МВР

ОД Плевен

 

Областна дирекция на МВР – Плевен изпълнява проект „Покажи себе си, захвърли маската, освободи се от страха” - Ограничаване на опасността от трафик на деца в Плевен

10 дек 2008

Изготвеният проект  - работна карта за решаване на конкретен проблем на сигурността и обществения ред е одобрен на вътрешен конкурс в МВР

1. Описание на проблема
Феноменът трафик на хора привлече общественото внимание още през втората половина на 90-те години на 20-ти век. След приемането на страната ни в Европейския съюз, съобщенията от чужбина за проституиращи и трафикирани българки, съпроводени от гласовете на неправителствени организации, изваждат в светлината на публичния интерес едно явление, което все още не е намерило  напълно своя адекватен отговор и противодействие на всички институции в България.
Българските младежи знаят малко за доброволната и насилствена проституция, за вътрешния и външен трафик, за трафика с различни цели – сексуална експлоатация, просия, джебчийство или друг вид нелегален труд. 

2. Действия, които са предприети за решаване на проблема до момента: Областна дирекция на МВР - Плевен работи по споразумение, подписано през 2002 година със Сдружение „Център „Отворена врата” в Плевен. Установеното партньорство е по проекти за деца в риск, защита на жертвите от трафик на хора и прилагането на закона за защита срещу домашното насилие.
Инспекторите от детските педагогически стаи при 11-те РПУ в региона посещават децата в училищна среда по програма на МВР и организират информационни кампании и консултиране по проблемите на сексуалното насилие и престъпност. Периодично се осъществяват превантивни мероприятия и с момичетата от  Възпитателно училище – интернат в село Подем.
При реализирането на модела „Полицията в близост до обществото” в местните договори за обществен ред и сигурност на общините в област Плевен се работи в изпълнение на мероприятия по работни карти „Набелязване на мерки за защита на жертвите на домашно насилие и противодействие на трафика на хора” и „Изготвяне на програми за помощ на родителите по защита на децата от детската агресивност и престъпност”.
3. Наличие на програми и проекти за превенция на проблема и възможност за прилагането им: През 2008 година ОД на МВР – Плевен партнира на неправителствени институции по проекти: „Гражданско участие за решаването на проблемите на деца в риск, чрез въвеждане на практиката „Световно кафене”; „Пилотен модел за създаване на национална мрежа за предотвратяване на насилието над деца и семейства в риск”; продължава работата на инспекторите от детските педагогически стаи в училищна среда.

ПАРТНЬОРИ
1. Регионален инспекторат на образованието – Плевен
2. Математическа гимназия „Гео Милев”
2. Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Плевен.
3. Отдел закрила на детето – Дирекция ”Социално подпомагане” - Плевен
4. Медии
5. Членовете на клуб „Интеракт Клуб Ротари Плевен Центрум” – Младежка организация
6. Неправителствени организации, работещи по проблема.

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
ЦЕЛ:
Ограничаване на причините и условията на трафик на хора и сексуално насилие.
Повишаване на информираността на младите хора за проблемите на трафика на хора.
Запознаване със законите в страната – Закон за борба с трафика на хора, Закон за защита срещу домашното насилие.
Насърчаване на гражданската активност на младежите.
Изграждане на взаимно доверие между полицейските служители и младежката група, участник в проекта за сътрудничество в името на обществения и личен интерес.
Изработване на модели за поведение за ефективно справяне в рискови и конфликтни ситуации.

1. Вариант за решения на проблема
Вариант Организиране на семинарно занятие и мотивационно обучение.
20 младежи от младежката организация - „Интеракт Клуб Ротари Плевен Центрум” в град Плевен ще бъдат обучени по проблемите на трафика.  Опитът ще бъде пренесен в две плевенски училища – Езикова гимназия и Математическа гимназия в Плевен в класовете от 8-ми до 12–ти.   Педагогическите съветници на двете училища активно ще съдействат за реализацията на проекта. Ще бъдат привлечени и ученическите парламенти. Разяснителна работа сред младежите по законодателството на Р България – Закон за борба с трафика на хора. Планираните дейности са основани на разбирането за трафика като нарушение на човешките права и правата на детето, като проблем за предпазване на младите хора от най-лошите форми на детски труд, като криминален проблем е като средство за маргинализация на големи социални групи поради бедност.


Вариант 2: Посещение в Кризисен център – Плевен – неправителствена организация.

Предимства: Представяне на екип от специалисти – социални работници и психолози. Ще бъдат представени видеоматериали. Ще се покажат белезите на трафика, рисковете и начините за реагиране. Постигане на по-голяма прозрачност в полицейската работа и запознаване с партньорството между различните организации в борбата с противодействието с трафика. Посещение на Кризисния център за подслона за настаняване на жертвите от трафик на хора, сексуално и домашно насилие.

Вариант 3: Създаване на интернет-страница за противодействие на трафика на деца
Предимства: Ученици от Математическа гимназия  „Гео Милев” в Плевен ще подготвят и поддържат интернет-страница.
Дейността по проекта по този начин ще достигне до по-голяма аудитория.


 
Kритерии за самооценка:
 •        Брой участници и институции, включени  инициативите на проекта.
•        Обществен интерес към инициативите на проекта.
 •        Повишена гражданска инициатива и готовност за лична ангажираност на деца и възрастни към проблемите на реда и сигурността.
 •        Повишена обществена подкрепа и доверие към полицията.
 •        Уважение към закона и готовност за отстояване на права и интереси по законов път.
 •        Разширена професионална компетентност и увереност на полицейските служители при работа с деца

 23 май 2017 | 16:56