МВР

ОД Перник

 

Публична покана

31 окт 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Областна дирекция на МВР Перник, гр. Перник, ул. "Самоков" №1, За: Юри Романов, България 2300, Перник, Тел.: 076 676676, E-mail: [email protected], Факс: 076 676210
Място/места за контакт: гр. Перник, ул. "Самоков" №1
Интернет адрес/и:
Адрес на профила на купувача: www.pernik.mvr.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на обществената поръча е извършване на паспортизация на пет ведомствени сгпади на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ, заснемане и изготвяне на екзекутивна документация на строежите без налични строителни книжа, както и обследване и сертифициране за енергийна ефективност съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност. Обществената поръчка има следните обособени позиции: 1. Технически паспорти обследване за енергийна ефективност на административна сграда /ОДМВР/, находяща се в гр. Перник, ул. "Самоков" №1, построена през 1951г., със застроена площ 784 кв. м. и РЗП 3384 кв. м., на 4 и 5 етажа, масивна монолитна конструкция. 2.Технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административна сграда /АРР, УССД, ФО/, находяща се в гр. Перник, ул. "Самоков" №1, построена през 1974- 1984г., със застроена площ 485 кв. м. и РЗП 997 кв. м., на 2 етажа, масивна конструкция. 3. Технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административна сграда /АИС/, находяща се в гр. Перник, ул. "Самоков" №1, построена през 1982г., със застроена площ 202 кв. м. и РЗП 606 кв. м., на 3 етажа, масивна конструкция. 4. Технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административна сграда /РУП Радомир/, находяща се в гр. Радомир, ул. "Люлякова" №3, построена през 1983г., със застроена площ 688 кв. м. и РЗП 2226 кв. м., на 2 и 3 етажа, конструкция- ППП. 5. Технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на административна сграда /РУП Брезник/, находяща се в гр. Брезник, ул. "А. Михайлов" №80, построена през 1941- 1978г., със застроена площ 387 кв. м. и РЗП 1528 кв. м., на 3 етажа, конструкция- масивна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
70000000, 71000000, 71600000, 71630000, 71631000
Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол
Услуги по технически контрол и проверка
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Пет броя обекти по всички обособени позиции с обща РЗП 8741 кв. м.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
30000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Област перник
NUTS:
BG414
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Участниците трябва да притежават: 1. Валидно/и удостоверение/я на участника, удостоверяващ правото му да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал. 1-3 от ЗУТ/ 2003г., както и удостоверение/я за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно наредба РД-16-348 от 02.04.2009г. по всички обособени позиции /заверено копие с мокър печат на участника с подпис и надпис "Вярно с оригинала"/ или валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност на лицата, които отговарят за извършване на екзекутивното заснемане по части "Архитектурна", "Конструктивна", "електро", "ОВКИ" и "ВИК".
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Обща цена за съставяне на технически паспорти /с екзекутивно заснемане, обследване и сертифициране за енергийна ефективност по всички обособени позиции/.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
09/11/2012 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
09/11/2012

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                                                                 
                                                                                             ДО
                                                                                             ДИРЕКТОРА
                                                                                             НА ОДМВР - ПЕРНИК
                                                                                             ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

                                           

З А Я В Л Е Н И Е  З А  У Ч А С Т И Е

         Настоящата оферта е подадена от :.............................................................................................
със седалище и адрес на управление : ................................................................................................
с ЕИК .................................................................. 
представлявано от .................................................................................................................................
Телефон , факс , електронен адрес : ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

        На основание публична покана №...........................2012 год. на ОДМВР-Перник за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП заявявам , че желая да участвам в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с обект
          “Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,
при условията , обявени в документацията за участие в интернет страницата на Възложителя.

1. Заявявам, че се считам обвързан .......................календарни дни от датата на отваряне                                                                          
                                                                            (не по- малко от 30 к.дни)
на офертите с условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и  приложенията към нея, представляващи нейно съдържание.
2. Заявявам, че приемам всички условия и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, включително и проекта на договор, която ще изпълня за ..........календарни дена.                                                                                              
3. Офертата ми за участие в процедурата съдържа следните документи:
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
- ...................................................................................................................
(описват се всички документи съдържащи се в офертата , съгласно изискването по образеца на оферта от документацията за участие)
.......................2012 год.                                          Подпис и печат:
                                                                                                     /име , фамилия , длъжност/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с обект:
“Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” 1, административна сграда /АИС/,
               с възложител ОД МВР- Перник

1. Фирма /наименование/ на участника или име, презиме, фамилия, ЕГН на физическото лице:
........................................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление или постоянен адрес: .............................................................
.......................................................................................................................................................................

