МВР

МВР ИП

 

Новият полицейски лидер

Информация относно организиран транспорт до к.к. Боровец и обратно във връзка с обученията по проект "Новият полицейски лидер"

За обученията в к.к. Боровец се организира групов транспорт от гр. София до хотела, в който ще се проведе обучението и обратно. В тази връзка Ви информираме за следното:


• Необходимо е да се формира група от минимум 8 човека , за да се осигури транспортно средство от фирмата изпълнител. 


• Място на тръгване - храм - паметника „Свети Александър Невски“  /на гърба на главния вход/.


• Час на тръгване – 8 часа.


• На табелата на  транспортното средство ще е изписано „Новият полицейски лидер София –Боровец“.  В последният обучителен ден тръгването е след 13.30 от хотела. Тръгването и завръщането ще е от едно и също място, без междинни спирания.


• Транспортните разходи на служители, заявили желание да ползват групов транспорт и впоследствие явили се на обучението с друг  вид транспорт , няма да бъдат изплащани.

 

19 дек 2014

Презентиране на проект "Новият полицейски лидер" на VII – я Национален конгрес по психология

В рамките на VII – я Национален конгрес по психология, организиран от Дружеството на психолозите в България, представители на Института по психология - МВР взеха участие с доклади и презентации. На научен симпозиум, част от конгресната програма, беше представен проект „Новият полицейски лидер“. Водещите на симпозиума, Аделина Тодоровска, Любка Христова и Александър Александров, представиха организационни и съдържателни аспекти на проекта. Презентациите, на теми: „Новият полицейски лидер – един проект за ефективно управление на организации в сферата на сигурността“, „Философия на обучителния процес на проекта“ и „Използване на психологични методи в криминалното разследване“ предизвикаха интерес и породиха дискусии сред аудиторията.

 
В програмата на научна секция „Юридическа и криминална психология“, с доклади на теми: „Специфика на психологическата работа с граждани от трети държави в специалните домове за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция“ - МВР“ и „Психологически предпоставки за организационна промяна в МВР“, се включиха Силвия Стоянова и Яблена Христова. Предвид актуалността на дискутирания в разработката на Силвия Стоянова проблем, свързан с работата на психолога в МВР с имигранти, докладът привлече внимание и беше повод за въпроси и коментари.

04 ное 2014

Стартират обученията по Модул 3 от реализацията на Дейност 4 по проект „Новият полицейски лидер”, рег. № КБ 12-22-1-1/23.01.2013 г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС ч...

Стартират обученията по Модул 3 от реализацията на Дейност 4 по проект „Новият полицейски лидер”, рег. № КБ 12-22-1-1/23.01.2013 г., реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Темата на модула е „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи” и е насочен към ръководни служители и експерти, чиито професионални ангажименти са свързани с ОИД. В рамките на обученията служителите ще разширят своята обща и специализирана психологична култура и ще придобият представа за практическото приложение на криминалната психология при разследване на престъпления и овладяване на критични инциденти.

10 окт 2014

Стартират обученията по Модул "Подбор и кариерно развитие" по проект "Новият полицейски лидер"

Обученията са двудневни и ще се провеждат под формата на интерактивни семинари. Първите две обучения ще стартират през месец август в к.к. "Боровец", както следва:


 -на 15 и 16.08.2014 г.
 -на 22 и 23.08.2014 г.

Служителите преминали през обученията по модул "Лидерски стил и мотивация" ще бъдат обучени и по този модул.

Основните теми, застъпени по модул "Подбор и кариерно развитие" са:


 -Цели и функции на психологичния подбор;
 -Философия на изработване на критерии за психологична пригодност за постъпване на държавна служба в МВР. Методи за оценка на психологичната пригодност;
 -Нормативна база. Правно-нормативни аспекти на отговорността на конкурсната комисия;
 -Същност и структура на интервюто. Психологично заключение – структура, значение, прогноза;
 -Роля и място на заключителното интервю в конкурсната процедура.

 

11 авг 2014

Представяне на проект "Новият полицейски лидер" на регионална информационна среща в гр. Благоевград

На 16.07.2014г. в конферентната зала на Университетски център “Бачиново” се проведе регионална информационна среща по проект „Новият полицейски лидер“, който Институт по психология на МВР реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
 
На информационната среща присъстваха над 30 души – представители на различни обществени структури и институции, специалисти с професионални интереси в областта на психологията – директора на Регионалното бюро по труда, служители на Регионална здравна инспекция – Благоевград, представители на Общински съвет – Благоевград, Областен съвет по наркотични вещества – Благоевград, Пробационна служба – Благоевград и др. Към събитието се включиха представители от средния ръководен състав на ОД МВР Благоевград.


