МВР

ОД Плевен

 

Пожарогасителна дейност

06 дек 2007

Пожарогасителната дейност включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. разработване на планове за ликвидиране на пожари;
3. незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
4. анализ и оценка на обстановката;
5. ограничаване и ликвидиране на последствията от пожари.

При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници органите за пожарна безопасност и защита на населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение в района, където се извършват пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийно-възстановителни работи до пристигането на съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации.

За осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи, химическа, биологическа и радиационна защита и поддържане на постоянна оперативна готовност органите по пожарна безопасност и защита на населението в ОУПБЗН:
1. работят на непрекъснат сменен режим;
2. поддържат екипи за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
3. поддържат спасителни екипи за провеждане на дейности за защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи;
4. поддържат в готовност наличната техника и специализираното оборудване;
5. осъществяват взаимодействие с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
6. разработват планове за пожарогасене и за действие при бедствия и извънредни ситуации;
7. следят оперативната обстановка на обектите;
8. извършват и други дейности, възложени им с нормативен акт.

 23 май 2017 | 16:56