МВР

МВР ИП

 

Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие

Проект „Справяне в кризисни ситуации“ № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/23.03.2021Г. с подкрепа на оперативна програма „Добро управление"
                            ПРОЕКТ „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“

                            № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/23.03.2021г.  
                                      
                                        с финансовата подкрепа на 

                           ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА  „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"


                                   Срок за изпълнение: 01.02.2021 г. – 30.06.2023 г.

                                

                                              Бюджет:  2 666 448,39 лева

 

                                    Бенефициент: Институт по психология-МВР

 

Стартиращият нов проект „Справяне в кризисни ситуации“ стъпва на здравите основи и натрупан позитивен опит и резултати от предходен проект - „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“. Фокусът на предишния проект беше превенция на радикални прояви чрез ранното им разпознаване. Сега акцентът ще бъде поставен върху придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации, което включва и крайни радикални прояви като терористични актове. С това Институтът по психология – МВР би искал да продължи повишаването на експертността и компетентността на служителите на МВР, като надгради постигнатите умения и разшири обхвата на таргетираните групи служители.

 

 

 

R  Каква е целта на проекта?                

Принос за развиването на компетентна и професионална администрация и за осигуряване на професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране  правата и свободите на гражданите чрез повишаване на знанията и уменията на служителите на МВР.

R  Специфични цели на проекта          

 • Развиване и повишаване на компетентността на служителите на МВР за водене на преговори при кризи и за справяне в кризисни ситуации;

 • Изграждане на умения за екипно взаимодействие при кризи между различните структури на МВР;

 • Повишаване на психичната устойчивост (резилианс) на служителите, работещи регулярно в ситуация на криза;

 • Усъвършенстване на компетенциите на служителите на ИП-МВР за организиране и провеждане на обучения за нуждите/потребностите на системата на МВР.

  R Каква е целевата група на проекта?

  Основните таргет групи, включени в дейностите на проекта са: Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), Главна дирекция  „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областни дирекции на вътрешните работи (ОДМВР) и Дирекция „Национална служба - 112

  R Кои са дейностите в проекта?

  Дейност 1:„Провеждане на специализирани обучения на 165 служители на МВР в това число и служители на ИП-МВР за справяне с кризи и терористични заплахи“. При изпълнението на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения по четири модула от институции с международен опит, сертифицирани във водене на преговори, антитерористични действия и справяне в ситуации на кризи.

  Дейност 2: „Изработване на обучителни методологии“. Придобитите знания и умения в обучителните модули по дейност 1 и полученото ноу-хау, ще послужат за разработване на три обучителни методологии от експерт-методолози от ИП-МВР, за провеждане на последващи обучения.

  В рамките на дейността се предвижда изготвяне на Наръчник - съдържанието по трите методологии ще бъде представено в структуриран и удобен за практическо приложение вид в Наръчник, който ще обхваща информация, свързана с водене на преговори в кризисни ситуации, модели на комуникация, справяне в ситуации на кризи, техники за справяне с напрежението, фактори на резилианс, симптоми на бърнаут синдрома и др.

  Дейност 3: „Обучения на служители от системата на МВР“.

  Въз основа на разработените методологии, в рамките на тази дейност ще бъдат организирани обучения на служители от системата на МВР в три обучителни модула:

  Модул 1: „Психологични аспекти на кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 28 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози, изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1000 служители от системата на МВР, чиято дейност предполага пряко участие при възникване на кризисни ситуации, водене на преговори и справяне с терористични заплахи.

  Модул 2:  „Резилианс – да се съхраним, работейки с кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 50 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1500 служители от системата на МВР, чиято дейност ги поставя в кризисни ситуации и работа с граждани в криза, тежки условия на психично натоварване и повишен риск от бърнаут.

  Модул 3:  „Кризисни преговори“

  Обучителният модул включва обучения за 60 служители на ИП-МВР. Основната идея за организиране на този модул се базира на взаимоучителния метод като такъв и споделяне на професионален опит между експертите психолози.

 1. Всички обучени служители ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на обучение за повишаване на квалификацията и експертния капацитет.

 2. За осъществяването дейностите по проекта ще бъдат закупени три броя мултифункционални принтиращи устройства (тип комбайн) и консумативи за тях.

R Защо това е необходимо?

Част от основните задачи на полицията, регламентирани от Закона за МВР са: защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, защита при бедствия и аварии, защита от тероризъм и др. В този контекст, изпълнявайки функционалните си задължения, служителите на системата са поставени пред редица изпитания. Допълнително, актуалната ситуация в страната и в света, свързана с пандемичната обстановка, миграционния поток, протести и дори възможност за терористични атаки, поставят все по-често служителите в условия на работа в кризисни ситуации. Нарастват предизвикателства пред тях както по отношение на професионалната им компетентност, така и по отношение на психичната им устойчивост. От друга страна, в ситуация на криза, гражданите имат нужда от подкрепа, тъй като се повишава многократно рискът да реагират неадекватно, наранявайки себе си и/или околните. Тук се включват всички актове на гневни изблици, суицидно поведение, евентуално вземане на заложници, терористични атаки и др. Основен метод при възникване и разрешаване на кризи, използван от служителите, е воденето на преговори.

