МВР

ОД Плевен

 

Аварийно-спасителна дейност

06 дек 2007

• определяне на способите, начините и средствата за извършване на дейността;
• незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия, аварии и катастрофи;
• ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
• спасяване на хора, имущество и материални ценности;
• оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
• организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения.

 23 май 2017 | 16:56