МВР

ОД Плевен

 

Превантивна дейност и превантивен контрол

06 дек 2007

 

Превантивната дейност обхваща:
 - информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
-  подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия;
- участие в разработването и приемането на насоки за обучението за защита при бедствия. (крайна стратегическа цел - формиране на базови знания и изграждане култура на поведение за защита при бедствия чрез използване на образованието и обучението).

 

Превантивен контрол
При осъществяването на превантивен контрол органите на ГДПБЗН:
1. извършват проверки за спазване на изискванията за защита при бедствия;
2. извършват проверки за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени планове и участват в държавни приемателни комисии и експертни съвети по устройство на територията;
3. извършват проверки по изготвяне и съгласуване на аварийни планове;
4. дават задължителни предписания;
5. прилагат мерки за административна принуда при установяване нарушения на изискванията за защита при бедствия;
6. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата на населението от бедствия;
7. извършват проверки на колективни средства за защита за спазване на изискванията за правилната им експлоатация;
8. извършват контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия в други случаи, предвидени със закон.

 23 май 2017 | 16:56