МВР

ОД Плевен

 

ЗАПОВЕД

15 мар 2013

Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ Із-771
21.03.2011 г.

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО:   Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация
На основание чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи и в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

                                          ЗАПОВЯДВАМ:
     1. Утвърждавам “Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация”.
     2. “Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация” представляват неразделна част от настоящата заповед.
3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Веселин Вучков.

Копие на заповедта да се изпрати на ръководителите на всички структури на МВР и заместник-министъра на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, за сведение и изпълнение.


       МИНИСТЪР:    /п/
       ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

 23 май 2017 | 16:56