МВР

ОД Плевен

 

Примерно заявление за достъп до информация

10 май 2013

                                                                До

                                                                                          ОД на МВР - Плевен

улица "Сан Стефано" №3,

Плевен 5800

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

от /трите имена или наименование на юридическото лице, от чието име подавате заявлението/

.........................................................................................................................

/адрес:улица и номер, град/ ..............................................................................

/ако желаете, можете да посочите телефонен номер или електронен адрес за връзка/ .............................................................................................................

 

Уважаеми господин директор,

 

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена информация относно ...........................................................................................................

/или/

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъдат предоставени следните документи:

1. .............................................

2. .............................................

3. ..............................................

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

- преглед на информацията - оригинал или копие;

- устна справка;

- копия на хартиен носител;

- копия на технически носител.

 

 

Дата: ...............................................                                     С уважение: .....................

 

 

 23 май 2017 | 16:56