МВР

ОД Перник

 

Образец на заявление

11 юни 2013

                                                                                                ДО

                                                                                                ДИРЕКТОРА НА ОДМВР

                                                                                                ПЕРНИК

 

                                                ЗАЯВЛЕНИЕ

                           ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

От............................................................................................................................................................,

гр./с…………………………………………, ул. ………………………………………………...

№……………,бл. ………, вх. ……… , ет. ……… , ап. ………тел. номер: …………………...,

e-mail:……………………………………………………

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ДИРЕКТОР,

 

На основание разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация моля да ми бъде

предоставена наличната информация относно:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Предпочитам да получа исканата информация в следната форма:

преглед на информацията - оригинал или копие;

устна справка;

копия на хартиен носител;

копия на технически носител:……………………………………………………………………

 

 

Дата:…………..                                                                                  Подпис: ……………………...

Град:……………………..

 

 

Прикачени документи Образец на заявление   (doc - 31,00KB) - 12 юни 2017 14:40

 23 май 2017 | 16:49