МВР

МВР ИП

 

Психодиагностични изследвания

Допълнителна информация

Началото на психодиагностичните изследвания като елемент от цялостното изследване на кандидатите е поставено през 1968г. От 1980г. се регламентира изследването на всички кандидати за работа и обучение в МВР, които отговарят на изискванията на съответните служби и са преценени като "годни" по медицински показания. С приемане на Закона за МВР (ЗМВР) през 1991г. заключението от психологичното изследване от препоръчителен придобива задължителен характер. През 2006г. с промените на ЗМВР се въведе конкурсната процедура за постъпване на държавна служба в МВР.

 

ПСИХОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР


Обект на конкурсните процедури за назначаване на държавна служба в МВР са:
- кандидати за първоначално назначаване на работа в МВР като държавни служители;
- лица, по настоящем работещи по трудово правоотношение в МВР /ЛРТП/;

В рамките на конкурсната процедура се провеждат следните етапи:

“Изследване на физическата годност” (за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка).
“Психологично изследване” което се провежда в две части:

-тестово изследване

-психодиагностично интервю.

Кандидатите, не покрили минималните изисквания за длъжността, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

,,Заключително интервю” е финалният етап от конкурсната процедура, на който кандидатът се явява пред конкурсна комисия. На този етап се оценяват професионалната мотивация и професионалните познания, умения и способности.

ПСИХОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТ-КУРСАНТИ

Психологичното изследване на кандидати за обучение в Академията на МВР включва:
• писмен тест за проверка и оценка на интелектуалното ниво;
• попълване на личностни въпросници.

Резултатите от психологическото изследване имат елиминаторен характер.