МВР

ОД Перник

 

Ред за възстановяване на надвзети суми при заплащане на наказателни постановления и електронни фишове

04 мар 2013

Образци на искания и реда за подаване на необходимите документи са указани в настоящия материал. Самите искания може да получите в сектор ''Пътна полиция'' при ОДМВР Перник, както и в прикачения по - долу файл.

 


I. Исканията до Главна дирекция “Национална полиция” – МВР се изпращат в случаите, когато плащанията са извършени по сметки:
А. BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП;
Б. BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш, в т. ч. и електронни фишове, издадени до 21. 07. 2011 г. включително.
В. BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за НП и фиш), закрита, считано от 01. 01. 2011 г.
Адрес за кореспонденция: 1715, гр. София, бул. „Ал. Малинов” №1.

Писмените исканията по образец до директора на ГДНП – МВР се подават в съответната структура на МВР по постоянен  адрес с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четлива и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането задължително следва да се приложат:
1. Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи. Копията на документите следва да бъдат заверени от финансовата институция, която ги е издала.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
3. Заверен екземпляр / копие от НП / електронен фиш, отменени със съдебен акт.
4. Заверена от СДВР/ ОД на МВР разпечатка от ТАИС-АНД, личния картон на водача, АИС „Управление на фишове и плащания по тях”.

Описания по-горе ред касае следните случаи на внесени суми за извършени нарушения на ЗДвП:
А. Възстановяване на надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение независимо по коя от сметките – на НАП или на ГДНП.
Б. Възстановяване на внесени два пъти суми, едната от които по сметка на НАП със съответния код за вид плащане, а другата – по сметка на ГДНП за НП или фиш.
В. Възстановяване на двойно внесени суми по сметките на НАП със съответния код за вид плащане.
Г. Възстановяване на двойно внесени суми по сметките на ГДНП за НП или фиш.
Д. Възстановяване на внесени по сметките на НАП или ГДНП суми на основание отменени със съдебно решение наложени глоби.

 

II. Исканията до Специализирана административна дирекция “Планиране и управление на бюджета” – МВР се изпращат в случаите, когато плащанията са извършени по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фонд за безопасност на движението, открита, считано от 22. 07. 2011 г.
Адрес за кореспонденция: 1000, гр. София, ул. „Ген. Йосиф Гурко” №32.

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП по сметка на „Фонд за безопасност на движението, за плащане на глоби по електронни фишове, съставени след 22.07.2011г. следва да подадат писмени искания по образец до директора на САДПУБ – МВР в съответната структура на МВР по постоянен  адрес с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четлива и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането задължително следва да се приложат:
1.Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи. Копията на документите следва да бъдат заверени от финансовата институция, която ги е издала.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
3. Заверен екземпляр / копие от електронен фиш, издаден след 22.07.2011г., отменен със съдебен акт.
4. Заверена от СДВР/ ОД на МВР разпечатка от АИС „Управление на фишове и плащания по тях”.

 

Прикачени документи Образец - искания   (doc - 41,00KB) - 12 юни 2017 14:40

 23 май 2017 | 16:49