МВР

МВР ИП

 

Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация

Удължаване на срока за изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016г. „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Във връзка със сключено допълнително споразумение №3/27.6.2019 г. по проект № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, срокът за изпълнение на проекта е удължен до 20.12.2019 г.

В рамките на периода на удължение ще бъдат проведени:

  • два семинара за служители на Институт по психология – МВР, на които ще се анализират резултатите от проведените обучения, ще се актуализира и разшири обучителната методология на база на опита и направения анализ на обратните връзки и ще се работи в посока генериране на нови идеи за обучения;
  • една заключителна научна конференция на тема: "Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция с фокус върху ромската общност“;
  • 20 обучения за служители от Охранителна полиция, работещи в райони с преобладаващо ромско население, по разработената методология на тема: "Психологически и етно-религиозни аспекти в процесите на радикализация в ромските общности“. Преди провеждането на обученията е предвидено едно обучение за обучители - служители на ИП – МВР, лектори на което ще саексперти в областта на радикализацията сред ромите.
За реализиране на новите дейности ще бъдат обявени и две обществени поръчки - за печат на обучителните материали и за организиране на събитията.

12 юли 2019

С конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ ИП – МВР отбеляза приключилите обучения на над 6 000 служители

По време на конференцията бяха представени основните дейности по проекта, както и постигнатите до момента резултати.  Проведено бе обучение за обучители за 62 служители на ИП – МВР, 10 – седмично обучение за работа с полиграф за 24 служители на ИП – МВР и три двудневни тренинга на тема: „Правно – етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод“ за 76 служители на ДВС, ДЧР и ДИ. Акцент бе поставен върху успешното изпълнение на най-мащабната дейност по проекта, в рамките на която за 10 месеца са проведени 250 обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви, ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства на служителите на МВР“, в които бяха обучени 6 006 служители – изпълнителски състав от системата на МВР.

Гости на конференцията бяха началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, парламентарният секретар на МВР Светослав Белемезов и проф. Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност в Министерския съвет. Те благодариха на ръководството и служителите на ИП - МВР за огромния обем свършена работа и отбелязаха, че Институтът по психология е част от системните и целенасочени усилия за разширяване на спектъра от теми и психологически услуги за подпомагане на основните дейности на МВР.

В програмата на конференцията бяха включени и теми, свързани с цялостното изпълнение на проекта, както и възможностите за удължаване на срока му до края на 2019 година с цел реализиране на допълнителни дейности. Представени бяха и направените заключения и препоръки на базата на анализа от обратните връзки на участниците в проекта. Дума взеха и участници от обучителните групи, които изказаха своята благодарност и удовлетвореност от участието си в тридневните интерактивни семинари.

25 мар 2019

Конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Институт по психология – МВР, като бенефициент по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, ще реализира еднодневна конференция, която ще се състои на 22.03.2019г., от 10:30 часа, в Парк Хотел Москва – зала „Киев“, гр. София, 1113, ул. „Незабравка“ № 149.

По време на конференцията ще бъдат представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Акцентът на събитието ще бъде поставен върху успешното изпълнение на най-мащабната дейност по проекта, в рамките на която за 10 месеца бяха проведени 250 обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви, ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства на служителите на МВР“ и бяха обучени 6 006 служители – изпълнителски състав от системата на МВР.

Ще се обсъдят още ключови теми, свързани с изпълнението на проекта, както и възможностите за удължаване на срока му до края на 2019 година с цел реализиране на допълнителни дейности. Ще бъдат представени и направените заключения и препоръки на базата на анализа от обратните връзки на участниците в проекта.

 

10.30-11.00

Регистрация на участниците

11.00-12.30

 

Приветствени слова

 

Презентация: Представяне на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация” и извършените дейности по проекта

 

Презентация: Анализ на обратни връзки от обучаемите

 

Споделяне на обратна връзка от служители на МВР

 

Дискусия

12.30 - 13.30

Обяд

13.30 - 14.30

Представяне на практически опит от проведените тренинги от сектори „Лаборатории“ към ИП - МВР

 

Дискусия.

14.30 - 15.00

Кафе-пауза

15.00 - 16.00

Практически блок – само за служители на ИП – МВР

 

Закриване на конференцията

21 мар 2019

Над 550 обучени служители за февруари 2019 г. на тема „Управление на гнева и агресивните прояви. Ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства пред служителите на МВР“

С постоянен интерес и висока активност продължават обученията по проекта на Института по психология. През месец февруари бяха проведени 24 обучения в цялата страна. Тренингът е в интерактивен формат, което позволява на участниците да обменят опит помежду си и да експериментират нови поведенчески стратегии и техники за овладяване на гнева. За целта в обучението са използвани ролеви игри, видеоматериали, дискусии и анализ на казуси. В края на проекта популярността на обученията е висока и броят на запитванията за включване в тях на последните дати е голям.

Обученията се провеждат по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

01 мар 2019

Информация за участниците в обученията по проекта

Уважаеми колеги,

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) има задължение по Регламент (ЕС) №1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1304/2013 да събира данни и отчита напредъка по общите индикатори за изпълнение и резултат за участниците в проектите. В тази връзка през следващите няколко месеца предстои Управляващият орган на оперативната програма да проведе проучване сред участниците в обучения по проекти по ОПДУ чрез „Алфа Рисърч“ ООД, с което дружеството има сключен договор за целта. От общата популация участници ще се изготви извадка, като на лицата, които попаднат в нея ще се изпрати онлайн анкета. За да са валидни и надеждни резултатите от проучването е важно анкетираните участници да отделят кратко време, за да я попълнят.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

05 фев 2019

Продължават обученията по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”

В края на месец януари стартираха повторно обученията за превенция на стреса и агресивните прояви по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С цел тренинга да преминат възможно повече служители до средата на месец март ще бъдат сформирани 31 обучителни групи.

 Тренингите отново ще бъдат провеждани на териториален принцип, за да могат да бъдат обхванати повече служители на МВР. Центровете , в които ще се провеждат обученията през 2019г. са Трудовец, Хасковски минерални бани, Поморие, Добрич, Берковица и Дебелец. Към края на 2018г. обучените по проекта служители са над 5000, като се предвижда до март броят обучени служители да надвиши 6000. През последната седмица на януари вече бяха проведени и първите 5 обучения за новата 2019г. година.

05 фев 2019

Реализация на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ през 2018 г.

През изминаващата 2018 г. Институт по психология – МВР реализира дейности по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

След проведената през месец април 2018 г. начална конференция по проекта, в която взеха участие служители на МВР и партниращи организации, служителите на ИП – МВР стартираха провеждането на обученията заложени в проекта.  До края на 2018 г. се реализираха, общо по всички дейности, 227 обучения,  в които са обучени 5 430 служители на МВР.

 В рамките на проекта бяха проведени и две изследвания, едно от които беше мащабно, национално експертно изследване на тема "Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция“. Резултатите от него  бяха представени на Научна конференция, която се проведе през м. ноември 2018 г.

Благодарение на положените усилия от всички експерти на ИП – МВР и изпълнителите по сключените по проекта договори, в рамките на една година успяхме, както да изпълним планираните дейности, така и да ги надградим с нови, реализацията на които ще бъде през идната 2019 г.

21 дек 2018