3. Валидно/и удостоверение/я на участника, удостоверяващ правото му да съставя технически паспорти, съгласно чл. 176в, ал. 1-3 от ЗУТ/ 2003г., както и удостоверение/я за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно наредба РД-16-348 от 02.04.2009г. по всички обособени позиции /заверено копие с мокър печат на участника с подпис и надпис "Вярно с оригинала"/ или валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност на лицата, които отговарят за извършване на екзекутивното заснемане по части "Архитектурна", "Конструктивна", "електро", "ОВКИ" и "ВИК":.............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      ЕИК: ...................................................................................
      ИН по ЗДДС: .....................................................................
      Телефон: ............................................................................
      Факс: ..................................................................................
      Електронен адрес: ............................................................
      Web Адрес: ........................................................................

4. Лица представляващи участника, длъжност : ..............................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5. Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................

6. Лице за контакти: ............................................................................................................................
      Длъжност: ........................................................................................................................................
      Телефон: ............................................................................
      Факс: ..................................................................................

7. Обслужваща банка: .........................................................................................................................
      IBAN: .................................................................................
      BIC: ....................................................................................

Дата: .........................                                                                Подпис и печат: .................................
 


        ПРИЛОЖЕНИЕ №  3


Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


От  ............................................................................................................................................................   
               (наименование на участника)
със седалище и адрес на управление : ................................................................................................... с ЕИК ....................................................................
представлявано от ...................................................................................................................................
Телефон , факс , електронен адрес : ......................................................................................................
....................................................................................................................................................................

             Във  връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с обект:      
“Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,

             Ви представяме нашето ценово предложение:

           За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура , общата цена на нашето предложение възлиза на :

..................................................................................................лева  без ДДС
Словом:......................................................................................................................................................
                   (посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

или  ........................................................................................лева с ДДС
Словом: .....................................................................................................................................................
                 (посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

Банковата сметка, по която ще става разплащането за извършената услуга е :
IBAN…………………………………………………..
BIC code……………………………………………….
Банка..............................................................................,  гр...............................


дата:........................                                                      ПОДПИС: .........................................
                                                                                      (име , фамилия , длъжност, печат)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.5 от ЗОП
(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)

 

Долуподписаният/та: …………........................................................................, ЕГН ..........................
                                                                / собствено, бащино, фамилно име /
притежаващ/а лична карта №……........................., издадена  на…………............................
                                                                                                                                                /дата на издаване/
от МВР - гр.…………….. с адрес: .......................................................................................................
                    /място на издаване/                                /постоянен адрес/
в качеството си на.................................................................................................................................
                                                          /длъжност/собственик/управител/представляващ/
на…………….........................................................................................................................................
                                          /наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

със седалище и адрес на управление:..................................................................................................
.............................................................................................., тел./факс.................................................,
ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър................................................................,
 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с обект:
“Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,

с възложител ОДМВР-Перник.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
             (В случай на реабилитация се посочва изрично)

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

 

гр .: .…………….                                               ДЕКЛАРАТОР: .......................................................
дата:…………….

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
по чл. 47, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП
(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)

 

Долуподписаният/та: …………........................................................................, ЕГН ..........................
                                                                / собствено, бащино, фамилно име /
притежаващ/а лична карта №……........................., издадена  на…………............................
                                                                                                                                                /дата на издаване/
от МВР - гр.…………….. с адрес: .......................................................................................................
                    /място на издаване/                                /постоянен адрес/
в качеството си на.................................................................................................................................
                                                          /длъжност/собственик/управител/представляващ/
на…………….........................................................................................................................................
                                          /наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

със седалище и адрес на управление:..................................................................................................
.............................................................................................., тел./факс.................................................,
ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър................................................................,
 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с обект:
“Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Като лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Не е сключван договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

 

гр .: .…………….                                               ДЕКЛАРАТОР: ..............................................
дата:…………….

 

 


                              

                          

 

                            УТОЧНЕНИЯ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.5 ОТ ЗОП

Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в т.ч. и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.

“Свързани лица” съгласно § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително
2.  както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел “А”.


Чл.21 и чл.22 от ЗПУКИ гласят:
Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.
(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.
(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

                                                                                                                                             ПРОЕКТ

 


                                                                                                                                             ПРОЕКТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я
по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал.2, т.1 от ЗОП
(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)


Долуподписаният/та: …………........................................................................, ЕГН ..........................
                                                                / собствено, бащино, фамилно име /
притежаващ/а лична карта №……........................., издадена  на…………............................
                                                                                                                                                /дата на издаване/
от МВР - гр.…………….. с адрес: .......................................................................................................
                    /място на издаване/                                /постоянен адрес/
в качеството си на.................................................................................................................................
                                                          /длъжност/собственик/управител/представляващ/
на…………….........................................................................................................................................
                                          /наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/

със седалище и адрес на управление:..................................................................................................
.............................................................................................., тел./факс.................................................,
ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър................................................................,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с обект:         
   “Извършване на паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,
     
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност или ликвидация, както и не е в  производство по несъстоятелност или производство по ликвидация.

2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не сме сключвали споразумение с кредиторите по смисъла на чл.740 от Търговския закон или националните закони и подзаконови актове на съответната държава, както и че дейността ни не е под разпореждане на съда и не сме преустановил дейността си.
 
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.


