МВР

Пресцентър

 

04 април 2020

МВР има задължението да гарантира сигурността на личните данни в декларациите на гражданите за преминаване през КПП

Заповед на министъра на вътрешните работи регламентира организацията за ежедневното събиране, транспортиране, подреждане, съхраняване и достъп до декларациите

В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-143 от 20 март 2020 г., съгласно която органите на МВР организират контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-изходните пътища на областните центрове и извършват проверка на целта на пътуването на гражданите (т.2), при преминаването през КПП гражданите предоставят на компетентните органи декларация, която доказва целта на пътуването и съдържа лични данни.

На 25 март 2020 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува на своята електронна страница официално становище за прилаганата от МВР мярка за контрол, като необходима и пропорционална с оглед гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на престъпления.

МВР има задължението да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки.

Независимо, че по закон всички органи на МВР имат право да обработват лични данни, достъпът до декларациите е ограничен до определен кръг лица, при спазване на принципа необходимост да знае и конфиденциалност.

Личните данни, съдържащи се в декларациите, са пропорционални на целта, за която се обработват.

Като проверяват целта на пътуването на гражданите, същевременно органите на МВР имат задачата за извършване на насрещни проверки във връзка с информацията, предоставена от регионалните здравни инспекции (РЗИ), т.е. обработването на личните данни от страна на органите на МВР е в рамките на законово установените им правомощия, с цел гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на престъпления.

Събраните декларации се съхраняват за срока на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6  и 7 от Закона за здравето, а за тези декларации, които са доказателства във връзка с образувани административни или наказателни производства – до приключването им.

Регламентирана е организацията за ежедневното събиране, транспортиране, подреждане, съхраняване и достъп до декларациите, като се опазва физическата цялост на документите и изискванията за персонална  и документална сигурност.

Прилагат се необходимите мерки за сигурността на личните данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Всички мерки, които прилага МВР във връзка с декларациите, включително унищожаването ще бъдат документирани, с оглед доказване спазване на задълженията на администратора.

Прикачени документи заповед   (pdf - 1,11MB) - 04 апр 2020 10:17
Изображения

 05 април 2020 | 11:06