениците;
  3.документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
  4. свидетелството за регистрация;
  5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);
  6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
  7. при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");
  8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и посочените в разрешението документи;
  9. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

 • За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:
  1. писмено заявление;
  2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
  3. част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
  4. документ за самоличност.

 • За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:
  1. писмено заявление;
  2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;
  3. документ за самоличност;
  4.застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
  5. квитанция за платена такса за превозното средство;
  6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

 • За прекратяване на регистрацията собственикът на ПС представя :
  1. с писмено заявление, подадено от собственика;
  - При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1 от Наредба І-45/2000 г. собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.
  - При прекратяване на регистрацията се представят регистрационните табели на ПС и свидетелството за регистрация. Ако рег. табели липсват и са по действащият в момента БДС /откраднати или загубени/ прекратяването става след обявяването им за издирване от съответното структурно звено на МВР.

 • За възстановяване на прекратена регистрация собственикът представя :
  - заявление по образец
  - протокол за индивидуално одобрение от акредитирана лаборатория
  - ПС за идентификация
  Използването на рама и двигател от превозни средства с изплатена тотална щета се допуска след писмено съгласие на застрахователя.
  Възстановяване на прекратена по чл. 20 регистрация на превозно средство се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.
  Използването на рама или двигател от регистрирано превозно средство се допуска след прекратяване на регистрацията му или след регистриране смяна на рамата (двигателя) с друга.

 • За  издаване на удостоверителни документи :
  - собственикът подава заявление

 • За възстановяване на ИН :
  - по реда на Наредба  8121 з-1/2018 г. /проверка на автомобила от комисия назначена със заповед от директора на ОД МВР Перник

 

 

 

 

 

 

 15 ноември 2018 | 09:41