гр .: .…………….                                               ДЕКЛАРАТОР: ..............................................
дата:…………….

  Д  О  Г  О  В  О  Р  


               Днес ......................2012 г. в гр. Перник, между ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  МВР-Перник, ул.”Самоков”, № 1, представлявана от директора  и Валентин Христов Димитров и Илияна Василева Боянова - гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и ........................................................................................................................., представлявано от ............................................................................................................................., наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

            I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

           Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши  “ паспортизация на пет ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник”,  с място на извършване както следва:
1. гр.Радомир, ул. “Люлякова” № 3, сграда на РУП Радомир ,
2. гр. Брезник, ул. “А. Михайлов №80, сграда на РУП Брезник,
3. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, сграда на ОДМВР – Перник,
4. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АРР, УССД, ФО/,
5. гр. Перник, ул. “Самоков” №1, административна сграда /АИС/,
всичките с обща РЗП 8741 кв.м., в съответствие с разпоредбите на Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти и строежите издадена от МРРБ, заснемане и изготвяне на екзекутивна документация на строежите без налични строителни книжа, както и обследване за енергийна ефективност, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност.
 
  Чл.2. Стойността на договора съгласно офертата възлиза на   лв. ................. без ДДС, а с ДДС ....................... лв. крайна цена.
  Чл.3. (1).Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранцията за изпълнение в размер на 3 (три) процента от стойността на поръчката – ........................лв.
    (2) Възстановяването на гаранцията за изпълнение  се извършва в 30-дневен срок след точното изпълнение на договора и подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до неговото решаване чрез споразумение или влязло в сила съдебно решение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
  Чл.4. Плащане по договора се извършва след изготвяне на техническите паспорти и завършване на обследването за енергийна ефективност на обектите в срок от 10 работни дни от издаване  на фактурата от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписването й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
  Чл.5. Качеството на извършените работи подлежи на контрол от страна на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 
 II. СРОК НА ДОГОВОРА
   Чл.6. Срокът за изпълнение на  паспортизацията на петте ведомствени сгради на МВР на територията на област Перник: гр. Радомир, гр. Брезник и гр. Перник, предмет на договора е  30 календарни дни от влизане в сила на договора.
  


           IІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

          А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
      7.1.Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите, предмет на договора.
      7.2.Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще извършват периодичния контрол.
4.       7.3.Да участва със свой представител при предаване/ приемане на изготвените технически паспорти.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:
               9.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта,
               9.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строително-монтажните работи.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
               10.1.Да представи преди подписване на договора документ за внесена, съгласно  настоящия договор гаранция за изпълнение на договора, в размер 3 (три) процента от стойността на поръчката – по оферта. Гаранцията може да бъде банкова, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, внесена по банков път по сметка   Областна дирекция на МВР- гр. Перник:
- ТБ ОББ  клон Перник
- Б. Сметка : BG60 UBBS 8002 3106 0904 01
- Б. Код : UBBS BGSF

10.2. Да изготви техническите паспорти на петте сгради, изрично упоменати в чл.1 от настоящия договор  в договорения срок, като организира и координира цялостния процес  в съответствие с:
• Офертата по публичната покана;
• Действащата нормативна уредба в Република България;
• Условията и изискванията на конкурсните документи;

      10.3. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за извършване на контрол по изпълнението на работите на обектите.
      10.4.Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
      10.5. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи: техническите паспорти и обследване за енергийна ефективност на обектите, посочени в чл.1.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗГОТВЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ
Чл.11. Изготвените документи се приемат с  Протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
    
         V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
2. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

           VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.13. В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 12 т.1 , страните не си дължат неустойки и обезщетения за вреди.
Чл.14. (1) При прекратяване на договора по реда на чл. 12 т.2, от същия  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1,0% на ден, от стойността на договорените, но неизпълнени дейности. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа гаранцията за изпълнение на договора.
  (2) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен неустойката дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и връщане на платения аванс, пропорционално на неизпълнената част,  законната лихва върху сумата, причинени щети и пропуснати ползи.
Чл.15. Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.16. В случай на неспазване на срока за изпълнение на договора без основателни причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 3%  за всеки просрочен ден.
            
VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17.  Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му.
Чл.18.  (1) Изменения по този договор могат да се правят писмено по взаимно съгласие на страните единствено при условията посочени в чл. 43, ал.2 т.1, букви “а”, “б” и “в” и ал. 4 от ЗОП.
  Чл.19. Възникналите спорове по изпълнението на договора се уреждат с взаимни преговори. При непостигане на съгласие споровете се решават от съответния съд в Р.България.
  Чл.20. Настоящият договор се състави в 2 еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

От страна на Възложителя                                                От страна на Изпълнителя

ДИРЕКТОР
ОДМВР- ПЕРНИК:……………                                                 УПРАВИТЕЛ:……………
                         /В. Димитров/                                                      /..................................../
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:……….
ОДМВР-ПЕРНИК:……………                                                
                              /И. Василева/

 23 май 2017 | 16:49