МВР

МВР ИП

 


   

                                         

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                      

  Untitled1 

        

                                            
2

                            

Срок за изпълнение
:             30.12.2016 г. – 31.12.2018 г.

  Бюджет:              197 790, 90 евро

                 Бенефициент:              Институт по психология - МВР

 

R Цели на проекта                                 


 • Развиване на междуинституционално сътрудничество при случаи на деца- жертви или в риск от насилие.
 • Подобряване ефективността на екипите, работещи по Координационния механизъм – местни екипи от професионалисти, работещи по случаи на деца жертви или в риск от насилие (представители на полицията, , съдебната власт, общините, социални работници, лекари, учители и др.) чрез насърчаване, оптимизиране и развиване на взаимодействието между тях.
 • Да се развият компетенциите и тренинг уменията на психолозите от Института по психология на МВР, за предоставяне на експертни съвети и подкрепа на структурите, работещи върху случаи с деца-жертви или в риск от насилие.
 • Да се подпомогнат професионалистите в работата им с деца-жертви или в риск от насилие като се надградят и подобрят познанията, компетенциите и работните им практики и стилове по начин, който е съобразен със специалните нужди и най-добрия интерес на децата и в съответствие с националното, европейското и международното законодателство и стандарти, както и предоставяне на методическа и психологическа подкрепа на тези специалисти.
 • Да се увеличи вниманието и усилията на институциите по посока на проектната проблематика.

 

R Каква е целевата група на проекта?


 • Представители на Координационния механизъм;
 • Психолози от Институт по психология – МВР;
 • Служители на МВР, работещи с деца-жертви или свидетели на насилие;
 • Индиректни ползватели - деца-жертви или свидетели на насилие, техните родители и близки; институции; неправителствени организации, ангажирани с тази проблематика; обществото ни като цяло

R Кои са дейностите в проекта?

 

: Дейност 1: Повишаване експертността на психолози от ИП-МВР при изготвяне психологична оценка по заявка на структури, работещи с деца-жертва или свидетели на насилие

: Дейност 2: Повишаване експертността на екипите от Координационния механизъм;

 

: Дейност 3: Повишаване експертността на работещите на първа линия служители със случаи на деца-жертви или свидетели на насилие – представители на Министерство на вътрешните работи;

 

: Дейност  4: Информация и публичност.

 

 

R Какви са очакваните резултати и ползи?                  


 • Оптимизирано междуинституционално взаимодействие и повишена ефективност на работата на координационните екипи за превенция и противодействие на насилието над деца.
 • Актуализирани и надградени психологични познания и умения за: сътрудничество; работа с деца жертви или в риск от насилие; психологична оценка.
 • Диференцирана ролева определеност и повишена ангажираност на членовете от мултидисциплинарните екипи.
 • Намаляване броя на процедурите по даване на показания и изслушване на децата (ограничаване броя на разпитите), с оглед избягване на повторна виктимизация и намаляване на вредите, понесени от децата, както и същевременно зачитане на достойнството им, специфичните им потребности и повишаване достоверността на показанията им.
 • Постигане на унифициран подход за работа с деца в риск или жертви на насилие, за извършване на психологична оценка.
 • Създаване на условия за усъвършенстване на нормативните документи, отнасящи се до работата по случаи с деца жертви или в риск от насилие.