МВР

ОД Перник

 

На основание Заповед № Із-2255/2012 г. на министъра на вътрешните работи във вр. с чл.16, ал.2, вр. чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13, ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС,ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

09 ное 2012

За отдаване под наем на части от недвижим имот публична държавна собственост на МВР, при следните условия:


1.Описание на имота – помещение от 15.5 кв.м. на приземен етаж в северозападната част на корпус за товарни коли от едноетажна сграда, находяща се в гр. Перник, кв.”Калкас” в “Пункт за регистрация на ППС- КАТ- Перник” към сектор “Пътна полиция” при ОДМВР- Перник, с предназначение – Банков офис.
2.Вид на търга – с тайно наддаване.
3.Първоначална месечна наемна цена – 233.00 лв. /двеста тридесет и три  лева/ без ДДС.
4.Срок за отдаване под наем на обекта – 10 / десет / години, считано от датата на подписване на договора за наем.
5.Дата, място и час на провеждане на търга – 14.12.2012 г. от 10.00 ч. в салона на сградата на ОД на МВР, гр.Перник, ул.“Самоков” № 1.
6.Размер на депозит за участие в търга – 100 лв. /сто лева/, преведени по сметката на ОДМВР- Перник IBAN: BG22 UBBS 8002 3300 1284 30 c BIC код UBBS BGSF при “ТБ ОББ  клон Перник .
7.Цена на тръжната документация – 40 лв. /четиридесет лева/ с вкл.ДДС, преведени по сметката на ОДМВР- Перник IBAN: BG60 UBBS 8002 3106 0904 01 c BIC код UBBS BGSF при “ТБ ОББ  клон Перник, или внесени в брой в касата на ОД МВР - гр.Перник, ул.”Самоков” № 1.
8.Срок и място за получаване на документацията за участие в търга – в деловодството на ОД на МВР, гр.Перник, ул.”Самоков” № 1, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в срок до 10.12.2012 г. всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.30 ч. до 17.30 ч.
9.Условия за оглед на обекта – на закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта с консултант, с еднодневна предварителна заявка на тел. 076/676 638 г-жа Снежана Димитрова.
10.Специални изисквания към участниците:
10.1.Помещението да се използва само за банков офис, като следва да се приведе в съответствие със законовите изисквания за този вид дейност от лицензирана банкова институция.
11.Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в срок до 17.00 ч. на 13.12.2012 г. в деловодството на ОД на МВР, гр. Перник, ул.”Самоков” № 1.

 23 май 2017 | 16:49