Все по-наложително е системно синхронизиране с добрите практики на световно ниво, както по отношение на процедурните действия в ситуации на криза, така и по отношение на преговорите.

 

R Устойчивост и възможности за мултиплициране на постигнатите резултати

 1. Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители на ИП-МВР и в каталога за обучения на служители от системата на МВР на Института по психология.

 2. Придобитите знания и умения ще бъдат широко използвани и интегрирани в професионалната дейност на психолозите от Института и след приключване на проектните дейности. 

 3. Мащабността на провежданите обучения сред служителите на МВР ще допринесе за по-голямата им информираност. Разпространението на Наръчник по Дейност 2 ще генерира обмен на систематизирана информация по значима за всекидневното изпълнение на служебните задължения тема.

 4. В институционален план реализирането на обученията по Дейност 1 и Дейност 3 ще повиши експертния капацитет на служителите на МВР и на ИП-МВР, ще подпомогне унифициране на подхода при водене на преговори и ще позволи формирането на по-голям брой екипи за реагиране при кризисни ситуации. 

 

 


24 мар 2021

Проведени обучения и заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята- развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“

С удовлетворение изпращаме 2018 г.!

Приключиха предвидените обучения по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“. В контекста на специфичната си мисия да интегрира психологичното познание в практиката на структурите от Вътрешното министерство, Институтът по психология – МВР реализира 27 обучения за повишаване на професионалните познания на служители от МВР и Агенция „Социално подпомагане“ за работа с деца и 10 тренинга за повишаване груповата ефективност и взаимодействие между експертите в екипите от Координационния  механизъм, работещи по случаи с деца – жертви на насилие. Постигнатото бележи важен етап от създаването на унифицирани работни практики, които отчитат нуждите на детето в хода на полицейското разследване и съдебното изслушване. За целта бяха въведени работни панели, повишаващи сензитивността към темата за насилието над деца и детския травматизъм. Разгледани бяха ключови теории за детското развитие, позволяващи по-добро разбиране на детската личност. Представени и тренирани бяха етапи на модела за щадящ разпит, с което участниците добиха базисни умения за специализирано изслушване на деца. Бяха използвани интерактивни обучителни методи като ролеви игри, работа по казуси, супервизия на случаи и т.н., което повиши ангажираността на участниците и позволи обмен и осмисляне на професионалния опит между участниците в тренингите.

На 14.12.2018г. в град София бе проведена и заключителна конференция по проекта. Министър Младен Маринов благодари на експертите от Института по психология с думите „Една от най-трудните, най-сложните и специфични отговорности е тази за съдбата на нашите деца, на които всички ние сме длъжници. Тяхното устойчиво развитие е в нашите ръце и като родители. Убеден съм, че правилното идентифициране на проблема, обучението на служителите и най-вече координацията между институциите ще доведат до ефект от нашата отговорна работа“. По време на заключителната конференция бяха представени основните дейности по проекта и постигнатите резултати. Обсъдени бяха ключови теми, свързани с проблематиката, дискутиран и споделен бе личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца - жертви на насилие. Направени бяха заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск. Експерти от ДАЗД, АСП, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката изразиха задоволство от съвместната работа и проведените тренинги, като бе изразено желание за продължаване на взаимодействието и съвместната работа с експертите от МВР.

21 дек 2018

Ще се проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“

Институт по психология – МВР ще проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“,  договор № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран  по Програма „Правосъдие и потребители“ на Eвропейския съюз.

За реализирането на целите на проекта бяха проведени 33 тренинга с представители на различни институции – служители в системата на МВР (инспектори ДПС, разследващи полицаи, оперативни работници, районни инспектори), социални работници от А“СП“ и ОЗД, представители на Регионални управления на образованието, Регионални инспекторати на здравеопазването и Районни прокуратури, както и представители на неправителствени организации и доставчици на социални услуги в общността. Форматът на провеждане на обученията предполагаше придобиване на практически умения, обмяна на добри практики и извеждане на обратни връзки и препоръки по отношение подобряване законовата и нормативна уредба в системата за работа с деца-жертви или в риск от насилие.

По време на заключителната конференция ще бъдат представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Ще се обсъдят ключови теми, свързани с проектната проблематика, като идеята е да се създаде пространство за дискусия и споделяне на личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца-жертви на насилие. Ще бъдат представени и направените заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск.

