МВР

МВР ИП

 

22 юли 2014

Представяне на проект „Новият полицейски лидер” на регионална информационна среща в гр. Варна

На 16.07.2014г. в зала 4 на Фестивален и Конгресен център - Варна се проведе информационна среща по проект „Новият полицейски лидер”, който Институтът по психология на МВР реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-06.


Проектът има за цел да развива нова управленска култура, нова мотивация и ефективно лидерско поведение в МВР чрез  разширяване компетентността на средния ръководен състав в съответствие с европейските и световни практики в сферата на сигурността.

 

По време на информационната среща бяха представени резултатите на реализираните дейности до момента, графикът и организацията на  предстоящите обучения, както и очакваните резултати след приключването на проекта.

 

На конференцията присъстваха над 100 души – директори и представители на областни дирекции за Североизточна България, районни полицейски управления, ОУ ПБЗН както и представители на външни институции - Областна Дирекция Охрана-Варна, Затвор Варна, Зам.-Ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър“ и колеги от Катедра „Психология“ към ВСУ, представители от РЗИ – Варна, от Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт“ към Община – Варна, на частни охранителни фирми и др.

 

Участниците в срещата проявиха  интерес към представената презентация. Въпросите бяха насочени към резултатите до момента и предимно към характеристиките на реалната и желана организационна култура в МВР, към актуалните лидерски стилове, характерни за ръководния състав в МВР и изведените желани стилове от служителите, към разликите лидер-ръководител, както и към изведените професионално значими качества, важни за успешната адаптация и реализация на служителите в отделните направления на дейност в МВР.

 

Презентацията беше предшествана от пресконференция, на която пред журналисти бяха представени целите, планираните дейности и резултати от проведените до този момент изследвания по проекта.

Изображения

 23 май 2017 | 18:08