Началникът на група „Лаборатория – Благоевград” запозна гостите с основните цели, задачи и дейности по проекта. Също така разясни, че проектът си поставя за цел да развива нова управленска култура, мотивация и ефективно лидерско поведение в МВР чрез  разширяване компетентността на средния ръководен състав в съответствие с европейските и световни практики в сферата на сигурността; подчерта очакваните ползи и резултати след приключването на проекта; посочи, че вече са стартирали обученията по Модул 2 “Лидерски стил и мотивация” и предстои да започнат обученията и по Модул 1 „Подбор и кариерно развитие” и Модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”.


Психолози от група “Лаборатория-Благоевград” представиха резултатите на реализираните изследвания и проучвателни дейности до момента – “Емпирично изследване на взаимовръзката между практикуваните лидерски стилове, ефективността в работата и актуалната мотивация на служителите в МВР” и “Емпирично извеждане на критерии за психологичен подбор на кандидати за постъпване на държавна служба в различни направления на дейност в МВР”.


Участниците в срещата проявиха  интерес към представените презентации и информация. Въпросите бяха насочени към резултатите до момента, изказаха се благодарности и се отправиха покани за обща съвместна дейност и оказване на професионална подкрепа.
Информационната среща беше предшествана от пресконференция, на която пред журналисти също се  представиха целите, проведените и планираните дейности, както и резултати от проведените до този момент изследвания по проекта.

29 юли 2014

Представяне на проект „Новият полицейски лидер” на регионална информационна среща в хотел „Атлантис” - Бургас

На 16.07.2014 г. в конферентната зала на хотел „Атлантис” - Бургас се проведе регионална информационна среща, на която психолози от група “Лаборатория-Бургас” при Института по психология - МВР презентираха целите, изпълнените до момента и предстоящи дейности по проект „Новият полицейски лидер”. Той се реализира от Института по психология на МВР с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-06.


Срещата беше открита с приветствие от г-н Калоян Калоянов, ВНД Директор ОДМВР Бургас, който  посочи, че дейността на служителите от МВР е насочена приоритетно към това да направят живота на гражданите по-сигурен, по-спокоен и в този контекст проект „Новият полицейски лидер” е още една възможност за постигане на по-устойчиви резултати в разследването и разкриването на престъпления. Той изрази увереност, че предстоящите интерактивни обучения ще дадат необходимите познания на служителите на средно управленско ниво от ОДМВР Бургас да се утвърдят и развиват като успешни лидери.


На информационното събитие присъстваха над 90 човека – ръководни служители от ОДМВР Бургас, ОУ ПБЗН, РДГП, СПУ и РЦ 112 – Бургас, ОДМВР Сливен, както и от партньорски професионални организации: Център за превенция на престъпността и насилието,  психолози, работещи в сферата на образованието в Бургас и др.


Срещата протече при голям интерес и беше широко отразена от журналисти, представители на централни и местни медии.

22 юли 2014

Представяне на проект „Новият полицейски лидер” на регионална информационна среща в гр. Варна

На 16.07.2014г. в зала 4 на Фестивален и Конгресен център - Варна се проведе информационна среща по проект „Новият полицейски лидер”, който Институтът по психология на МВР реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-06.


Проектът има за цел да развива нова управленска култура, нова мотивация и ефективно лидерско поведение в МВР чрез  разширяване компетентността на средния ръководен състав в съответствие с европейските и световни практики в сферата на сигурността.

 

По време на информационната среща бяха представени резултатите на реализираните дейности до момента, графикът и организацията на  предстоящите обучения, както и очакваните резултати след приключването на проекта.

 

На конференцията присъстваха над 100 души – директори и представители на областни дирекции за Североизточна България, районни полицейски управления, ОУ ПБЗН както и представители на външни институции - Областна Дирекция Охрана-Варна, Затвор Варна, Зам.-Ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър“ и колеги от Катедра „Психология“ към ВСУ, представители от РЗИ – Варна, от Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт“ към Община – Варна, на частни охранителни фирми и др.

 

Участниците в срещата проявиха  интерес към представената презентация. Въпросите бяха насочени към резултатите до момента и предимно към характеристиките на реалната и желана организационна култура в МВР, към актуалните лидерски стилове, характерни за ръководния състав в МВР и изведените желани стилове от служителите, към разликите лидер-ръководител, както и към изведените професионално значими качества, важни за успешната адаптация и реализация на служителите в отделните направления на дейност в МВР.

 

Презентацията беше предшествана от пресконференция, на която пред журналисти бяха представени целите, планираните дейности и резултати от проведените до този момент изследвания по проекта.

22 юли 2014