МВР

ОД Плевен

 

Провеждане на тест на 1 октомври 2020 година от 11:00 часа със сиренна система изградената в град Плевен

24 сеп 2020


В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61 от 02.08.2019 г., на 1 октомври 2020 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградената в гр.Плевен. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата.

 24 септември 2020 | 10:51