 

Конференцията ще се проведе на 14 декември 2018 г. /петък/ в:

Национален дом на Науката и техниката – гр. София

Ул. Г.С. Раковски № 108

Зала № 4 „ проф. Асен Златаров“

66

 

12 дек 2018

Благодарим, колеги!

В периода юни-октомври се проведоха 155 тридневни обучения по модул „Управление на гнева“, 18 тридневни обучения за „Работа с деца –жертви“ и 2 тридневни  обучения по модул „Сътрудничество“  по двата проекта, които Институтът реализира като директен бенефициент. За да се изпълнят дейностите по проекта във фиксираните по договор срокове, паралелно с текущата ежедневна работа на Института, голяма част от колегите се лишиха от отпуск в летния период, лишават близките си от своето присъствие по 3 дни всяка седмица и полагат усилия да изпълняват качествено и в срок и преките си функционални задължения.

Ръководството на Института по психология изказва искрена благодарност на :

 • Методолозите, изготвили дизайна на обученията - Ирина Янева, Яблена Христова, Марияна Зарова, Даниела Кузманова, Яна Георгиева, Андрей Симеонов, Габриела Шопова, Гергана Мичева, Полина Василева, Таня Лекова;
 • Обучителите, провели с ентусиазъм и себеотдаване между 5 и 12 тренинга - Людмила Маламова, Аделина Тодоровскa, Гергана Мичева, Яна Георгиева, Яблена Христова, Таня Лекова, Габриела Шопова, Марияна Зарова, Силвия Стоянова, Радина Табакова, Венцислава Велинова, Мария Кънчева, Гергана Божилова, Елена Георгиева, Мария Червенкова, Диана Хаджипасева, Ирина Янева, Даниела Кузманова, Димитър Семерджиев, Александър Александров, Камелия Калчева, Петрана Александрова, Пламена Любчева, Мария Дечева, Димчо Лишковски, Снежана Маринова,Мариян Гергушки, Марияна Цанова, Луна Маринова, Мая Искренова, Ангел Ангелов, Ивелина Дандовска, Мария Атанасова, Детелина Тодорова, Толя Узунова, Искра Кашева, Валентин Стоянов, Мая Димитрова, Ана Василева,Силвия Вълчева, Галина Чолакова;
 • На екипа, отговорен за организацията на обученията – Илияна Илиева, Лиляна Коларова, Валентина Николова-Иванова, Дияна Хаджипасева и Даниела Кимова;
 • На всички останали психолози, включили се в обученията, както и на всички колеги - технически сътрудници и служители от отдел „Административен“, които добросъвестно и отговорно изпълняваха служебните си задължения в този натоварен и изпълнен с динамика период!

31 окт 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец октомври

      Как да забележим, когато едно дете има нужда от помощ? Как да „отворим пространство” то да сподели? Как да му помогнем да говори, без да го травмираме повторно? Как да обединим усилията си в едно добро междуинституционално сътрудничество при работата с деца–жертви, придавайки реален смисъл на принципа: „Primum, non nocere!“ („Преди всичко, да не се вреди!“)?

На тези и множеството свързани с тях въпроси, търсим съвместен отговор с колегите от полицейските служби и други представители на Координационния механизъм в проведените от началото на месец октомври 14 обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“.

Тренингите се провеждат в 6 обучителни центъра на територията на страната. През изтичащия месец в тях взеха участие 153-ма служители от МВР - ИДПС, разследващи полицаи, районни инспектори и 60 представители на НПО, социалните и медицински служби по места, съда и прокуратурата.

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

 

26 окт 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец септември

През месец септември по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ бяха проведени първите 6 тридневни обучения в 6 обучителни центъра на територията на страната. Участие взеха над 100 служители от системата на МВР. Тренингите са насочени към повишаване на знанията, чувствителността и разбирането по проблеми, свързани с деца жертви или свидетели на насилие. Чрез казуси , ролеви игри и симулации се утвърдиха модели за работа при разпити на деца и се дискутираха трудностите и предизвикателствата пред професионалистите при работата им с деца жертви. 

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

05 окт 2018

Успешно стартираха обученията по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилиe“

За периода от 17 до 20.09.2018 г., в курортен комплекс Златни пясъци, гр. Банско и с. Бели Осъм бяха реализирани първите три обучения по проекта. Те са тридневни и се провеждат под формата на интерактивни семинари, на тема „Работа с деца – жертви или в риск от насилие“. Насочени са към служители на МВР - разследващи полицаи, инспектори от „Детска педагогическа стая“, районни инспектори, чиито професионални ангажименти са свързани с работа по случаи на деца - жертви или в риск от насилие. В обученията се включиха 53 служители от ОД МВР – Ловеч, Пловдив, Габрово, Плевен, В. Търново, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Шумен, Силистра и Варна.

26 сеп 2018