МВР

МВР ИП

 

Представяне на проект "Новият полицейски лидер" на регионална информационна среща в гр. Благоевград

29 юли 2014

На 16.07.2014г. в конферентната зала на Университетски център “Бачиново” се проведе регионална информационна среща по проект „Новият полицейски лидер“, който Институт по психология на МВР реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
 
На информационната среща присъстваха над 30 души – представители на различни обществени структури и институции, специалисти с професионални интереси в областта на психологията – директора на Регионалното бюро по труда, служители на Регионална здравна инспекция – Благоевград, представители на Общински съвет – Благоевград, Областен съвет по наркотични вещества – Благоевград, Пробационна служба – Благоевград и др. Към събитието се включиха представители от средния ръководен състав на ОД МВР Благоевград.


Началникът на група „Лаборатория – Благоевград” запозна гостите с основните цели, задачи и дейности по проекта. Също така разясни, че проектът си поставя за цел да развива нова управленска култура, мотивация и ефективно лидерско поведение в МВР чрез  разширяване компетентността на средния ръководен състав в съответствие с европейските и световни практики в сферата на сигурността; подчерта очакваните ползи и резултати след приключването на проекта; посочи, че вече са стартирали обученията по Модул 2 “Лидерски стил и мотивация” и предстои да започнат обученията и по Модул 1 „Подбор и кариерно развитие” и Модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”.


Психолози от група “Лаборатория-Благоевград” представиха резултатите на реализираните изследвания и проучвателни дейности до момента – “Емпирично изследване на взаимовръзката между практикуваните лидерски стилове, ефективността в работата и актуалната мотивация на служителите в МВР” и “Емпирично извеждане на критерии за психологичен подбор на кандидати за постъпване на държавна служба в различни направления на дейност в МВР”.


Участниците в срещата проявиха  интерес към представените презентации и информация. Въпросите бяха насочени към резултатите до момента, изказаха се благодарности и се отправиха покани за обща съвместна дейност и оказване на професионална подкрепа.
Информационната среща беше предшествана от пресконференция, на която пред журналисти също се  представиха целите, проведените и планираните дейности, както и резултати от проведените до този момент изследвания по проекта.

 23 май 2017 | 18:08