МВР

МВР ИП

 

За проекта

logo1

logo2Срок за изпълнение:
 27 месеца (01.10.2016 г. – 31.12.2018г.)

Бюджет: 3 427 259,08 /

 3 450 059,08 лева.

Бенефициент: Институт по психология - МВР


 

R  Каква е целта на проекта?                

Принос за развитието на компетентна и професионална администрация в МВР и осигуряване на професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране правата и свободите на гражданите чрез повишаване на знанията и уменията на служителите на МВР, както и по – добро познаване на процесите на радикализация – нейната същност и фактори, които я определят.

R  Специфични цели на проекта          

 • Изграждане на умения за управление на гневните реакции и контрол на агресивното поведение при работа на униформения състав на МВР в условия на стрес;
 • Повишаване компетентността на служители от специализирани структури на МВР за прилагане на полиграфски изследвания в дейността по укрепване на лоялността и интегритета на служителите в МВР и превенция на корупцията;
 • Развиване на компетентност на служители на МВР за ранно разпознаване на признаците на радикализация, с оглед осъществяване на ранна превенция. 

  R Каква е целевата група на проекта?

   

  Униформени служители на МВР, служители на Института по психология – МВР и служители на Дирекции „Инспекторат”, „Вътрешна сигурност” и „Човешки ресурси”.

  R Кои са дейностите в проекта?

   

  : Дейност 1: Проучване на психологични концепции и методики върху агресията, създаване на изследователски инструментариум и провеждане на специализирано интерактивно обучение на униформени служители на МВР. В рамките на тази дейност ще бъдат изследвани 660 служители на МВР, с цел оценка на агресивността като социален феномен, от гледна точка на нейното възприемане и справяне в напрегнати и конфликтни ситуации. На база резултатите от изследването ще бъдат разработени обучителна програма и материали, които да послужат за провеждане на обучение на 6 058 служители от цялата страна.

   

  : Дейност 2: Обучения на служители от специализирани структури на МВР за работа с полиграф и правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод. В два специализирани модула ще бъдат обучени 25 служители на Института и 75 служители на Дирекция „Инспекторат“, Дирекция „Човешки ресурси“, Дирекция „Вътрешна сигурност“. Необходимостта от реализацията на тази дейност се формулира в контекста на принципните усилия, които МВР полага както по отношение на  развиване професионалната компетентност  на своите служители, така и по отношение превенция и противодействие на корупцията в системата на МВР. Конкретна цел на дейността е да развие специфична професионална компетентност на служители от МВР - ИП и Дирекции „Инспекторат”, „Вътрешна сигурност”, „Човешки ресурси”(ИП МВР, ДИ, ДВС,ДЧР), които са пряко ангажирани с дейности по  укрепване на лоялността и противодействие на корупцията в системата на МВР.

   

  : Дейност 3: Специализирано експертно изследване на тема «Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция». В рамките на изследването ще участват 950 лица, представители на уязвими социални общности от различни региони на страната.

  : Дейност  4: Технологично осигуряване на проекта.

  : Дейност  5: Информация и публичност.

  R Защо това е необходимо?

   

  Актуалните процеси в социален, политически, икономически, финансов и миграционен аспект рефлектират върху стабилността на институциите. Министерство на вътрешните работи e реагиращо ведомство, работещо изцяло в периметъра на риска. Поради това човешкият фактор представлява критично важен ресурс. Реализирането на Дейност 1, свързана с изследване на агресивните прояви и начините за справяне с тях и в последствие провеждането на обучения за униформените служители, ще доведе до сензитивиране към собствените реакции в ситуации на повишен работен стрес, подобряване на уменията за комуникация с граждани и повишаване устойчивостта на стрес.

  Потребността за реализацията на дейност 2 се формира в контекста на необходимостта от превенция и противодействие на корупцията в системата на МВР. Сериозността на проблема изисква обучение на по – голям брой специалисти от ИП – МВР, както и на служители от специализираните дирекции на МВР, ползватели на резултатите от полиграфските изследвания. 

  Акцент в проекта е провеждането на национално експертно изследване за ранно разпознаване на признаци на радикализация (дейност 3) с оглед осъществяване на ранна превенция. То ще се реализира от външен за системата на МВР мултидисциплинарен екип. В рамките на изследването ще се осъществи национално проучване в различни уязвими общности. В рамките на дейността ще се разработи и отпечата Наръчник по темата, а резултатите от изследването ще се представят на научна конференция.

  R Какви са очакваните резултати и ползи?                        

   

 • Изграждане на умения за управление на гневните реакции и контрол на агресивното поведение при работа на униформения състав на МВР в условия на стрес;

P Повишаване компетентността на служители от специализирани структури на МВР за прилагане на полиграфски изследвания в дейността по превенция на корупцията и укрепване лоялността и интегритета на служителите в МВР;

P Надграждане уменията на служителите на Института по психология – МВР за работа с полиграф;

P Развиване на компетентност на служители на МВР за ранно разпознаване на признаците на радикализация, с оглед осъществяване на ранна превенция.

 

R Устойчивост

Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители, а по-нататъшното прилагане на обученията сред личния състав на МВР, както и тяхното разширяване и модифициране ще стане възможно чрез осигуряване на средства от бюджета на МВР.

Всички звена на ИП-МВР в София и страната са функционално ангажирани с обучителна и консултативна работа, която реализират в рамките на професионалната учебна година и при конкретни заявки от структури на МВР и други институции. С подготовката на служители на ИП-МВР, залегнала в дейности 1 и 2, ще се повиши капацитета на Института, което ще позволи по-активното, планирано и регулярно провеждане на обучителни курсове за повишаване на психологическата компетентност на служителите в МВР.

Мащабността на провежданите обучения на униформения състав и на служители на специализирани структури на МВР, както и планираните три изследвания и тяхното представянето пред широката общественост, ще позволи по-голяма информираност по темите както за служителите на МВР, така и за представители на държавния, частния и неправителствения сектор. Отпечатването на Наръчник по Дейност 3 ще генерира обмен на систематизирана информация по значима за актуалното всекидневие (и то не само за сектор "Сигурност") тема. Резултатите от проекта ще бъдат използвани за нуждите на служителите на МВР, а така също и на национално ниво - по линия ранно разпознаване на признаци на радикализация, като за целта е възможно надграждането на резултатите от изследването по Дейност 3 с обучения на служители от специализирани в тази област структури от държавния сектор.

В дългосрочен план, посредством препоръките за ефективно и икономично ползване на ресурси и в частност на хартия, проектът ще е ориентиран към спазване на "зелена политика" във всички негови аспекти и прилагане на "екологично мислене".