МВР

ОД Плевен

 

Държавен противопожарен контрол

06 дек 2007

 

В Наредбата за Държавен противопожарен контрол се определят изискванията за пожарна безопасност на обектите в експлоатация и при извършване на монтажни, ремонтни и други видове дейности в тях.
Държавният противопожарен контрол включва:
• контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации;
• контрол върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на изделия, машини и съоръжения във връзка с пожарната им безопасност;
• участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
• издаване на сертификати и извършване на сертификационни проверки за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
• съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация;
При упражняване на държавен противопожарен контрол органите на НСПБЗН-МВР:
• извършват проверки и контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти в населени места;
• извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на обитателите им при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд;
• издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
• прилагат мерки за административна принуда при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
• сигнализират държавни органи, организации, юридически лица и граждани при нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност;
• при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;
• изискват от държавни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност; информацията, станала им известна, се пази в тайна;
• изискват документи за правоспособност за упражняване на пожаро- и взривоопасни професии и дейности;
• издават разрешения на търговци, извършващи пожаро- и взривоопасна дейност;
• дават становища за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност;
• издават сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
• дават становища за разрешаване ползването на строежи при условията на чл. 177 от Закона за устройство на територията;
• извършват контрол на влаганите в обектите материали и инсталации за съответствието им с изискванията за пожарна безопасност;
• издават документи за пожарната безопасност на обекти, строежи, инсталации, съоръжения и други по искане на физически или юридически лица, когато това е предвидено в нормативен акт.
Органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” не осъществяват държавен противопожарен контрол в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната и на транспортните средства, с изключение на земеделската техника и подвижния железопътен състав.

 23 май 2017 | 16:56